Onze projecten

Aardwarmteprojecten

Juva maakt zich hard voor de ontwikkeling van een warmtenet in de regio Westland en Midden-Delfland. Samen met HVC jagen we projecten in de regio aan en concretiseren ze ook. Daarmee maken we een flinke CO2-reductie mogelijk in de regio.

Zo participeert Capturam in Trias Westland B.V. (45%) en ETP (50%) om de ontwikkeling van geothermie en andere duurzame technieken te stimuleren. In 2019 is Trias Westland succesvol gestart met een eerste warmtetransport. In juni 2020 is gestart met een boring naar ongeveer 2,5 km diepte voor een tweede aardwarmtebron binnen het bestaande project. 30 glastuinbouwondernemers en een wijk van 345 woningen in de wijk Liermolen kunnen met deze tweede bron worden voorzien van duurzame warmte. In 2020 zijn er weer 12 glastuinbouwondernemers aangesloten en is er een forse reductie op CO2-uitstoot bereikt.

De betrokkenheid in de regio is groot, juist ook onder de glastuinbouwondernemingen. Zij delen een visie en zijn naast afnemers ook mede-vormgevers van het nieuwe systeem. Er zijn daardoor al veel initiatieven van de grond gekomen. Om die reden is het idee, om alle netten behorend tot de geothermieprojecten onder te brengen in één warmte-infrastructuurentiteit verder geconcretiseerd. Vooral de laatste maanden van 2020 hebben we intensieve gesprekken gevoerd met de glastuinbouw over de vormgeving van dit unieke plan. In 2021 gaan we het nieuwe infrastructuurbedrijf daadwerkelijk oprichten.

Green Village

Veel elektrische apparaten en ook zonnepanelen, batterijen en ledverlichting werken van binnen op gelijkstroom (DC), terwijl ons elektriciteitsnet op wisselstroom (AC) wordt bedreven. De omzetting die nodig is om van AC naar DC te komen, brengt kosten met zich mee en zorgt voor onnodig verlies van energie. Daarnaast zijn er mogelijke voordelen te behalen op het vlak van beperking in netverlies, betere benutting van de transportcapaciteit en geeft DC uitgebreidere mogelijkheden tot sturing en regeling van energiestromen.

Binnen het project DC-Connected Homes onderzochten Alliander en Capturam wat de mogelijkheden zijn van een DC netwerk. Er zouden enkele studentenwoningen op het terrein van de Green Village bij de TU Delft aangesloten worden op een DC netwerk. Tijdens de studie is gebleken dat er nog niet voldoende betrouwbare netcomponenten beschikbaar zijn voor de studie. De benodigde apparaten en bijbehorende software bevinden zich nog in een ontwikkelfase waardoor het in praktische zin toetsen van een DC netwerk nog geen eerlijke uitkomst kan geven van de werkelijke potentie die DC zou kunnen bezitten. Daarom is het vooralsnog gebleven bij Het resultaat is een theoretische studie over de opbouw en werking van een DC netwerk. Hiermee is veel nieuwe kennis opgedaan die gebruikt kan worden alswanneer er uitontwikkelde netcomponenten beschikbaar komen.

Meedenken met onze aandeelhouders

Warmtetransitievisie. Alle Nederlandse gemeenten moeten eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben opgesteld, die is goedgekeurd door de gemeenteraad. In deze visie geven gemeenten aan wanneer zij welke wijken aardgasvrij gaan verwarmen of wat andere opties zijn om op wijkniveau te verduurzamen. Vanuit Capturam en Westland Infra denken wij met de gemeenten Westland en Midden-Delfland mee over dit vraagstuk. 2020 stond daarbij vooral in het teken van analyse: welke wijken zijn met name geschikt voor alternatieve warmtebronnen?

Het Openingsbod blijkt een mooi instrument te zijn om hierin te ondersteunen. Dit biedt gemeenten een oplossing om op een slimme manier te starten met de warmtetransitie. In het Openingsbod Warmtetransitie zoeken we naar robuuste wijken: wijken die kansrijk zijn om op korte termijn te starten met de warmtetransitie in combinatie met de aanwezige alternatieve energiedragers. Het Openingsbod is uitdrukkelijk bedoeld als aanzet voor gemeenten om het gesprek over warmtetransitie aan te gaan en is niet bedoeld als een aanbeveling of eindconclusie. Het Openingsbod is vorig jaar ontwikkeld door Stedin en dit jaar in samenwerking met Capturam en Enduris verbreed naar meerdere gemeentes.

Samenwerken en meedenken om de energietransitie aan te jagen

Greenport West-Holland. Samen met nog ongeveer 50 andere bedrijven en organisaties hebben wij op 9 december 2020 het nieuwe EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend. Dit akkoord heeft betrekking op de periode 2021-2025 en heeft als doel onder meer een forse beperking van de CO2-emissie van de glastuinbouw. Belangrijk instrument daarbij is de planvorming en realisatie van warmtenetten in de glastuinbouwgebieden.

Bedrijventerreinen. In samenwerking met de gemeente Westland en VNO-NCW hebben wij een jaarplan opgesteld met activiteiten om de bewustwording over verduurzaming op bedrijventerreinen te vergroten. Vanwege corona konden helaas niet alle activiteiten doorgang vinden, omdat inspiratie opdoen toch beter gaat als je bij elkaar kunt komen. Eén inspiratiebijeenkomst in de Kiem in 's-Gravenzande is net in de periode dat er meer kon – op afstand- wél doorgegaan.

WarmingUP. In dit collectief werken we samen met 37 andere deelnemers uit de hele warmteketen aan toepasbare kennis voor duurzame, collectieve warmtesystemen, zodat deze betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn voor de warmtetransitie.

Samenwerken om te optimaliseren

GOPACS. Gopacs is een project van de gezamenlijke netbeheerders waarbij we vraag en aanbod van beschikbare transportcapaciteit inzichtelijk maken middels een congestiemanagementportaal. De netbeheerders maken het hiermee samen met de marktpartijen en grootverbruikers mogelijk om congestie in het elektriciteitsnet te verminderen. Het project is nog in een pilotfase, de resultaten zijn veelbelovend als oplossing voor het huidige congestieprobleem.

Intentieovereenkomst met Evides. Minder vaak de straat open. Om de overlast voor omwonenden en het verkeer tot een absoluut minimum te beperken, gaat de straat voortaan nog maar één keer open voor verschillende werkzaamheden aan het energienet en het waternet. Paul Langereis, directeur van Westland Infra Netbeheer en Robbert Wever, Manager Infra van Evides Waterbedrijf hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend om de werkzaamheden af te stemmen. Deze intentieverklaring heeft in 2020 geleid tot 7 samenwerkingsprojecten. Dus 7 keer minder de grond open! Zes keer ging het om grijs gietijzer projecten en één keer bij de reconstructie van de N211. Naast een kostenreductie draagt dit ook bij aan minder kans op storingen. Storingen worden in veel gevallen veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

Digitaliseren voor tevreden klanten

DSP. Een vooronderzoek voor het Digitaal Samenwerkingsplatform (DSP) is in het jaar 2020 succesvol afgerond. Met dit platform is het mogelijk alle nieuwe klantaanvragen voor een energie-aansluiting digitaal te kunnen verwerken. Dit zijn o.a. aansluitingen voor huizen, bedrijven en laadpalen.

Een volgende stap is ook de verwerking van wijzigingen en verwijderingen van gas- en elektriciteitsaansluitingen en het wijzigen van zekeringswaarde E. Ook worden schetsen en plattegronden automatisch ingelezen in ons geografische informatiesysteem. Met de implementatie van het DSP kunnen we klanten beter en adequater bedienen tegen een lagere kostprijs.

Slimme meter. Het grootschalig aanbieden van slimme meters is eind 2020 afgerond. Daarmee is een groot deel van de meterkasten gedigitaliseerd en uitgerust met digitale gas- en elektrameters. We hebben bij 50.500 huishoudens (= 85%) een slimme meter geplaatst. Dit biedt voordelen op verschillende niveaus. Op de eerste plaats geeft het de gebruikers mogelijkheden om beter inzicht te hebben in hun energieverbruik en het sturen daarvan. Met energiebesparing start elke actie binnen de energietransitie.

Vanuit hun ambitie om marktpartijen nog beter te faciliteren, maken alle zeven regionale netbeheerders gezamenlijk gebruik van één centrale toepassing voor het uniform en centraal verwerken van allocatie, reconciliatie en meetdata (C-ARM). Het transporteren, toekennen en afrekenen van energiestromen wordt daarmee beter op de veranderende markt afgestemd. Dit systeem zorgt voor één centrale toepassing voor het administratief verwerken van het energieverbruik van consumenten en bedrijven. Het werken met één systeem heeft voor ons als netbeheerder het voordeel dat wij veel minder tijd nodig hebben voor het aanpassen van onze eigen systemen aan bijvoorbeeld de veranderingen als gevolg van de energietransitie. Voor marktpartijen betekent de uniformering dat ze voortaan voor alle netbeheerders bij één uniform loket terecht kunnen.

CRM. De invoering van een nieuw CRM-systeem moet bijdragen aan het beter vastleggen van klantgegevens. Met name voor de zakelijke klanten van Anexo worden we in staat gesteld beter toegespitste diensten te kunnen leveren. Hiermee kunnen we beter inspelen op de klantvraag en meer bijdragen aan de invulling van de (duurzaamheids-)strategie van onze klanten. In 2020 is de implementatie begonnen en zijn de eerste delen opgeleverd.

Ontwikkelingen volgen om klaar te zijn voor de toekomst

Onderzoek naar Waterstof. Om waterstof een rol te geven in het toekomstige energiesysteem lijkt minstens zo complex als veelbelovend. Met de huidige beperkte mogelijkheden tot opslag van energie biedt waterstof de mogelijkheid om energie uit zon en wind tijdelijk op te slaan als waterstof. Ook lijkt het mogelijk om ons huidige gasnet in te zetten voor het transport van waterstof. Maar hoe gaan we dat doen? Hoe kan dit veilig en wat zijn de risico’s? Om hierachter te komen, werken de netbeheerders in Nederland samen en doen onderzoek naar groene en blauwe waterstof en wisselen hierover kennis uit. In 2020 is de start hiervan gemaakt met een pilot in Eemshaven. Het aanbod is nog beperkt en de kosten zijn nog hoog ten opzichte van aardgas. Daarom is kennis delen en samenwerken van belang om inzicht te krijgen in technische en economische mogelijkheden.

Efficiency bereiken

Multi-Commodity Smart Grid. In 2020 heeft Capturam een stakeholdersanalyse afgerond naar Multi-Commodity Smart-Grids (MCSG) binnen de glastuinbouw. MCSG is bedoeld om diverse energiedragers samen te brengen tot één systeem en zo de beschikbaarheid te garanderen en kosten van energie te optimaliseren. Met de stakeholdersanalyse hebben we beter inzicht gekregen in wat potentiële gebruikers verwachten van zo’n systeem en hoe dit overeenkomt en verschilt met onze eigen beelden. Hieruit zijn no regret stappen gedefinieerd.

Zaken opruimen

Grijs Gietijzer. In 2019 vond in Den Haag een ernstige gasexplosie plaats, veroorzaakt door een scheur in een gasleiding van grijs gietijzer. Sinds 1994 is het leggen van dergelijke leidingen verboden. En in 2010 hebben de regionale gasnetbeheerders een programma opgesteld om dit type leidingen versneld te vervangen. Westland Infra Netbeheer is daar al ver mee gevorderd en eind 2022 zullen naar verwachting alle leidingen vervangen zijn. Tot die tijd worden alle leidingen van grijs gietijzer jaarlijks gecontroleerd: een werkwijze die wij al hanteerde, maar nu landelijk verplicht is gesteld aan alle gasnetbeheerders. In 2020 hebben wij 3,9 kilometer aan grijs gietijzer vervangen.