Ontwikkelingen wet- en regelgeving

Per 1 juli 2018 trad de wet Voortgang Energie Transitie (VET) in werking. Dit in aanloop naar een nieuwe energiewet, waarin ook de toekomstige klimaatwet verwerkt is. Wet VET stelt onder meer dat kleingebruikers voortaan geen recht meer hebben op een gasaansluiting bij nieuwbouw. Dit betekent dat Westland Infra geen gasaansluitingen meer mag realiseren voor kleinverbruik, alleen nog voor grootverbruik.
Natuurlijk blijven we onze bestaande gasnetgebruikers bedienen. Dus op korte termijn verandert er niet zoveel voor ons, op langere termijn wel. Gemeenten zijn leidend in de energietransitie. De komende twee jaar maken gemeenten afzonderlijk plannen welke wijken wanneer aardgasvrij moeten zijn, gerelateerd aan de uitkomsten van het klimaatakkoord.

Wij verwachten in de toekomst een verschuiving van gas naar elektriciteit. Tegelijk wachten we de uitkomsten af van lopende onderzoeken naar het ontwikkelen en gebruiken van duurzame vormen van gas. Aardgas uit Groningen gaat verdwijnen, maar het is niet uitgesloten dat daar duurzaam gas voor in de plaats komt. Op dit moment hebben we daar nog geen zicht op. Hoe dan ook, we zijn voorbereid om flexibel om te gaan met de veranderingen die komen. De transitie is een geleidelijk proces, we hebben tijd om adequaat te acteren.

Inkoop meetverliezen

Wet VET raakt Westland Infra Netbeheer ook financieel. Wij zijn voortaan verplicht de meetverliezen van gas in te kopen. Meetverlies is het verschil tussen de gemeten hoeveelheid gas bij de ingang van het netwerk en bij de uitgang. Voorheen was de leverancier verantwoordelijk voor meetverliezen. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen deze wijziging omdat de methodiek geen recht doet aan de specifieke situatie met veel grote gasafnemers. In 2020 gaat de wet in werking. Wij verwachten dat we daardoor 6-8 miljoen kubieke meters gas moeten gaan inkopen.

Privacywetgeving

Ook de wet op de privacy heeft grote impact op Westland Infra Netbeheer, vooral organisatorisch. Wij beschikken over privacygevoelige persoonsgegevens, zeker na de invoering van de slimme meter. Tegelijk werken we met veel toeleveranciers die inzage hebben in onze data, denk aan IT-specialisten, adviseurs en advocaten. Met al deze externe partijen sluiten we contracten af met bewerkersovereenkomsten. Organisatorisch heeft dit grote consequenties voor ons. Zo hebben we autorisaties van systemen en processen herzien. Ook hebben we een privacy officer aangesteld die alle transacties regisseert. Zo kunnen we de privacy van onze klanten optimaal waarborgen.