Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Vaste activa

De samenstelling en het verloop van de vaste activa gedurende het boekjaar blijken uit de volgende overzichten.

1. Immateriële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Klantenportefeuille

 

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2018

175

 

175

    

Mutaties 2018

   

Investeringen

0

 

0

Afschrijvingen

(64)

 

(64)

Boekwaarde per 31 december 2018

111

 

111

Cumulatieve afschrijvingen

208

 

208

Aanschafwaarde per 31 december 2018

319

 

319

De gehanteerde afschrijvingstermijn is:
Klantenportefeuille   5 jaar

2. Materiële activa

(bedragen x € 1.000)

Bedrijfsgebouwen en terreinen

 

Gas

 

Elektriciteit

 

Overige vaste bedrijfsmiddelen

 

Onderhanden werk gas en elektriciteit

 

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2018

6.929

 

46.207

 

141.141

 

6.495

 

3.703

 

204.475

            

Mutaties 2018

           

Investeringen

30

 

7.869

 

12.423

 

3.137

 

(607)

 

22.852

Desinvesteringen

-

 

(30)

 

(38)

 

-

 

-

 

(68)

Afschrijvingen

(113)

 

(4.423)

 

(11.878)

 

(1.620)

 

-

 

(18.034)

Boekwaarde per 31 december 2018

6.846

 

49.623

 

141.648

 

8.012

 

3.096

 

209.225

Cumulatieve afschrijvingen

8.320

 

42.964

 

137.986

 

6.577

 

-

 

195.847

Aanschafwaarde per 31 december 2018

15.166

 

92.587

 

279.634

 

14.589

 

3.096

 

405.072

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

 

Bedrijfsgebouwen

10-25 jaar

Gas

3-25 jaar

Elektriciteit

3-25 jaar

Overige bedrijfsmiddelen

3-10 jaar

Met ingang van 2016 wordt de veronderstelling gehanteerd dat de materiële vaste activa die meer dan 5 jaar geleden geheel zijn afgeschreven niet meer aanwezig zijn. Als gevolg van deze aanname zijn materiële vaste activa met een aanschafwaarde en cumulatieve afschrijving van € 189 miljoen (2017: € 180 miljoen), boekwaarde nihil, uit de materiële vaste activa waarde geëlimineerd.

3. Financiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Balans
1-1-2018

 

mutatie

 

nieuw
verstrekt

 

verkoop

 

dividend

 

resultaat

 

Balans
31-12-2018

Deelnemingen

5.818

 

-

 

50

 

(20)

 

(857)

 

(236)

 

4.755

Overige effecten

4

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4

Latente belasting vordering

7.621

 

(2.303)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

5.318

Overige vorderingen

579

 

(105)

 

486

 

-

 

-

 

-

 

960

 

14.022

 

(2.408)

 

536

 

(20)

 

(857)

 

(236)

 

11.037

De latente belastingvordering van € 5.318.000 (2017: € 7.621.000) heeft hoofdzakelijk betrekking op de tijdelijke verschillen tussen de fiscale en de bedrijfseconomische waardering van de distributienetwerken. De fiscale waarde van de distributienetwerken is hoger dan de bedrijfseconomische waarde enerzijds, omdat de fiscale waarde meer recent is afgeleid uit de vervangingswaarde en anderzijds omdat fiscaal langere afschrijvingstermijnen wordt gehanteerd. Daar tegenover staat dat fiscaal rekening wordt gehouden met een afschrijvingsbeperking tot een restwaarde van 50% van de WOZ waarde voor onroerend goed in eigen gebruik en 100% van WOZ waarde voor verhuurd onroerend goed. Realisatie van de tijdelijke verschillen is afhankelijk van de ontwikkelingen in het fiscale resultaat en de regelgeving de komende 50 jaar. Vanwege de onzekerheid die hiermee samenhangt is voor het verschil dat naar verwachting binnen een afzienbare periode van 10 jaar gerealiseerd kan worden een latente belastingvordering gevormd.
In de waardering van de vordering is een netto rentepercentage van 1,68 % ( 2017: 1,60%) gehanteerd om de verschillen contant te maken. Op basis van totale verschillen tussen de fiscale en commerciële waarde van € 129,7 miljoen bedraagt de totale nominale latente belastingvordering € 26,5 miljoen, waarvan € 5,6 miljoen aan nominale latente belastingvordering is gewaardeerd tegen een contante waarde van € 5,3 miljoen.
Verwacht wordt dat van het bedrag van de latente belastingvordering een bedrag van circa € 783.000 binnen een jaar wordt gerealiseerd.

De niet-geconsolideerde deelnemingen betreffen:

Naam

Belang

Statutaire Zetel

Trias Westland B.V.

45%

Honselersdijk

Energie Transitie Partners B.V.

50%

Poeldijk

De aandelen van WI-Connect zijn verkocht in 2018 tegen in balans van ultimo 2017 opgenomen opbrengstwaarde.
Het bedrag nieuw verstrekt aan deelnemingen in 2018 van € 50.000 betreft agiostortingen in Energie Transitie Partners B.V.

De overige vorderingen betreft verstrekte leningen en voorschotten aan EDSN, Trias Westland, Gasrent Westland Beheer, GFFX en WI-Connect. Gedurende 2018 zijn de restant saldi van leningen aan WI-Connect en Gasrent Westland Beheer geheel ontvangen. De verstrekkingen in 2018 betreft leningen aan EDSN en een voorschot aan Trias Westland ten behoeve investeringen in het 2e doublet.

4. Voorraden

De voorraden betreft voorraad gereed product en handelsgoederen. Per einde 2018 bedraagt de voorziening voor incourante voorraad € 684.000 (2017: € 728.000).

5. Onderhanden projecten

Het saldo onderhanden projecten van € 0,45 miljoen (2017: € 1,3 miljoen) betreft het nog te facturen bedrag aan opdrachtgevers. De totaal bestede kosten van deze onderhanden projecten bedragen € 1,2 miljoen (2017: € 7,6 miljoen), de gefactureerde termijnen € 1,0 miljoen (2017:€ 6,9 miljoen) en het in 2018 verantwoorde resultaat € 0,25 miljoen (2017: € 0,5 miljoen).

6. Vorderingen

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

    

Debiteuren

17.617

 

16.261

Belastingen

-

 

487

Overige vorderingen

54

 

144

Overlopende activa

486

 

369

 

18.157

 

17.261

Het onder belastingen opgenomen bedrag betreft de te vorderen vennootschapsbelasting. Ultimo 2018 is sprake van een schuldpositie voor de vennootschapsbelasting welke is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva.

7. Liquide middelen

Van de liquide middelen staat € 6.000 niet ter vrije beschikking.

8. Groepsvermogen

(bedragen x € 1.000)

2018

2017

     

Stand begin boekjaar

 

134.015

 

132.462

Winst boekjaar

13.269

 

14.553

 

Rechtstreekse vermogensmutaties

-

 

-

 

Totaal resultaat

 

13.269

 

14.553

Dividend

 

(13.000)

 

(13.000)

Stand ultimo boekjaar

 

134.284

 

134.015

9. Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

    

Voor jubileumuitkeringen

412

 

642

Stand ultimo boekjaar

412

 

642

De looptijd van de voorziening jubileumuitkeringen overwegend langer dan 1 jaar. 
In 2018 is regeling van jubileumuitkeringen aangepast in de CAO, waardoor de voorziening lager uitkomt.

Het verloop van de voorzieningen gedurende 2018 is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Jubileum-
uitkeringen

 

Totaal

Saldo per 1 januari

642

 

642

Onttrekkingen

(34)

 

(34)

Vrijval

(196)

 

(196)

Saldo per 31 december

412

 

412

Voor de overgangsregeling jubileum waarvoor in de nieuwe CAO afspraken zijn gemaakt, is onder de kortlopende schulden en overlopende passiva een verplichting opgenomen van € 276.000.

10. Langlopende leningen

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Stand begin boekjaar

90.000

 

90.000

Aflossingen

(45.000)

 

-

Opname nieuwe leningen

45.000

 

-

Stand ultimo boekjaar

90.000

 

90.000

Waarvan af te lossen in:

   

Binnen 1 jaar

-

 

45.000

Binnen 1 tot 5 jaar

90.000

 

45.000

Na 5 jaar

-

 

-

De gemiddelde rentevoet van de leningen bedraagt 2,13%

Voor de periode na 30 juni 2015 is financiering aangetrokken bij 2 kredietinstellingen, waarbij de financiering bestond uit een lening met een looptijd van 3 jaar van € 45 miljoen, een lening met een looptijd van 5 jaar van € 45 miljoen en een ongecommitteerde rekening courant/ kasgeld faciliteit van € 10 miljoen. De gemiddelde rentevoet van deze € 100 miljoen financiering bedroeg 2,9 %, waarbij het rentepercentage van de 2 leningen van € 45 miljoen door middel van 1 op 1 aansluitende interest rate swaps zijn vastgelegd op een vast rentepercentage gedurende de looptijd en voor de € 10 miljoen rekening courant/ kasgeld faciliteit sprake is van een variabel rentepercentage. Voor de 3 jarige lening van € 45 miljoen tot en 30 juni 2018 is opvolgende vervangende financiering aangetrokken voor 5 jaar tegen een vaste rentevoet van 1,01%. Voor de financiering is een zekerheidsstelling afgegeven die inhoudt dat het solvabiliteitspercentage van de geconsolideerde balans Westland Infra Netbeheer B.V. tenminste 35% bedraagt. Daarnaast dient de ICR (bedrijfsresultaat/ totaal van financiële lasten) van Westland Infra Netbeheer B.V. tenminste 1,7 te bedragen.

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

    

Schulden aan kredietinstellingen

5.010

 

-

Schulden aan leveranciers

6.637

 

9.346

Belastingen en premies sociale verzekering

4.109

 

2.592

Pensioenpremies

178

 

163

Overige schulden

4.599

 

3.406

Overlopende passiva

4.139

 

5.302

 

24.672

 

20.809

Onder belastingen en premies sociale verzekering is € 395.000 (2017: nihil) opgenomen inzake verschuldigde vennootschapsbelasting.

Onder de overige schulden is een bedrag van € 2,0 miljoen (2017: € 0,7 miljoen) opgenomen inzake vooruit gefactureerd op onderhanden projecten. De totaal bestede kosten van deze onderhanden projecten bedragen € 2,4 miljoen (2017: € 0,8 miljoen), de gefactureerde termijnen € 4,8 miljoen (2017:€ 1,6 miljoen) en het in 2018 verantwoorde resultaat van € 0,4 miljoen (2017: € 0,1 miljoen).

Onder de overlopende passiva is een bedrag van € 2,3 miljoen (2017: € 3,2 miljoen) opgenomen als gevolg van (verwachte) nacalculaties van Autoriteit Consument en Markt waarvan in 2019 € 1,1 miljoen (2018: € 2,1 miljoen) en in 2020 € 1,1 miljoen (2019: € 1,1 miljoen) wordt afgewikkeld.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Operationele leaseverplichtingen

Het wagenpark is op basis van operationele leasing in gebruik bij de vennootschap. In het resultaat 2018 is in de overige bedrijfskosten een last uit hoofde van operationele leasekosten van € 748.000 opgenomen (2017: € 665.000). De verplichtingen onder deze overeenkomsten vervallen als volgt:

(bedragen x € 1.000)

2018

 

2017

Binnen 1 jaar

500

 

565

Binnen 1 tot 5 jaar

1.025

 

1.054

Na 5 jaar

68

 

156

Totaal

1.593

 

1.775

Gestelde zekerheden

Borgstelling € 142.000 borgstelling in verband rekening courant faciliteit en garantiestelling bij beëindiging van bedrijfsactiviteiten van EDSN en aandeelhouders garantie voor Trias Westland van € 900.000 voor krediet in rekening courant bij BNG Bank.

Voorwaardelijke activa

Een leverancier van schakelinstallaties is aansprakelijk gesteld voor schade vanwege storingen. De leveranciers is gedagvaard op 13 april 2016 voor een bedrag van € 2,9 miljoen ter zake van schade, rente, kosten en toekomstige schade. Bij vonnis van 22 november 2017 is de procedure in eerste instantie verloren. Er is hoger beroep aangetekend. Op 3 september 2018 is de Memorie van Grieven ingediend bij het Hof. De leverancier heeft uitstel tot 26 maart 2019 voor het indienen van de Memorie van Antwoord. Gezien de onzekerheid omtrent de uitkomsten van deze rechtszaak is in de cijfers nog geen rekening gehouden met uitkomsten van deze schadeclaim.
Verder is een leverancier van meters aansprakelijk gesteld voor meters die niet aan vereiste specificaties voldeden en op last van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) moesten worden vervangen en niet meer mogen worden geplaatst. De schade bedraagt circa € 0,4 miljoen.  Met deze leverancier wordt gesproken over schadevergoeding, maar is vooralsnog onduidelijk hoeveel van deze kosten worden gecompenseerd en is in de cijfers nog geen rekening gehouden met een eventuele compensatie van de leverancier.

Investeringsverplichtingen

Voor de inkoop van kabels zijn verplichtingen aangegaan van in totaal van € 1,1 miljoen.

Voorwaardelijke verplichtingen

Door een stakeholder is een vordering tot schadevergoeding ingesteld van € 0,36 miljoen inzake  vertraging van een verlegging en daarbij gemaakte kosten. Deze vordering is afgewezen en wordt overleg gevoerd met deze stakeholder omtrent afwikkeling van deze vordering. Er is in de cijfers geen rekening gehouden met deze schadeclaim daar wij van mening zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn. c.q. aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de mogelijke schade die deze stakeholder heeft geleden.

Financiële instrumenten

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten van de groep, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Tevens gaat de groep transacties aan in derivaten, met name renteswaps, om het renterisico af te dekken dat ontstaat uit de operationele en financieringsactiviteiten van de groep. Het beleid van de groep is om niet te handelen in financiële instrumenten.

De belangrijkste risico’s, uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep, zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het valuta-, rente- en marktrisico.

Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

Kredietrisico

Het beleid van de groep is erop gericht om aan klanten geen andere kredieten te verstrekken dan normale leverancierskredieten. Maatregelen die worden toegepast om debiteurenrisico te beperken zijn actieve incasso en de inzet van incassobureaus. Met klanten, die verzoeken om een nieuwe aansluiting, worden betalingsschema’s overeengekomen waarbij de klant een deel van het project voorfinanciert. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisico binnen de groep.

Liquiditeitsrisico

Het risico voor de groep dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctueren in omvang is minimaal, aangezien de langlopende vorderingen en schulden vastrentend zijn.

De groep heeft, buiten de afgesloten leningen, een kredietfaciliteit tot € 23,0 miljoen, waarvan per ultimo 2018 € 5,0 miljoen is opgenomen.

Valutarisico

De financiële resultaten en kasstromen van de groep worden vrijwel geheel gerealiseerd in de eurozone waardoor deze niet onderhevig zijn aan het risico van fluctuaties wisselkoersen.

Renterisico

De langlopende leningen van de groep hebben een variabel rentepercentage waardoor de groep het risico loopt dat het resultaat zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente. Het renterisicobeleid van de groep is gericht op het beheersen van de netto financieringslasten voor fluctuaties in de marktrente. Hiertoe dekt de groep dit risico af door interest rate swap contracten af te sluiten waarbij de groep de variabele rente ruilt voor een vaste rente.

Marktrisico

Het marktrisico voor de groep is ten aanzien van het grootste gedeelte van de opbrengsten gering. De overheid reguleert via de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de transporttarieven en daarmee het grootste gedeelte van de inkomsten van de groep.

Reële waarde

De reële waarden van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep luiden als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

 

Reële waarde

 

2018

2017

 

2018

2017

      

Financiële activa:

     

Financiële vaste activa

11.037

14.022

 

11.136

14.057

Vorderingen

18.157

17.261

 

18.157

17.261

Liquide middelen

5.834

4.431

 

5.834

4.431

      

Financiële passiva:

     

Langlopende schulden

(90.000)

(90.000)

 

(90.323)

(90.000)

Kortlopende schulden

(24.672)

(20.809)

 

(24.672)

(20.809)

Niet in balans opgenomen financiële instrumenten:

     

Renteswaps

   

(1.528)

(2.815)

De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de bepaling van de reële waarde van de financiële instrumenten:

Financiële vaste activa

De marktwaarde van de overige vorderingen onder de financiële vaste activa is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. De marktwaarde van de effecten onder de financiële vaste activa is gebaseerd op de zichtbare intrinsieke netto vermogenswaarde.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden

De waarde in het economisch verkeer van de posten in liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden is geschat op de boekwaarde gezien de korte looptijd van deze instrumenten.

Langlopende schulden

De marktwaarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente.

Renteswaps

De waarde in het economische verkeer van deze financiële instrumenten bestaat uit het bedrag dat de groep zou ontvangen of betalen om deze contracten te beëindigen. De renteswaps hebben dezelfde looptijd als de onderliggende leningen waar ze betrekking op hebben.

Renterisico

De contractuele renteherzieningsdata of aflossingsdata indien laatstgenoemde eerder liggen en de effectieve rentevoeten van de zowel in de balans als niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep waarover renterisico wordt gelopen, luiden als volgt:

(bedragen x € 1.000)

2018

 

< 1 jaar

 

1-5 jaar

 

> 5 jaar

 

Totaal

 

Gewogen gemiddelde effectieve rente

Vaste rentevoet

        

%

          

Financiële activa:

         

Langlopende leningen

82

 

308

 

570

 

960

 

1,91%

 

82

 

308

 

570

 

960

  
          

Financiële passiva:

         

Kredietinstellingen

-

 

90.000

 

-

 

90.000

 

2,13%

(inclusief renteswaps)

         

Kredietinstellingen rekening courant

5.010

 

-

 

-

 

5.010

 

0,62%

 

5.010

 

90.000

 

-

 

95.010

  
          

Variabele rentevoet

         
          

Financiële activa:

         

Bank

5.832

 

-

 

-

 

5.832

 

0,00%

(bedragen x € 1.000)

2017

 

< 1 jaar

 

1-5 jaar

 

> 5 jaar

 

Totaal

 

Gewogen gemiddelde effectieve rente

Vaste rentevoet

        

%

          

Financiële activa:

         

Langlopende leningen

130

 

193

 

256

 

579

 

3,75%

 

130

 

193

 

256

 

579

  
          

Financiële passiva:

         

Kredietinstellingen leningen

45.000

 

45.000

 

-

 

90.000

 

3,00%

(inclusief renteswaps)

         

Kredietinstellingen rekening courant

-

 

-

 

-

 

-

  
 

45.000

 

45.000

 

-

 

90.000

  

Variabele rentevoet

         
          

Financiële activa:

         

Bank

4.430

 

-

 

-

 

4.430

 

0,00%

De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder variabele rentevoet wordt herzien binnen een jaar. De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder vaste rentevoet is vast gedurende de gehele looptijd van het instrument. De andere financiële instrumenten van de groep zijn niet in de bovenstaande tabel opgenomen, omdat ze niet rentedragend zijn en daardoor niet aan renterisico onderhevig zijn.