Ontwikkelingen in de samenleving en de energiemarkt

Het klimaatakkoord van Parijs beoogt de opwarming van de aarde tegen te gaan. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze bijdrage en doen er alles aan om onze regio duurzamer te maken en economisch gezond te houden. De CO2-uitstoot van de energievoorzieningen willen we de komende jaren flink reduceren door te participeren in CO2-reducerende initiatieven. Ons uiteindelijke doel is om een substantiële bijdrage te leveren aan een emissieloze energievoorziening in ons verzorgingsgebied.

Draagvlak voor aardwarmte

We zetten vol in op aardwarmte als te ontsluiten duurzame energiebron voor onze regio. In 2018 hebben we samen met de glastuinbouw hard gewerkt aan de ontwikkeling van het transport voor een regio dekkend warmtesysteem. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de warmte die diep in de aarde van het Westland verborgen ligt. Ook andere lokale duurzame bronnen en restwarmte uit de omgeving zijn onderdeel van het concept. Maar verduurzaming begint bij de klant die kiest voor duurzame energie. Daarom wordt er veel energie gestoken in het creëren van draagvlak bij onze klanten. Zowel tuinders als bewoners in de regio Westland en Midden-Delfland betrekken we actief in onze duurzame ambities. Verduurzamen doe je samen, dat is onze insteek.

Tuinbouwsector als aanjager

Onze handreiking naar de tuinders werpt vruchten af. Ook in 2018 hebben we tuinders actief geholpen met het vormen van warmtecoöperaties en invulling geven aan het gebruik van aardwarmte voor hun bedrijfsvoering. Veel tuinders hebben zich gecommitteerd aan deze werkwijze en samenwerking. Maar ook de bewoners in de regio ondersteunen we waar het gaat om de energietransitie. In 2018 waren we aanwezig bij de eerste bewonersbijeenkomsten en ondersteunen daarmee onze aandeelhouders in de ontwikkeling van aardgasloze woonwijken. Daarbij spelen we in op vragen en onzekerheden die leven over wat de energietransitie voor mensen betekent. Veel bewoners zijn nog terughoudend ten aanzien van de uitfasering van aardgas in hun warmtevoorziening. Aan ons de uitdaging om ook hen te informeren over de kansen die bijvoorbeeld aardwarmte biedt voor hun huishouden en het milieu. De tuinbouwsector kan hierbij als regionale aanjager van een warmtesysteem fungeren, waar op den duur ook de gebouwde omgeving op wordt aangesloten.

Verduurzaming werkmaatschappijen

Onze werkmaatschappijen participeren volop in het proces van verduurzaming. Capturam heeft een leidende rol in de distributie en aansluiting van aardwarmte in de regio. Westland Infra Netbeheer speelt een belangrijke rol bij de overgang van aardgas naar alternatieve duurzame energiebronnen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we onderzoeken hoe we nieuwe gassoorten transporteren zoals waterstof en helpen bij het realiseren van all-electric wijken. Een innovatie als Smart Grid Westland helpt daarbij om optimaal van het elektriciteitsnet gebruik te maken en faciliteert de afname van het WKK gebruik en stimuleert het investeren in duurzame oplossingen bij klanten, zoals Power to Heat.

Anexo ziet een flinke groei bij de aanleg van infrastructuur met betrekking tot wind- en zonne-energie. En is druk bezig om nieuwe proposities te ontwikkelen die klanten nog meer grip geven op hun energieverbruik en daarmee reductie van verbruik en verduurzaming.

Onze voortrekkersrol

De in 2018 ingevoerde Wet VET beperkt onze speelruimte in de markt. Vooral voor Anexo en Capturam heeft de nieuwe wet effect op onze mogelijke rol. Tegelijk geeft de energietransitie ons nieuwe kansen om onze leidende rol in de regionale tuinbouw te versterken en onze kennis op het gebied van infrastructuur voor een duurzame energievoorziening in te zetten. De eerste stappen hiertoe hebben we genomen. Vanuit het hele land wordt er met grote belangstelling gekeken naar de verbindende rol die wij spelen in de regio waar het gaat om de verduurzaming van energiesystemen.