Vennootschappelijke balans (vóór resultaatbestemming)

 

(bedragen x € 1.000)

31 december 2018

31 december 2017

 

ACTIVA

    
      
 

Vaste activa

    

19.

Materiële vaste activa

12.628

 

11.659

 

20.

Financiële vaste activa

112.868

 

107.986

 
   

125.496

 

119.645

      
 

Vlottende activa

    

21.

Voorraden

4.549

 

3.826

 

22.

Onderhanden projecten

455

 

1.276

 

23.

Vorderingen

21.897

 

24.908

 
 

Liquide middelen

5.498

 

4.156

 
   

32.399

 

34.166

 

Totaal activa

 

157.895

 

153.811

      
 

PASSIVA

    
      
 

Eigen vermogen

    

24.

Gestort kapitaal

910

 

910

 

24.

Wettelijke reserve

256

 

256

 

24.

Overige reserve

119.849

 

118.296

 
 

Resultaat boekjaar

13.269

 

14.553

 
   

134.284

 

134.015

      

25.

Voorzieningen

 

412

 

642

      

26.

Kortlopende schulden

 

23.199

 

19.154

      
 

Totaal passiva

 

157.895

 

153.811

Vennootschappelijke balans (vóór resultaatbestemming)

 

(bedragen x € 1.000)

31 december 2018

31 december 2017

 

ACTIVA

    
      
 

Vaste activa

    

19.

Materiële vaste activa

12.628

 

11.659

 

20.

Financiële vaste activa

112.868

 

107.986

 
   

125.496

 

119.645

      
 

Vlottende activa

    

21.

Voorraden

4.549

 

3.826

 

22.

Onderhanden projecten

455

 

1.276

 

23.

Vorderingen

21.897

 

24.908

 
 

Liquide middelen

5.498

 

4.156

 
   

32.399

 

34.166

 

Totaal activa

 

157.895

 

153.811

      
 

PASSIVA

    
      
 

Eigen vermogen

    

24.

Gestort kapitaal

910

 

910

 

24.

Wettelijke reserve

256

 

256

 

24.

Overige reserve

119.849

 

118.296

 
 

Resultaat boekjaar

13.269

 

14.553

 
   

134.284

 

134.015

      

25.

Voorzieningen

 

412

 

642

      

26.

Kortlopende schulden

 

23.199

 

19.154

      
 

Totaal passiva

 

157.895

 

153.811