Onze medewerkers

MVO is onderdeel van onze kernactiviteiten en raakt daarmee iedereen die binnen Juva werkt. Onze medewerkers zijn zich bewust van wat MVO voor ons betekent en wat een ieder kan bijdragen. Doelen zijn concreet, meetbaar en herkenbaar.
Juva is een informele organisatie in een boeiende, veranderende omgeving. Elk van onze drie werkmaatschappijen levert een belangrijke bijdrage aan het creëren van een leefbare en duurzame samenleving. Onze medewerkers hebben hier met hun eigen handelen een belangrijk rol in. Daarom spelen opleiding en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers een belangrijke rol in onze bedrijfsvoering.

Werkgelegenheid

Met een personele bezetting van 205 FTE behoren we bij de grote werkgevers in de regio. De afgelopen jaren nam het aantal medewerkers toe, vooral bij de afdelingen Meterdiensten en ICT. Dat heeft te maken met de invoering van de slimme meter, uitbreiding van onze meetdiensten en verdere digitalisering. We hebben doorlopend behoefte aan goede vakmensen. Die zijn op een krappe arbeidsmarkt steeds moeilijker te vinden. Toch zien we kans om met creatieve en doelgerichte middelen en acties nieuwe medewerkers aan ons te binden.

Jaar

2018

2017

2016

2015

2014

Fte

205

199

195

189

191

Medewerkers

211

204

209

200

200

Man/vrouw

169 / 42

163 / 41

171 / 38

  

Ook werkt de verduurzaming van het energiesysteem wat intrinsiek gemotiveerde mensen trekt aanstekelijk. In 2018 maakten we een mooie stap door anders naar medewerkersprofielen te kijken. Door gerichter op competenties en kwaliteiten te focussen, trekken we mensen aan die niet direct de juiste studieachtergrond hebben, maar wel goed in het bedrijf passen. Die leiden we intern op. De eerste positieve resultaten zijn al zichtbaar. Daarnaast plaatsen we onze vacatures heel gericht, werken we nauw samen met diverse onderwijsinstellingen en staan we op beurzen van alle hoge scholen in de omgeving.

Soort verloop

Verloop 2018

Instroom

9,4%

Doorstroom

5,7%

Uitstroom

5,2%

Van WI work naar WE are

De afgelopen jaren zijn we leuker, slimmer en meer gaan samenwerken. Met het project WI work veranderde onze manier van samenwerken, maar ook onze informatievoorziening, inrichting van de fysieke werkplek, organisatiestructuur en managementstijl. De ‘verbouwing’ is klaar. Onze manier van leidinggeven wordt steeds minder hiërarchisch. Zelf verantwoordelijkheid nemen, creatief zijn en oplossingsgericht handelen, staan centraal. Met een in 2019 opgestart leiderschapsprogramma wordt hier nog verder vorm aan gegeven.

Persoonsgebonden budget

Iedere medewerker beschikt over een jaarlijks budget van € 500 voor persoonlijke ontwikkeling. Dit bedrag kunnen zij naar eigen wens inzetten voor activiteiten op het vlak van kennis en vaardigheden, beweging en voeding, en ontspanning.

Besteding van persoonlijk budget

Aantal aanvragen

Kennis en vaardigheden

7

Ontspanning

11

Beweging en voeding

61

Nieuwe medewerkers

Nieuwe medewerkers laten we graag snel kennismaken met ons bedrijf. Periodiek nemen we ze mee op excursie. In onze proeftuin maken nieuwe collega’s kennis met onze manier van werken en onze klanten. In 2018 voegden we het onderdeel ‘speeddating’ toe. Daarbij maken de nieuwe medewerkers in korte tijd kennis met een grote groep collega’s uit de organisatie. Dit leidt tot een breder inzicht en in veel gevallen tot vervolgafspraken om door te praten. De positieve reacties maken duidelijk dat deze toevoeging succesvol is.

Verzuimbeleid

Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers is belangrijk voor de vitaliteit van onze organisatie. Daarom helpen we medewerkers bij hun fysieke en mentale fitheid. Dit doen we onder meer door een actief verzuimbeleid en een persoonsgebonden budget. Ons actief verzuimbeleid kenmerkt zich door een persoonlijk contact tussen leidinggevende en medewerker. Deze directe betrokkenheid wordt gewaardeerd. In 2018 bedroeg het verzuimpercentage 3,5%, tegenover 4,0% in 2017.

Jaar

2018

2017

2016

2015

Verzuimpercentage

3,5%

4,0%

3,2%

2,7%

Ontwikkelen van talent (PIT en HortiHeroes)

Het ontwikkelen van talent is onmisbaar voor de toekomst van ons bedrijf. Professionals in Transitie (PIT) speelt hierin een belangrijke rol. Met dit programma bieden we jonge instromers en starters met enkele jaren werkervaring een tweejarig leerprogramma. Naast vakinhoudelijke kennis richten we ons op persoonlijke ontwikkeling. Onder persoonlijke begeleiding van een teamleider werken ze aan het oplossen van vragen binnen onze organisatie.

In 2018 introduceerden we de mogelijkheid dat de talenten zelf een op te lossen vraagstuk aan mogen dragen. Met PIT maken we ons bedrijf aantrekkelijker om te werken. We bieden de ruimte aan medewerkers die iets willen toevoegen. In onze relatief kleinschalige organisatie zijn de functies breder, kunnen we meer diversiteit in taken bieden en daarmee ook de mogelijkheid om zichtbaarder te zijn.

Wij zijn ook een van de partners van HortiHeroes. HortiHeroes is een regionaal initiatief waarbij jong talent een trainingsprogramma volgt in ondernemend denken en start-up innovatievaardigheden krijgt aangeboden. Hierbij is samenwerken met externe partijen een belangrijk onderdeel en is met name kennisdelen een belangrijke succesfactor. In 2018 kregen twee van onze talenten toegang tot deze inspirerende community van diverse start-ups en bedrijven. Zo dragen we bij aan co-creatie, kruisbestuiving, oplossingen en business cases met een positieve impact op voeding, duurzaamheid en gezondheid.

Stages en leerwerkplekken

Wij investeren volop in leerling-monteurs en stagairs. In 2018 vulden we 16 stageplaatsen in voor vmbo-, mbo-, hbo- en wo-leerlingen. Daarnaast doorliepen 5 leerlingen een BBL-traject; ze gaan één dag per week naar school en werken vier dagen bij ons. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de organisatie Werk en Vakmanschap. Om dichter bij de leerlingen te staan, stelden we nieuwe praktijk- en werkplekbegeleiders aan. Met ons stage- en leerwerkplekbeleid dienen we een belangrijk eigen doel op zoek naar goed gekwalificeerd personeel, maar ook een bredere maatschappelijke functie door jonge mensen een kans op werk te bieden.

Stages 2018

Aantal

BBL leerlingen

5

Stageplaatsen

16

In 2018 deden we ook mee aan Westland On Stage voor de vmbo-leerlingen van vier Westlandse ISW locaties (Lage Woerd, Hoogeland, Sweelincklaan, Irenestraat) en drie Lentiz locaties (Flora college, Dalton Mavo en Het Groene Lyceum). Dit initiatief biedt ons een mooie kans om leerlingen al in een vroeg stadium kennis te laten maken met techniek en ons bedrijf. Dat doen ze bijvoorbeeld in onze Proeftuin.

Proeftuin

Leerling-monteurs trainen veel voordat ze daadwerkelijk als monteur aan de slag gaan. Dit gebeurt vooral in onze speciaal ingerichte Proeftuin. Alle apparaten en installaties waarmee een monteur te maken kan krijgen, zijn hier beschikbaar. Vanaf 2018 gebruiken we de Proeftuin ook om onze eigen mensen op te leiden. Dit gebeurde voorheen buiten het bedrijf. Daarnaast kunnen we hier examineren, rondleidingen geven en nieuwe onderdelen testen. De Proeftuin is ook beschikbaar voor iedereen die zoekt naar een trainingslocatie met het verhogen van de veiligheid als doel. Zo dragen we actief bij aan de veiligheid buiten onze eigen omgeving.

Opleiding

Aantal deelnemers

Slagings-percentage

VCA

15

100%

VIAG

39

100%

BEI

56

95%

BHV

6

100%

Intense

10

100%

Logistiek

2

100%

Verkeer

3

100%

Totaal

131

99,3%

EFBQ

Sinds 2016 maakt Juva onderdeel uit van een selecte groep van 100 Nederlandse bedrijven bij de European Foundation for Business Qualification (EFBQ). Dit samenwerkingsverband bevordert, toetst en kwalificeert anticiperend en strategisch ondernemerschap in een netwerk van bedrijven die van elkaar willen leren.