Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

12. Som der bedrijfsopbrengsten en kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

 

2018

 

2017

    

Exploitatie energie

   

Netto-omzet

62.104

 

61.858

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

13.824

 

13.224

Brutomarge exploitatie energie

48.280

 

48.634

    

Overige activiteiten

   

Netto-omzet

13.727

 

8.521

Wijziging onderhanden werk

(4.709)

 

6.934

 

9.018

 

15.455

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

4.659

 

11.909

Brutomarge overige activiteiten

4.359

 

3.546

    

Geactiveerde productie

3.909

 

3.634

    

Overige opbrengsten

   

Opbrengst meterhuur en datacollectie

8.633

 

8.302

    

Totaal

   

Netto-omzet

75.831

 

70.379

Wijziging in onderhanden werk

(4.709)

 

6.934

Geactiveerde productie

3.909

 

3.634

Overige bedrijfsopbrengsten

8.633

 

8.302

Som der bedrijfsopbrengsten

83.664

 

89.249

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

18.483

 

25.133

Brutomarge

65.181

 

64.116

13. Personeelskosten

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

    

Lonen en salarissen

11.943

 

11.414

Sociale lasten

1.728

 

1.477

Pensioenpremies

1.543

 

1.448

 

15.214

 

14.339

De gehanteerde pensioenregeling van de vennootschap en haar Nederlandse groepsmaatschappijen is een pensioenregeling die is ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP. De pensioenregeling kwalificeert als collectieve toegezegde bijdrage regeling.
De beleidsdekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds is per 31 december 2018 gelijk aan 103,8% (2017: 101,5 %). Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen waarbij de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van laatste twaalf dekkingsgraden) hoger moet zijn dan vereiste grens van 105% en op langere termijn (12 jaar) hoger dan 128%. In 2016 heeft ABP een herstelplan ingediend bij de toezichthouder en wordt met ingang van 1 april 2016 een opslag van 1% op de pensioenpremie gehanteerd die in principe geldt voor vijf jaar. Het pensioen van de deelnemers blijft in 2019 gelijk, maar voor volgende jaren wordt de kans op verlaging van pensioen niet uitgesloten. Een verlaging van pensioen is onvermijdelijk als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 en de actuele dekkingsgraad eind 2020 lager is dan 104,2%.

Het aantal werknemers omgerekend naar een volledig dienstverband in 2018 bedroeg 205
(2017: 199), ultimo 2018 waren 211 personen in dienstbetrekking (2017: 204).
Ingedeeld naar bedrijvigheid:

(aantal)

Fte

 

Dienstbetrekking

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

Statutaire directie

1

 

1

 

1

 

1

Projectmanagement

57

 

64

 

58

 

64

Assetmanagement

41

 

25

 

40

 

24

Meetbedrijf

36

 

38

 

36

 

41

Ondersteunende afdelingen

70

 

71

 

76

 

74

 

205

 

199

 

211

 

204

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze wet zijn de regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi) publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgelegd in een ministeriële regeling.

De WNT is van toepassing op de netbeheerder Westland Infra Netbeheerder B.V. en de aan deze B.V. gelieerde ondernemingen. De WNT verplicht te rapporteren op persoonsnaam over de bezoldiging van topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige (interne) functionarissen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen.

Hoewel de wet per 1 januari 2013 in werking is getreden, zal deze pas geleidelijk algemene werking krijgen. Voor zittende topfunctionarissen is overgangsrecht geformuleerd, wat er op neerkomst dat alle beloningsafspraken (inclusief contractuele beëindigingsvergoedingen) die zijn overeengekomen voor 6 december 2011 voor een termijn van vier jaar worden gerespecteerd (tot 1 januari 2017), waarna de overeengekomen bezoldiging in drie jaar wordt teruggebracht naar het geldende WNT- maximum. Westland Infra maakt gebruik van deze overgangsregeling. Het voor Westland Infra Netbeheer B.V. toepasselijk bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000.

Bij Westland Infra worden de leden van de directie en de leden van raad van commissarissen beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT als leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van de rechtspersoon. De governance van Westland Infra, Juva en Anexo is in 2018 namelijk zo ingericht dat alleen de directie de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen.
De MT-leden van Westland Infra geven leiding aan hun eigen afdeling en zijn in die hoedanigheid geen topfunctionaris in de zin van de WNT. Er is in 2018 bij de beloning van 1 van de MT leden sprake van een overschrijding van de WNT norm.
Met uitzondering van de algemeen directeur F.P. Binnekamp die in dienst is van Westland Infra zijn alle arbeidsovereenkomsten aangegaan door N.V. Juva en wordt het totale loon uit dienstbetrekking bij N.V. Juva verantwoord, waarbij doorbelasting plaatsvindt naar de WNT-instelling Westland Infra en Anexo.

Bezoldiging topfunctionarissen – bestuurders met dienstbetrekking

(bedragen x € 1)

F.P. Binnekamp

 

P.M. Langereis

Functiegegevens

Algemeen directeur

 

Directeur Westland Infra

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01- 31/12

 

01/11- 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

 

1,0

Dienstbetrekking?

ja

 

ja

    

Bezoldiging

   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

224.188

 

24.468

Beloning betaalbaar op termijn

20.880

 

2.740

Subtotaal

245.068

 

27.208

    

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

189.000

 

31.586

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

 

N.v.t.

Totale bezoldiging

245.068

 

27.208

    

Gegevens 2017

   

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01- 31/12

 

N.v.t.

Omvang dienstverband 2017 (in fte)

1,0

 

-

Dienstbetrekking?

ja

 

N.v.t.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

286.604

 

N.v.t.

Beloning betaalbaar op termijn

19.724

 

N.v.t.

    

Totale bezoldiging 2017

306.328

 

N.v.t.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

181.000

 

N.v.t.

Totale bezoldiging

306.328

 

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan:

F.P. Binnekamp
In de in 2017 aan F.P Binnekamp verstrekte bezoldiging bevindt zich een variabele beloning, van € 53.914 waarvan het recht is ontstaan in 2016. Op grond hiervan wordt de variabele beloning ten behoeve van de WNT toetsing toegerekend aan 2016. Dit leidt niet tot onverschuldigde betalingen. De variabele beloning vloeit voort uit schriftelijk overeengekomen afspraken voor inwerking treding van de WNT.
De bezoldiging 2018 vloeit voort uit geldende afspraken voor inwerking treding van de WNT en wordt de afbouwregeling toegepast. Dit leidt niet tot onverschuldigde betalingen. 
2018 betreft het tweede jaar van afbouw van de bezoldiging naar het geldende WNT-maximum.

Bezoldiging topfunctionarissen – bestuurders zonder dienstbetrekking

(bedragen x € 1)

M. van Grinsven

Functiegegevens

Interim directeur

Kalenderjaar

2018

Perioden functievervulling in het kalenderjaar

08/01- 31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

12

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

 

Maximum uurtarief in kalenderjaar

182

Maximum op basis van de normbedragen per maand

266.400

Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

266.400

Bezoldiging

 

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddelde) maximum uurtarief ?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

249.375

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

249.375

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totaal bezoldiging, exclusief BTW

249.375

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Bezoldiging topfunctionarissen – toezichthouders

(bedragen x € 1)

P. Veenema

D.J.N.M. Curfs

M. Valstar

J. v/d Tak

A.J. Rodenburg

H.H.G. Horlings

J.C. Meyboom-Fernhout

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-30/06

01/01-30/06

01/07-31/12

01/07-31/12

Bezoldiging

       

Totaal bezoldiging

28.050

18.700

18.700

9.350

9.350

9.350

9.350

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

28.350

18.900

18.900

9.372

9.372

9.528

9.528

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017

       

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

       

Totaal bezoldiging

27.150

18.100

18.100

18.100

18.100

N.v.t.

N.v.t.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

27.150

18.100

18.100

18.100

18.100

N.v.t.

N.v.t.

De bezoldiging van A.J. Rodenburg en van H.H.G. Horlings is in 2017 en 2018 uitbetaald aan de gemeente Midden-Delfland.
De bezoldiging van J. van der Tak is in 2017 tot en met het 3e kwartaal uitbetaald aan de gemeente Westland.

Uitkering wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen – bestuurder

(bedragen x € 1)

A.A.A.M. Besselink

Functiegegevens

 

Functie(s) bij beëindiging dienstverband

Algemeen directeur

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2016

Ontslaguitkering

 

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

75.000

Individueel toepasselijk maximum

75.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

48.831

Waarvan betaald in 2018

20.522

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Per 21 september 2016 is A.A.A.M. Besselink met levensloop gegaan tot aan zijn pensioendatum per ultimo 2019. Hierbij zijn afspraken gemaakt inzake betaling van pensioenpremies en compensatie aftopping pensioen gedurende deze periode tot een maximum van € 75.000 voor de WNT grondslag.
De betaling van deze bedragen vindt plaats tot en met de pensioendatum.
Betalingen van 2016 tot en met 2018 voor beëindiging van dienstverband bedragen € 48.831 voor de WNT grondslag.
De levensloopuitkering gedurende deze periode is niet in bovenstaand bedrag opgenomen, daar deze in periode voor WNT is opgebouwd en uitkeringen niet onder WNT vallen.

Bezoldiging niet- topfunctionarissen – boven WNT norm (op functie)

(bedragen x € 1)

Controller

Functiegegevens

 

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01-31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Bezoldiging

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

182.639

Beloning betaalbaar op termijn

19.115

Totaal bezoldiging

201.754

Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

189.000

Gegevens 2017

 

Functiegegevens

Controller

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01-31/12

Omvang dienstverband 2017 (fte)

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

174.056

Beloningen betaalbaar op termijn

18.360

Totaal bezoldiging 2017

192.416

De overschrijding van de norm wordt veroorzaakt door bestaande afspraken en de cao verhoging in loop van 2017.
Naast de hierboven genoemde overige functionaris met een bezoldiging boven de gemaximeerde norm van de WNT heeft geen enkele overige functionaris in dienst van N.V. Juva in 2018 een bezoldiging genoten die hoger is dan de gemaximeerde norm van de WNT.

14. Afschrijvingen vaste activa

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Klantportefeuille

64

 

64

Totaal van de afschrijvingen op immateriële vaste activa

64

 

64

Gas

4.423

 

4.038

Elektriciteit

11.878

 

11.388

Bedrijfsgebouwen

113

 

262

Overige bedrijfsmiddelen

1.620

 

1.095

Totaal van de afschrijvingen op materiële vaste activa

18.034

 

16.783

Als gevolg van buitengebruikstelling door vervangingen is in 2017 € 51.000 extra afschrijving verantwoord binnen elektriciteit.

15. Overige bedrijfskosten

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Algemene kosten

6.190

 

6.561

Distributie- en verkoopkosten gas en elektriciteit

3.751

 

3.850

 

9.941

 

10.411

Eind 2018 heeft rechtbank Rotterdam het boetebesluit vernietigd dat in 2017 door de ACM aan Westland Infra is opgelegd vanwege het in strijd met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet aanbieden van bepaalde meetdiensten. Hierdoor is de boete ad € 600.000, welke in 2017 onder de overige bedrijfskosten is opgenomen, terugbetaald. ACM heeft in 2019 hogere beroep ingediend bij het College van beroep voor het bedrijfsleven  maar is vooralsnog de verwachting dat vernietiging van dit boetebesluit van kracht blijft. Dit gunstige resultaateffect is in 2018 negatief verantwoord onder de algemene kosten. 

16. Rentelasten minus -baten

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Langlopende leningen

2.350

 

2.745

Overige rentelasten

33

 

4

Totaal rentelasten

2.383

 

2.749

Overige rentebaten

37

 

43

Totaal rentebaten

37

 

43

Per saldo een last van

(2.346)

 

(2.706)

17.Vennootschapsbelasting

(%)

2018

 

2017

Op basis van commercieel resultaat

25,0%

 

25,0%

Fiscale verschillen:

   

effect op latente vennootschapsbelasting

   

- Wijziging belastingpercentage latente vordering

6,0%

 

0,0%

- Wijziging rentepercentage contant maken latente vordering

-0,2%

 

-1,0%

- Verhoging bodemwaarde voor afschrijvingsbeperking naar 100%

1,1%

 

0,0%

- Materiële vaste activa

0,9%

 

1,1%

effect op acute vennootschapsbelasting

   

- Teruggave boete / boete niet belast / niet aftrekbare kosten

-0,7%

 

0,8%

- Energieinvesteringsaftrek

-1,1%

 

0,0%

Effectief belastingdruk

31,0%

 

25,9%

18. Aandeel in resultaat deelnemingen

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen

(236)

 

(127)

Totaal resultaat deelnemingen

(236)

 

(127)

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

12. Som der bedrijfsopbrengsten en kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

 

2018

 

2017

    

Exploitatie energie

   

Netto-omzet

62.104

 

61.858

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

13.824

 

13.224

Brutomarge exploitatie energie

48.280

 

48.634

    

Overige activiteiten

   

Netto-omzet

13.727

 

8.521

Wijziging onderhanden werk

(4.709)

 

6.934

 

9.018

 

15.455

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

4.659

 

11.909

Brutomarge overige activiteiten

4.359

 

3.546

    

Geactiveerde productie

3.909

 

3.634

    

Overige opbrengsten

   

Opbrengst meterhuur en datacollectie

8.633

 

8.302

    

Totaal

   

Netto-omzet

75.831

 

70.379

Wijziging in onderhanden werk

(4.709)

 

6.934

Geactiveerde productie

3.909

 

3.634

Overige bedrijfsopbrengsten

8.633

 

8.302

Som der bedrijfsopbrengsten

83.664

 

89.249

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

18.483

 

25.133

Brutomarge

65.181

 

64.116

13. Personeelskosten

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

    

Lonen en salarissen

11.943

 

11.414

Sociale lasten

1.728

 

1.477

Pensioenpremies

1.543

 

1.448

 

15.214

 

14.339

De gehanteerde pensioenregeling van de vennootschap en haar Nederlandse groepsmaatschappijen is een pensioenregeling die is ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP. De pensioenregeling kwalificeert als collectieve toegezegde bijdrage regeling.
De beleidsdekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds is per 31 december 2018 gelijk aan 103,8% (2017: 101,5 %). Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen waarbij de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van laatste twaalf dekkingsgraden) hoger moet zijn dan vereiste grens van 105% en op langere termijn (12 jaar) hoger dan 128%. In 2016 heeft ABP een herstelplan ingediend bij de toezichthouder en wordt met ingang van 1 april 2016 een opslag van 1% op de pensioenpremie gehanteerd die in principe geldt voor vijf jaar. Het pensioen van de deelnemers blijft in 2019 gelijk, maar voor volgende jaren wordt de kans op verlaging van pensioen niet uitgesloten. Een verlaging van pensioen is onvermijdelijk als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 en de actuele dekkingsgraad eind 2020 lager is dan 104,2%.

Het aantal werknemers omgerekend naar een volledig dienstverband in 2018 bedroeg 205
(2017: 199), ultimo 2018 waren 211 personen in dienstbetrekking (2017: 204).
Ingedeeld naar bedrijvigheid:

(aantal)

Fte

 

Dienstbetrekking

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

Statutaire directie

1

 

1

 

1

 

1

Projectmanagement

57

 

64

 

58

 

64

Assetmanagement

41

 

25

 

40

 

24

Meetbedrijf

36

 

38

 

36

 

41

Ondersteunende afdelingen

70

 

71

 

76

 

74

 

205

 

199

 

211

 

204

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze wet zijn de regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi) publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgelegd in een ministeriële regeling.

De WNT is van toepassing op de netbeheerder Westland Infra Netbeheerder B.V. en de aan deze B.V. gelieerde ondernemingen. De WNT verplicht te rapporteren op persoonsnaam over de bezoldiging van topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige (interne) functionarissen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen.

Hoewel de wet per 1 januari 2013 in werking is getreden, zal deze pas geleidelijk algemene werking krijgen. Voor zittende topfunctionarissen is overgangsrecht geformuleerd, wat er op neerkomst dat alle beloningsafspraken (inclusief contractuele beëindigingsvergoedingen) die zijn overeengekomen voor 6 december 2011 voor een termijn van vier jaar worden gerespecteerd (tot 1 januari 2017), waarna de overeengekomen bezoldiging in drie jaar wordt teruggebracht naar het geldende WNT- maximum. Westland Infra maakt gebruik van deze overgangsregeling. Het voor Westland Infra Netbeheer B.V. toepasselijk bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000.

Bij Westland Infra worden de leden van de directie en de leden van raad van commissarissen beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT als leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van de rechtspersoon. De governance van Westland Infra, Juva en Anexo is in 2018 namelijk zo ingericht dat alleen de directie de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen.
De MT-leden van Westland Infra geven leiding aan hun eigen afdeling en zijn in die hoedanigheid geen topfunctionaris in de zin van de WNT. Er is in 2018 bij de beloning van 1 van de MT leden sprake van een overschrijding van de WNT norm.
Met uitzondering van de algemeen directeur F.P. Binnekamp die in dienst is van Westland Infra zijn alle arbeidsovereenkomsten aangegaan door N.V. Juva en wordt het totale loon uit dienstbetrekking bij N.V. Juva verantwoord, waarbij doorbelasting plaatsvindt naar de WNT-instelling Westland Infra en Anexo.

Bezoldiging topfunctionarissen – bestuurders met dienstbetrekking

(bedragen x € 1)

F.P. Binnekamp

 

P.M. Langereis

Functiegegevens

Algemeen directeur

 

Directeur Westland Infra

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01- 31/12

 

01/11- 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

 

1,0

Dienstbetrekking?

ja

 

ja

    

Bezoldiging

   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

224.188

 

24.468

Beloning betaalbaar op termijn

20.880

 

2.740

Subtotaal

245.068

 

27.208

    

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

189.000

 

31.586

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

 

N.v.t.

Totale bezoldiging

245.068

 

27.208

    

Gegevens 2017

   

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01- 31/12

 

N.v.t.

Omvang dienstverband 2017 (in fte)

1,0

 

-

Dienstbetrekking?

ja

 

N.v.t.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

286.604

 

N.v.t.

Beloning betaalbaar op termijn

19.724

 

N.v.t.

    

Totale bezoldiging 2017

306.328

 

N.v.t.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

181.000

 

N.v.t.

Totale bezoldiging

306.328

 

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan:

F.P. Binnekamp
In de in 2017 aan F.P Binnekamp verstrekte bezoldiging bevindt zich een variabele beloning, van € 53.914 waarvan het recht is ontstaan in 2016. Op grond hiervan wordt de variabele beloning ten behoeve van de WNT toetsing toegerekend aan 2016. Dit leidt niet tot onverschuldigde betalingen. De variabele beloning vloeit voort uit schriftelijk overeengekomen afspraken voor inwerking treding van de WNT.
De bezoldiging 2018 vloeit voort uit geldende afspraken voor inwerking treding van de WNT en wordt de afbouwregeling toegepast. Dit leidt niet tot onverschuldigde betalingen. 
2018 betreft het tweede jaar van afbouw van de bezoldiging naar het geldende WNT-maximum.

Bezoldiging topfunctionarissen – bestuurders zonder dienstbetrekking

(bedragen x € 1)

M. van Grinsven

Functiegegevens

Interim directeur

Kalenderjaar

2018

Perioden functievervulling in het kalenderjaar

08/01- 31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

12

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

 

Maximum uurtarief in kalenderjaar

182

Maximum op basis van de normbedragen per maand

266.400

Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

266.400

Bezoldiging

 

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddelde) maximum uurtarief ?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

249.375

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

249.375

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totaal bezoldiging, exclusief BTW

249.375

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Bezoldiging topfunctionarissen – toezichthouders

(bedragen x € 1)

P. Veenema

D.J.N.M. Curfs

M. Valstar

J. v/d Tak

A.J. Rodenburg

H.H.G. Horlings

J.C. Meyboom-Fernhout

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-30/06

01/01-30/06

01/07-31/12

01/07-31/12

Bezoldiging

       

Totaal bezoldiging

28.050

18.700

18.700

9.350

9.350

9.350

9.350

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

28.350

18.900

18.900

9.372

9.372

9.528

9.528

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017

       

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

       

Totaal bezoldiging

27.150

18.100

18.100

18.100

18.100

N.v.t.

N.v.t.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

27.150

18.100

18.100

18.100

18.100

N.v.t.

N.v.t.

De bezoldiging van A.J. Rodenburg en van H.H.G. Horlings is in 2017 en 2018 uitbetaald aan de gemeente Midden-Delfland.
De bezoldiging van J. van der Tak is in 2017 tot en met het 3e kwartaal uitbetaald aan de gemeente Westland.

Uitkering wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen – bestuurder

(bedragen x € 1)

A.A.A.M. Besselink

Functiegegevens

 

Functie(s) bij beëindiging dienstverband

Algemeen directeur

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2016

Ontslaguitkering

 

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

75.000

Individueel toepasselijk maximum

75.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

48.831

Waarvan betaald in 2018

20.522

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Per 21 september 2016 is A.A.A.M. Besselink met levensloop gegaan tot aan zijn pensioendatum per ultimo 2019. Hierbij zijn afspraken gemaakt inzake betaling van pensioenpremies en compensatie aftopping pensioen gedurende deze periode tot een maximum van € 75.000 voor de WNT grondslag.
De betaling van deze bedragen vindt plaats tot en met de pensioendatum.
Betalingen van 2016 tot en met 2018 voor beëindiging van dienstverband bedragen € 48.831 voor de WNT grondslag.
De levensloopuitkering gedurende deze periode is niet in bovenstaand bedrag opgenomen, daar deze in periode voor WNT is opgebouwd en uitkeringen niet onder WNT vallen.

Bezoldiging niet- topfunctionarissen – boven WNT norm (op functie)

(bedragen x € 1)

Controller

Functiegegevens

 

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01-31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Bezoldiging

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

182.639

Beloning betaalbaar op termijn

19.115

Totaal bezoldiging

201.754

Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

189.000

Gegevens 2017

 

Functiegegevens

Controller

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01-31/12

Omvang dienstverband 2017 (fte)

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

174.056

Beloningen betaalbaar op termijn

18.360

Totaal bezoldiging 2017

192.416

De overschrijding van de norm wordt veroorzaakt door bestaande afspraken en de cao verhoging in loop van 2017.
Naast de hierboven genoemde overige functionaris met een bezoldiging boven de gemaximeerde norm van de WNT heeft geen enkele overige functionaris in dienst van N.V. Juva in 2018 een bezoldiging genoten die hoger is dan de gemaximeerde norm van de WNT.

14. Afschrijvingen vaste activa

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Klantportefeuille

64

 

64

Totaal van de afschrijvingen op immateriële vaste activa

64

 

64

Gas

4.423

 

4.038

Elektriciteit

11.878

 

11.388

Bedrijfsgebouwen

113

 

262

Overige bedrijfsmiddelen

1.620

 

1.095

Totaal van de afschrijvingen op materiële vaste activa

18.034

 

16.783

Als gevolg van buitengebruikstelling door vervangingen is in 2017 € 51.000 extra afschrijving verantwoord binnen elektriciteit.

15. Overige bedrijfskosten

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Algemene kosten

6.190

 

6.561

Distributie- en verkoopkosten gas en elektriciteit

3.751

 

3.850

 

9.941

 

10.411

Eind 2018 heeft rechtbank Rotterdam het boetebesluit vernietigd dat in 2017 door de ACM aan Westland Infra is opgelegd vanwege het in strijd met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet aanbieden van bepaalde meetdiensten. Hierdoor is de boete ad € 600.000, welke in 2017 onder de overige bedrijfskosten is opgenomen, terugbetaald. ACM heeft in 2019 hogere beroep ingediend bij het College van beroep voor het bedrijfsleven  maar is vooralsnog de verwachting dat vernietiging van dit boetebesluit van kracht blijft. Dit gunstige resultaateffect is in 2018 negatief verantwoord onder de algemene kosten. 

16. Rentelasten minus -baten

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Langlopende leningen

2.350

 

2.745

Overige rentelasten

33

 

4

Totaal rentelasten

2.383

 

2.749

Overige rentebaten

37

 

43

Totaal rentebaten

37

 

43

Per saldo een last van

(2.346)

 

(2.706)

17.Vennootschapsbelasting

(%)

2018

 

2017

Op basis van commercieel resultaat

25,0%

 

25,0%

Fiscale verschillen:

   

effect op latente vennootschapsbelasting

   

- Wijziging belastingpercentage latente vordering

6,0%

 

0,0%

- Wijziging rentepercentage contant maken latente vordering

-0,2%

 

-1,0%

- Verhoging bodemwaarde voor afschrijvingsbeperking naar 100%

1,1%

 

0,0%

- Materiële vaste activa

0,9%

 

1,1%

effect op acute vennootschapsbelasting

   

- Teruggave boete / boete niet belast / niet aftrekbare kosten

-0,7%

 

0,8%

- Energieinvesteringsaftrek

-1,1%

 

0,0%

Effectief belastingdruk

31,0%

 

25,9%

18. Aandeel in resultaat deelnemingen

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen

(236)

 

(127)

Totaal resultaat deelnemingen

(236)

 

(127)