De rol van MVO binnen de bedrijfsvoering van Juva

Bijdragen aan een leefbare samenleving en de energietransitie vinden wij als netwerkbedrijf belangrijk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zien wij dan ook als een integraal onderdeel van onze identiteit. Om dit in onze bedrijfsvoering te borgen, hebben we ook in 2020 onze bedrijfsdoelen en kernwaarden in overeenstemming gebracht met de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd.

Waarom kiest Juva voor SDG’s?

Op basis van de internationale afspraken uit 2015 met de 193 lidstaten van de Verenigde Naties is een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda opgesteld tot 2030. Zeventien doelen zijn gedefinieerd, met als uitgangspunten het uitbannen van armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Daar duurzaamheid één van de basispijlers van onze bedrijfsvoering is, vinden wij het belangrijk om ons duurzaamheidsbeleid meetbaar en vergelijkbaar te maken met andere organisaties middels benchmarking en de SDG-standaarden. We hebben vier SDG’s gekozen die het meest relevant zijn voor onze stakeholders en onze medewerkers*.

*gebaseerd op een stakeholdersonderzoek

Onze meest relevante duurzaamheidsthema’s zijn op basis van voorgaande:

  • SDG 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’

  • SDG 8 ‘Eerlijk werk en economische groei’

  • SDG 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’

  • SDG 17 ‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken’.

Over deze rapportage

Dit jaarverslag geeft inzicht in de prestaties van N.V. Juva op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen over het kalenderjaar 2020. We hebben in 2020 opnieuw stappen gezet in het doorvoeren van de Global Reporting Initiative Standerds richtlijnen. Daarbij is onze aandacht uitgegaan naar materialiteit en de uitkomsten van ons stakeholdersonderzoek.

Toepassing van deze GRI-richtlijn maakt ons jaarverslag transparant en vergelijkbaar met MVO-verslagen van andere organisaties. We volgen daarbij zo mogelijk de criteria van de transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Onze richtlijn is de ISO 26000-norm bij de uitvoering van ons MVO-beleid. En de berekening van onze CO2-footprint doen we op basis van het Greenhouse Gas Protocol (GHGP).

Het GHGP kent drie scopes waarover de emissie van broeikasgassen zijn verdeeld. Onder scope 1 vallen de directe emissies (emissies van broeikasgassen die het directe gevolg zijn van onze kernactiviteiten). Scope 2 betreft de indirecte emissies (alle uitstoot van broeikasgassen bij het opwekken van elektriciteit voor het bedrijf door derden). En scope 3 bevat de ketenemissies (alle uitstoot van broeikasgassen bij derden die direct het gevolg zijn van activiteiten van het bedrijf). Scope 3 is optioneel en nemen wij niet mee in onze verslaglegging.

Beheersing en sturing

Voor onze prestaties op financieel gebied verwijzen wij naar het Bestuursverslag als onderdeel van ons separate Jaarverslag 2020. Dit MVO-verslag bevat de voor onze stakeholders materiële onderwerpen. In de bijlage leest u meer over het proces dat ten grondslag ligt aan de keuzes van onderwerpen in dit verslag.

Wijzigingen

Er zijn geen wijzigingen in definities en meetmethoden op de gerapporteerde data ten opzichte van de vorige verslagperiode over 2019. Eveneens is er geen sprake van beperkingen bij het bepalen van de maatschappelijke informatie in dit verslag. In 2020 zijn er geen acquisities of desinvesteringen uitgevoerd.

Poeldijk, 28 mei 2021

De directie
F.P. Binnekamp