Strategie

Juva staat voor energiebeschikbaarheid voor nu en de toekomst. Daar dragen alle werkmaatschappijen op hun eigen manier aan bij. Voor de strategiebepaling hebben we in 2018 een tweetal omgevingsanalyses gemaakt. Hier hebben de werkmaatschappijen afzonderlijk hun toekomstscenario’s op ontwikkeld en hun strategie op gebaseerd. De scenario’s zijn verder uitgewerkt onder het kopje "Toekomstscenario's".

Ons ultieme doel is te komen tot infrastructuur voor een integraal duurzaam energiesysteem dat onze hele regio dekt. Waarbij vraag en aanbod optimaal op elkaar afgestemd zijn. Onze regionale netwerken voor gas, elektriciteit en warmte vormen hiervoor de solide basis. Veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn daarbij onze uitgangspunten.

Met de ontwikkeling van duurzame energiesystemen willen we de tuinbouwsector steunen als economische motor van onze regio. En tegelijk steunen we de tuinbouw in zijn internationale voortrekkersrol. De Westlandse tuinbouw heeft een internationale betekenis, en daar zijn wij als bedrijf met de wortels in de tuinbouw trots op. Bovendien willen we met de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen het welzijn van de omgeving verbeteren in de vorm van een schoner milieu.

Ook willen we onze kennis van energiesystemen en metingen graag inzetten om het bedrijfsleven in staat te stellen slim om te gaan met energie en bewuste keuzes te kunnen maken die hun eigen duurzaamheidsdoelen ondersteunen.

Samenwerking

Samenwerking staat voorop in het proces naar een duurzame energietransitie. We stimuleren tuinbouwers actief om samen te werken met elkaar en met ons. Met succes, honderden tuinders hebben zich al verenigd in warmtecorporaties. Wij helpen de warmtecorporaties met de toepassing van duurzame energie binnen hun bedrijfsvoering. Wij gebruiken onze expertise in het distribueren en aansluiten van energie, samen met onze kennis van kostenefficiënt investeren, om tuinderscollectieven te ontzorgen in hun warmtekosten. De vorming van warmtecorporaties is een cruciale stap in de totstandkoming van een regionaal dekkend warmtesysteem. Maar ook onze participatie in Energie Transitie Partners (ETP) geeft de ontsluiting van aardwarmte als energiebron in de regio een stevige impuls.

Om samen te kunnen werken met allerlei partijen in onze omgeving, is ook intern aan onze cultuur gewerkt, waarbij samenwerken centraal staat. We zijn een aantal jaren geleden gestart met het project WI Work, dat in 2018 omgezet is naar We Are, wat het transitieproject beëindigd.

Onze omgangsvormen zijn gebaseerd op een aantal waarden, waarbij  sociale veiligheid voor alle medewerkers   geldt. Iedereen mag zich uitspreken over wat hij/ zij voelt of vindt, we spreken elkaar aan op resultaten en op houding en gedrag. Daarbij stellen we constructieve vragen bij onbekendheid van een specifiek onderwerp en stellen de hulpvraag om onze doelen te bereiken. Over de wijze hoe we tot deze afspraken zijn gekomen en hoe we ze 'levend' houden met elkaar, wordt omschreven als 'We Are'. Meer hierover is verderop in dit verslag te vinden onder het kopje "Onze medewerkers".

Aanjager voor aardwarmtenetwerk

Capturam fungeert als aanjager voor de ontsluiting van duurzame energiebronnen. En één van de doelen is de vorming van een regionaal dekkend warmtewerk. Primair richten we ons op de tuinders. Grootverbruikers zijn de eerst aangewezen klanten voor aardwarmte gezien de hoge warmtebehoefte. En door deze initiatieven te verbinden, ontstaat een warmtesysteem waar ook de woningbouw op aanhaakt. Met inwoners in ons verzorgingsgebied voeren we overleg tijdens bewonersbijeenkomsten. Door de in 2018 ingevoerde wet VET is de energietransitie in een stroomversnelling gekomen. Nieuwbouwhuizen worden steeds vaker gasloos gebouwd.

Maar warmte en elektriciteit zijn nog niet maatschappelijk breed geaccepteerd als goede vervangingen van aardgas. Onze uitdaging is om ook die bewoners warm te maken voor collectieve warmtevoorzieningen of een elektrisch alternatief. Dit in nauwe samenwerking met gemeenten, die de leidende rol hebben in de energietransitie.

Kwalitatieve voorsprong

Westland Infra Netbeheer draagt bij aan een duurzame regio bijvoorbeeld door de ontwikkeling van het project Smart Grid Westland (SGW). Met SGW bieden wij de mogelijkheid om de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk te benutten. Nu nog een pilotproject, in de toekomst een onmisbare bouwsteen.

Verder verwachten wij voor de toekomst een toename van de vraag naar elektriciteit. Daar zijn we uitstekend op voorbereid en we kennen vooralsnog geen capaciteitsproblemen. Tegelijk bereiden we ons voor op een dalende vraag naar gas. Dit betekent concreet dat we uitbreidingsinvesteringen temporiseren en ons met name richten op het in stand houden. Mogelijk zijn de netten in de toekomst inzetbaar voor het transport van andere soorten gas dan aardgas.

Met deze activiteiten tezamen willen wij onderscheidend zijn en ons positioneren als een kwalitatief hoogstaande netbeheerder, allereerst voor de glastuinbouw, maar zeker ook voor huishoudens. Onze overall resultaten zijn dan ook zeker onderscheidend te noemen. En onze klanten profiteren.

Westland Infra Netbeheer speelt echter geen rol in de transitie naar duurzame energie bij het aansluiten van warmtenetten in de regio. Dit loopt via Capturam, omdat de warmtemarkt niet is gereguleerd.

Meerwaarde in meedenken

Ook voor Anexo is duurzame energievoorziening een groeimarkt. Met name zon- en windenergie bieden groeikansen. Het meten en slim inzetten van energiedata voegt waarde toe aan de exploitatie van zon- en windparken. Maar ook het geven van gedetailleerd inzicht in het energiehuishouden voor bedrijven en ondernemers met een iets meer dan gemiddeld energieverbruik leidt tot het nemen van juiste keuzes en milieubesparende maatregelen. Daarnaast dragen we ook bij aan verduurzaming van openbare verlichting. Strategisch verschuift ons aandachtsveld van de techniek naar het bieden van inzicht en duurzame oplossingen met gebruik van slimme data.

Anexo helpt klanten op de zakelijke markt met advies, turn-key projecten, en beheer en onderhoudscontracten. Actief meedenken met onze klanten geeft ons meerwaarde.