Bericht van de directie

Het financieel resultaat over het jaar 2018 ligt met een nettowinst van € 13,3 miljoen lager dan in 2017. Het resultaat valt lager uit door een lagere omzet in de commerciële projecten en hogere afschrijvingslasten. Ook de verandering in het vpb-percentage en de daardoor hogere belastingdruk heeft effect op het resultaat 2018 gehad.

Ons bedrijf bevindt zich in een sterk veranderende omgeving als gevolg van de transitiefase waarin de energiewereld zich bevindt. Toch weten wij in deze onzekerheid met onze stakeholders een koers uit te zetten die een nieuwe basis gaat vormen voor het (economische) welzijn van de regio. Naast een gezond toekomstbeeld blijven de resultaten van ons bedrijf bijzonder goed.

De energiewereld is volop in beweging gekomen door het klimaatakkoord in Parijs. De politieke aandacht is daardoor sterk toegenomen. In 2018 is de Klimaatwet opgesteld met als doel de CO2-doelen vast te leggen. Ten opzichte van 1990 moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49% zijn teruggebracht en in 2050 zelfs met 95%. De energiesector moet een grote bijdrage leveren met duurzame productie van elektriciteit en de vervanging van aardgas in verwarmingssystemen door duurzame alternatieven. Voor verwarming van de kassen in onze regio zijn aardgas en restwarmte de eerste bouwstenen voor een nieuwe warmte-infrastructuur. Een volledig CO2-vrij energiesysteem voor de regio vereist een combinatie van alle mogelijke energievormen. Zon en wind zullen naast aard- en restwarmte belangrijke bronnen zijn terwijl waterstof een veel besproken optie is die zeker mogelijkheden biedt. De combinatie van de verschillende bronnen vormt een uitdaging doordat deze ofwel een hoge continuïteit kennen of juist zeer discontinu zijn. Door de hoge bijdrage van aardwarmte is een groot deel van de energieproductie lokaal en daarmee tekenen de kaders van een toekomstig energiesysteem zich af: decentraal maatwerk, fossielvrij, conversie en opslag en lokaal gebalanceerd. Tijdens de verbouwing blijft de winkel overigens gewoon open en blijven veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid onverminderd belangrijk.

In 2018 hebben wij grote stappen gezet om te komen tot een duurzame energievoorziening. Capturam B.V. participeert in Trias Westland, een project waar de laatste fase van het netwerk wordt aangelegd en aardwarmte bij onze klanten brengt voor de zomer van 2019. Capturam is ook betrokken bij de vorming van een warmtesysteem in Westland dat door de aanpak van onderaf met participerende klanten, verenigd in diverse coöperaties, uniek is voor Nederland. Met het verbinden van al deze lokale plannen ontstaat een regiodekkend warmtenet en maken we ook verbinding met omliggende netwerken zodat naast aardwarmte ook restwarmte een plek krijgt. In 2018 is een stevig fundament onder het systeem gelegd welke bovendien volledig wordt ondersteund door Glastuinbouw Nederland.

Westland Infra Netbeheer B.V. zorgt voor de beschikbaarheid van en toegang tot de gas- en elektriciteitsnetwerken in de regio’s Westland, Midden-Delfland en enkele kleinere netten in de Botlek. Ook in 2018 onderscheidde de hoge beschikbaarheid van de distributienetten zich positief van het landelijk gemiddelde. Daarnaast heeft Westland Infra Netbeheer een belangrijke bijdrage geleverd aan één van de bouwstenen van een duurzaam regionaal energiesysteem. Door een ontheffing van ACM is het mogelijk in tijden dat het netwerk minder druk bezet is, klanten toegang te bieden onder economisch gunstigere voorwaarden. Daarmee stimuleren wij een betere benutting van de netwerken en actieve beheersing van de piekbelasting. In een duurzaam energiesysteem zullen deze elementen ook zeker een plaats krijgen en daarmee is deze pilot voor ons cruciaal om meer inzicht te krijgen in de dynamiek die dan ontstaat.

Een ander opmerkelijk punt in 2018 is het vervallen van de wettelijke aansluitplicht op het aardgasnetwerk. Daardoor zullen nieuwe woningbouwprojecten alternatieven moeten kiezen voor verwarming. 

Voor Anexo B.V. ontwikkelde het jaar 2018 zich zoals voorzien. Enkele grote tuinbouwprojecten uit 2017 zorgden voor een hoge omzet in dat jaar met als gevolg dat de omzet in 2018 substantieel lager uitviel. De activiteiten van het meetbedrijf en openbare verlichting ontwikkelden zich volgens plan. Ontluikende markten zoals zon en wind zorgden voor nieuwe infrastructurele projecten en de vooruitzichten voor deze markten zijn positief. Het meten en regelen van energiestromen bieden kansen naar de toekomst.

Ook met de omvorming van een fossiel-gedreven-energiesysteem naar een systeem van duurzame bronnen, blijft veiligheid voor medewerkers en de omgeving de hoogste prioriteit. Veiligheid is iets waar we dagelijks aan werken. In 2018 hebben zich geen ongevallen met ernstig of blijvend letsel of ongevallen met verzuim tot gevolg voorgedaan.

Tenslotte wil ik mijn waardering uitspreken voor al mijn medewerkers die met een enorme betrokkenheid ook 2018 weer tot een succesvol jaar hebben gemaakt. Hierbij bied ik het jaarverslag over 2018 aan.

Poeldijk, 22 mei 2019

F.P. Binnekamp
directeur N.V. Juva