Geconsolideerde balans (vóór resultaatbestemming)

 

(bedragen x € 1.000)

31 december 2018

31 december 2017

 

ACTIVA

    
      
 

Vaste activa

    

1.

Immateriële vaste activa

111

 

175

 

2.

Materiële vaste activa

209.225

 

204.475

 

3.

Financiële vaste activa

11.037

 

14.022

 
   

220.373

 

218.672

      
 

Vlottende activa

    

4.

Voorraden

4.549

 

3.826

 

5.

Onderhanden projecten

455

 

1.276

 

6.

Vorderingen

18.157

 

17.261

 

7.

Liquide middelen

5.834

 

4.431

 
   

28.995

 

26.794

 

Totaal activa

 

249.368

 

245.466

      
 

PASSIVA

    
      

8.

Groepsvermogen

 

134.284

 

134.015

9.

Voorzieningen

 

412

 

642

10.

Langlopende schulden

 

90.000

 

90.000

11.

Kortlopende schulden

 

24.672

 

20.809

 

Totaal passiva

 

249.368

 

245.466

Geconsolideerde balans (vóór resultaatbestemming)

 

(bedragen x € 1.000)

31 december 2018

31 december 2017

 

ACTIVA

    
      
 

Vaste activa

    

1.

Immateriële vaste activa

111

 

175

 

2.

Materiële vaste activa

209.225

 

204.475

 

3.

Financiële vaste activa

11.037

 

14.022

 
   

220.373

 

218.672

      
 

Vlottende activa

    

4.

Voorraden

4.549

 

3.826

 

5.

Onderhanden projecten

455

 

1.276

 

6.

Vorderingen

18.157

 

17.261

 

7.

Liquide middelen

5.834

 

4.431

 
   

28.995

 

26.794

 

Totaal activa

 

249.368

 

245.466

      
 

PASSIVA

    
      

8.

Groepsvermogen

 

134.284

 

134.015

9.

Voorzieningen

 

412

 

642

10.

Langlopende schulden

 

90.000

 

90.000

11.

Kortlopende schulden

 

24.672

 

20.809

 

Totaal passiva

 

249.368

 

245.466