Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Algemeen

Tenzij hieronder anders is vermeld, zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals beschreven bij de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening, eveneens van toepassing op de waardering van deelnemingen in groepsmaatschappijen.

19. Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Gas

 

Elektriciteit

 

Overige vaste bedrijfs-middelen

 

Onderhanden en werk gas en elektriciteit

 

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2018

564

 

1.127

 

6.265

 

3.703

 

11.659

Mutaties 2018

         

Investeringen

400

 

664

 

3.137

 

(607)

 

3.594

Desinvesteringen

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Afschrijvingen

(403)

 

(675)

 

(1.547)

 

-

 

(2.625)

Boekwaarde per 31 december 2018

561

 

1.116

 

7.855

 

3.096

 

12.628

Cumulatieve afschrijvingen

3.451

 

6.295

 

5.740

 

-

 

15.486

Aanschafwaarde per 31 december 2018

4.012

 

7.411

 

13.595

 

3.096

 

28.114

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

 

Gas

3-25 jaar

Elektriciteit

3-25 jaar

Overige bedrijfsmiddelen

3-10 jaar

20. Financiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

112.618

 

107.647

Minderheidsdeelnemingen

-

 

20

Overige vorderingen

250

 

319

 

112.868

 

107.986

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het verloop in de balanspost gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven.

(bedragen x € 1.000)

2018

Balans per 1 januari 2018

107.647

Agiostorting

5.000

Dividend

(13.298)

Winst groepsmaatschappijen

13.269

Balans per 31 december 2018

112.618

Minderheidsdeelnemingen

De minderheidsdeelnemingen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het verloop in de balanspost gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven.

(bedragen x € 1.000)

2018

Balans per 1 januari 2018

20

Verkoop

(20)

Balans per 31 december 2018

-

Dit betreft de verkoop WI-Connect per tegen de in balans per ultimo 2017 opgenomen opbrengstwaarde.

21. Voorraden

De voorraden betreft voorraad gereed product en handelsgoederen. Per einde 2018 bedraagt de voorziening voor incourante voorraad € 684.000 (2017: € 728.000).

22. Onderhanden projecten

Het saldo onderhanden projecten van € 0,45 miljoen (2017: € 1,3 miljoen) betreft het nog te facturen bedrag aan opdrachtgevers. De totaal bestede kosten van deze onderhanden projecten bedragen € 1,2 miljoen (2017: € 7,6 miljoen), de gefactureerde termijnen € 1,0 miljoen (2017:€ 6,9 miljoen) en het in 2018 verantwoorde resultaat van € 0,25 miljoen (2017: € 0,5 miljoen).

23. Vorderingen

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

    

Debiteuren

17.617

 

16.261

Vorderingen op groepsmaatschappijen

3.815

 

7.821

Belastingen

-

 

487

Overige vorderingen

54

 

135

Overlopende activa

411

 

204

 

21.897

 

24.908

Het onder belastingen opgenomen bedrag betreft de te vorderen vennootschapsbelasting. Ultimo 2018 is sprake van een schuldpositie voor de vennootschapsbelasting welke is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva. De groepsverhoudingen zien toe op transacties uit de reguliere bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan wordt er over deze groepsverhoudingen geen rente berekend.

24. Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt 2.000 aandelen van € 455.
Gedurende het boekjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Wettelijke reserve

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Balans per 1 januari 2018

256

 

-

Toevoeging vanuit de overige reserves

-

 

256

Balans per 31 december 2018

256

 

256

Dit betreft een wettelijke reserve deelnemingen voor de geactiveerde ontwikkelingskosten binnen Trias Westland B.V.

Overige reserves

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Balans per 1 januari 2018

118.296

 

111.034

Naar wettelijke reserve

-

 

(256)

Winst vorig boekjaar

14.553

 

20.518

Dividend

(13.000)

 

(13.000)

Balans per 31 december 2018

119.849

 

118.296

25. Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

    

Voor jubileumuitkeringen

412

 

642

Stand ultimo boekjaar

412

 

642

De looptijd van de voorziening jubileumuitkeringen overwegend langer dan 1 jaar.
In 2018 is regeling van jubileumuitkeringen aangepast in de CAO, waardoor de voorziening lager uitkomt.

Het verloop van de voorzieningen gedurende 2018 is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Jubileum-
uitkeringen

 

Totaal

Saldo per 1 januari 2018

642

 

642

Onttrekkingen

(34)

 

(34)

Vrijval

(196)

 

(196)

Saldo per 31 december 2018

412

 

412

Voor de overgangsregeling jubileum waarvoor in de nieuwe CAO afspraken zijn gemaakt, is onder de kortlopende schulden en overlopende passiva een verplichting opgenomen van € 276.000.

26. Kortlopende schulden en overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Schulden aan kredietinstellingen

5.010

 

-

Schulden aan leveranciers

4.819

 

6.916

Schulden aan groepsmaatschappijen

4.260

 

7.249

Belastingen en premies sociale verzekering

4.107

 

2.590

Pensioenpremies

178

 

163

Overige schulden

3.399

 

1.001

Overlopende passiva

1.426

 

1.235

 

23.199

 

19.154

Onder belastingen en premies sociale verzekering is € 395.000 (2017: nihil) opgenomen inzake verschuldigde vennootschapsbelasting. De groepsverhoudingen zien toe op transacties uit de reguliere bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan wordt er over deze groepsverhoudingen geen rente berekend.

Onder de overige schulden is een bedrag van € 2,0 miljoen (2017: € 0,7 miljoen) opgenomen inzake vooruit gefactureerd op onderhanden projecten. De totaal bestede kosten van deze onderhanden projecten bedragen € 2,4 miljoen (2017: € 0,8 miljoen), de gefactureerde termijnen € 4,8 miljoen (2017:€ 1,6 miljoen) en het in 2018 verantwoorde resultaat van € 0,4 miljoen (2017: € 0,1 miljoen).

Accountantskosten (inclusief dochtermaatschappijen)

Ingevolge artikel 2: 382a BW 2 kunnen de honoraria van de accountant die betrekking hebben op diensten die gedurende het boekjaar zijn verricht als volgt worden weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Accountantsonderzoek jaarrekening

96

 

115

Andere controleopdrachten

39

 

27

Fiscale adviezen

-

 

-

Andere niet controlediensten

-

 

-

Betreft de kosten van Ernst & Young Accountans LLP en BDO Audit & Assurance B.V.

135

 

142

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Garantstelling

De N.V. Juva heeft zich ten opzichte van de verstrekkers van aan groepsmaatschappijen verstrekte (langlopende) leningen mede garant gesteld voor de nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen.

Fiscale eenheid

De N.V. Juva is met andere groepsmaatschappijen opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de eenheid.

Hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling

De N.V. Juva heeft voor haar groepsmaatschappijen die opgenomen zijn in overzicht van groepsmaatschappijen een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in artikel 403, lid 1, sub f. Titel 9 Boek 2 BW.

Operationele leaseverplichtingen

Het wagenpark is op basis van operationele leasing in gebruik bij de vennootschap. In het resultaat 2018 is in de overige bedrijfskosten een last uit hoofde van operationele leasekosten van € 748.000 opgenomen (2017: € 665.000). De verplichtingen onder deze overeenkomsten vervallen als volgt:

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Binnen 1 jaar

500

 

565

Binnen 1 tot 5 jaar

1.025

 

1.054

Na 5 jaar

68

 

156

Totaal

1.593

 

1.775

Gestelde zekerheden

Aandeelhouders garantie voor Trias Westland van € 900.000 voor krediet in rekening courant bij BNG Bank.

Investeringsverplichtingen

Voor de inkoop van kabels zijn verplichtingen aangegaan  van in totaal van €  1,1 miljoen.

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Algemeen

Tenzij hieronder anders is vermeld, zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals beschreven bij de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening, eveneens van toepassing op de waardering van deelnemingen in groepsmaatschappijen.

19. Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Gas

 

Elektriciteit

 

Overige vaste bedrijfs-middelen

 

Onderhanden en werk gas en elektriciteit

 

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2018

564

 

1.127

 

6.265

 

3.703

 

11.659

Mutaties 2018

         

Investeringen

400

 

664

 

3.137

 

(607)

 

3.594

Desinvesteringen

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Afschrijvingen

(403)

 

(675)

 

(1.547)

 

-

 

(2.625)

Boekwaarde per 31 december 2018

561

 

1.116

 

7.855

 

3.096

 

12.628

Cumulatieve afschrijvingen

3.451

 

6.295

 

5.740

 

-

 

15.486

Aanschafwaarde per 31 december 2018

4.012

 

7.411

 

13.595

 

3.096

 

28.114

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

 

Gas

3-25 jaar

Elektriciteit

3-25 jaar

Overige bedrijfsmiddelen

3-10 jaar

20. Financiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

112.618

 

107.647

Minderheidsdeelnemingen

-

 

20

Overige vorderingen

250

 

319

 

112.868

 

107.986

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het verloop in de balanspost gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven.

(bedragen x € 1.000)

2018

Balans per 1 januari 2018

107.647

Agiostorting

5.000

Dividend

(13.298)

Winst groepsmaatschappijen

13.269

Balans per 31 december 2018

112.618

Minderheidsdeelnemingen

De minderheidsdeelnemingen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het verloop in de balanspost gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven.

(bedragen x € 1.000)

2018

Balans per 1 januari 2018

20

Verkoop

(20)

Balans per 31 december 2018

-

Dit betreft de verkoop WI-Connect per tegen de in balans per ultimo 2017 opgenomen opbrengstwaarde.

21. Voorraden

De voorraden betreft voorraad gereed product en handelsgoederen. Per einde 2018 bedraagt de voorziening voor incourante voorraad € 684.000 (2017: € 728.000).

22. Onderhanden projecten

Het saldo onderhanden projecten van € 0,45 miljoen (2017: € 1,3 miljoen) betreft het nog te facturen bedrag aan opdrachtgevers. De totaal bestede kosten van deze onderhanden projecten bedragen € 1,2 miljoen (2017: € 7,6 miljoen), de gefactureerde termijnen € 1,0 miljoen (2017:€ 6,9 miljoen) en het in 2018 verantwoorde resultaat van € 0,25 miljoen (2017: € 0,5 miljoen).

23. Vorderingen

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

    

Debiteuren

17.617

 

16.261

Vorderingen op groepsmaatschappijen

3.815

 

7.821

Belastingen

-

 

487

Overige vorderingen

54

 

135

Overlopende activa

411

 

204

 

21.897

 

24.908

Het onder belastingen opgenomen bedrag betreft de te vorderen vennootschapsbelasting. Ultimo 2018 is sprake van een schuldpositie voor de vennootschapsbelasting welke is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva. De groepsverhoudingen zien toe op transacties uit de reguliere bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan wordt er over deze groepsverhoudingen geen rente berekend.

24. Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt 2.000 aandelen van € 455.
Gedurende het boekjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Wettelijke reserve

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Balans per 1 januari 2018

256

 

-

Toevoeging vanuit de overige reserves

-

 

256

Balans per 31 december 2018

256

 

256

Dit betreft een wettelijke reserve deelnemingen voor de geactiveerde ontwikkelingskosten binnen Trias Westland B.V.

Overige reserves

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Balans per 1 januari 2018

118.296

 

111.034

Naar wettelijke reserve

-

 

(256)

Winst vorig boekjaar

14.553

 

20.518

Dividend

(13.000)

 

(13.000)

Balans per 31 december 2018

119.849

 

118.296

25. Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

    

Voor jubileumuitkeringen

412

 

642

Stand ultimo boekjaar

412

 

642

De looptijd van de voorziening jubileumuitkeringen overwegend langer dan 1 jaar.
In 2018 is regeling van jubileumuitkeringen aangepast in de CAO, waardoor de voorziening lager uitkomt.

Het verloop van de voorzieningen gedurende 2018 is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Jubileum-
uitkeringen

 

Totaal

Saldo per 1 januari 2018

642

 

642

Onttrekkingen

(34)

 

(34)

Vrijval

(196)

 

(196)

Saldo per 31 december 2018

412

 

412

Voor de overgangsregeling jubileum waarvoor in de nieuwe CAO afspraken zijn gemaakt, is onder de kortlopende schulden en overlopende passiva een verplichting opgenomen van € 276.000.

26. Kortlopende schulden en overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Schulden aan kredietinstellingen

5.010

 

-

Schulden aan leveranciers

4.819

 

6.916

Schulden aan groepsmaatschappijen

4.260

 

7.249

Belastingen en premies sociale verzekering

4.107

 

2.590

Pensioenpremies

178

 

163

Overige schulden

3.399

 

1.001

Overlopende passiva

1.426

 

1.235

 

23.199

 

19.154

Onder belastingen en premies sociale verzekering is € 395.000 (2017: nihil) opgenomen inzake verschuldigde vennootschapsbelasting. De groepsverhoudingen zien toe op transacties uit de reguliere bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan wordt er over deze groepsverhoudingen geen rente berekend.

Onder de overige schulden is een bedrag van € 2,0 miljoen (2017: € 0,7 miljoen) opgenomen inzake vooruit gefactureerd op onderhanden projecten. De totaal bestede kosten van deze onderhanden projecten bedragen € 2,4 miljoen (2017: € 0,8 miljoen), de gefactureerde termijnen € 4,8 miljoen (2017:€ 1,6 miljoen) en het in 2018 verantwoorde resultaat van € 0,4 miljoen (2017: € 0,1 miljoen).

Accountantskosten (inclusief dochtermaatschappijen)

Ingevolge artikel 2: 382a BW 2 kunnen de honoraria van de accountant die betrekking hebben op diensten die gedurende het boekjaar zijn verricht als volgt worden weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Accountantsonderzoek jaarrekening

96

 

115

Andere controleopdrachten

39

 

27

Fiscale adviezen

-

 

-

Andere niet controlediensten

-

 

-

Betreft de kosten van Ernst & Young Accountans LLP en BDO Audit & Assurance B.V.

135

 

142

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Garantstelling

De N.V. Juva heeft zich ten opzichte van de verstrekkers van aan groepsmaatschappijen verstrekte (langlopende) leningen mede garant gesteld voor de nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen.

Fiscale eenheid

De N.V. Juva is met andere groepsmaatschappijen opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de eenheid.

Hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling

De N.V. Juva heeft voor haar groepsmaatschappijen die opgenomen zijn in overzicht van groepsmaatschappijen een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in artikel 403, lid 1, sub f. Titel 9 Boek 2 BW.

Operationele leaseverplichtingen

Het wagenpark is op basis van operationele leasing in gebruik bij de vennootschap. In het resultaat 2018 is in de overige bedrijfskosten een last uit hoofde van operationele leasekosten van € 748.000 opgenomen (2017: € 665.000). De verplichtingen onder deze overeenkomsten vervallen als volgt:

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Binnen 1 jaar

500

 

565

Binnen 1 tot 5 jaar

1.025

 

1.054

Na 5 jaar

68

 

156

Totaal

1.593

 

1.775

Gestelde zekerheden

Aandeelhouders garantie voor Trias Westland van € 900.000 voor krediet in rekening courant bij BNG Bank.

Investeringsverplichtingen

Voor de inkoop van kabels zijn verplichtingen aangegaan  van in totaal van €  1,1 miljoen.