Compliance en kwaliteit

De per juli 2018 ingetreden Wet VET heeft gevolgen voor onze afzonderlijke bedrijfsonderdelen. Zo hebben kleinverbruikers geen recht meer op gasaansluiting bij nieuwbouw. Voor Westland Infra Netbeheer betekent dit een verschuiving van gas naar elektriciteit of warmte op termijn. Daarnaast schept Wet VET helderheid over de taken en bevoegdheden van onze netwerkgroep. Concreet betekent dit een inperking van onze speelruimte op de commerciële markt. Zo mogen we geen nieuwe warmtebronnen meer exploiteren. Dit heeft consequenties voor de werkzaamheden van Capturam. Ook Anexo wordt geconfronteerd met inkadering van activiteiten. Maar de restricties van Wet VET geven ons ook duidelijkheid. Die was er voor de nieuwe wet niet. Beter dan voorheen zijn we nu in staat een duidelijke strategie te formuleren. Verder heeft de wet op de privacy in organisatorische zin grote impact op al onze bedrijfsonderdelen, maar met name voor Westland Infra Netbeheer. We hebben bewerkingsovereenkomsten afgesloten met vele toeleveranciers die inzage hebben in privacygevoelige data van onze klanten.

Geheel compliant

Compliancy is een speerpunt voor Juva. We zijn er in geslaagd om volledig compliant te zijn ten aanzien van alle nieuwe wet- en regelgeving. Ook geheel compliant zijn wij wat betreft kwaliteitsnormen ISO 9001, milieunormen ISO 14001 en de arbogerelateerde VCA-normen. In 2018 hebben meerdere audits onze compliancy bevestigd wat betreft ISO-normen en arbogerelateerde normen. Eveneens zijn we in 2018 een risico-inventarisatie en –evaluatie gestart, het rapport daarover verschijnt in 2019.

Kwaliteit en productketens

Als het gaat om kwaliteit zijn we in 2018 gestart met denken in productketens. Voorheen waren de ketens functioneel ingericht. Het denken in productketens maakt iedereen medeverantwoordelijk voor een optimaal eindproduct dat voldoet aan de verwachtingen van de klant. In 2019 voeren we het ketendenken in het handboek door en passen we het structureel toe op de werkvloer. Dat resulteert in meer efficiency, betere samenwerking, beter klantcontact, en tot slot een beter product.