Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

 

Operationele kasstroom

   
     

8.

Netto-resultaat

13.269

 

14.553

     
 

Aanpasssingen voor :

   

1 en 2.

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

18.098

 

16.847

3.

Mutatie in latentie belastingvordering

2.303

 

751

9.

Mutatie voorzieningen

(230)

 

(3)

 

Cash flow

33.440

 

32.148

 

Mutatie werkkapitaal

(1.945)

 

2.359

  

31.495

 

34.507

     
 

Investeringskasstroom

   

1 en 2.

Investeringen (im)materiële vaste activa (netto)

(22.784)

 

(24.186)

3.

Investeringen in financiële vaste activa (netto)

682

 

(5.697)

  

(22.102)

 

(29.883)

  

9.393

 

4.624

     
 

Financieringskasstroom

   

10.

Aflossing langlopende leningen

(45.000)

 

-

10.

Opname nieuwe leningen

45.000

 

-

11.

Opname rcrt kredietinstelling

5.010

 

-

8.

Dividenduitkering

(13.000)

 

(13.000)

  

(7.990)

 

(13.000)

     
 

Netto kasstroom

1.403

 

(8.376)

7.

Liquide middelen begin boekjaar

4.431

 

12.807

7.

Liquide middelen einde boekjaar

5.834

 

4.431