GRI index

Dit rapport is samengesteld op basis van de eisen uit de Global Reporting Initiative (GRI) Standerd rapportagerichtlijnen.

GRI Code

Indicator

Vereisten

Toelichting

GRI 102: Algemene indicatoren, 2016

1. Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie.

Naam van de organisatie.

Introductie

102-2

Voornaamste merken, producten en/ of diensten

a. Een beschrijving van de activiteiten van de organisatie.
b. Primaire merken, producten en services, inclusief uitleg van producten of services die op bepaalde markten zijn verboden

Aandeelhouders, werkmaatschappijen en deelnemingen

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

Nieuweweg 1,
2685 ZG Poeldijk

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is.

a. Het aantal landen waar de organisatie actief is en de namen van landen waar het belangrijke activiteiten heeft en / of relevant is voor de onderwerpen die in het rapport worden behandeld.

Aandeelhouders, werkmaatschappijen en deelnemingen

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm.

Eigendomsstructuur en rechtsvorm.

Aandeelhouders, werkmaatschappijen en deelnemingen

102-6

Afzetmarkten.

a. Afzetmarkten, waaronder:
i. geografische locaties waar producten en diensten worden aangeboden;
ii. sectoren bediend; en
iii. soorten klanten en begunstigden.

Aandeelhouders, werkmaatschappijen en deelnemingen

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie.

a. Schaal van de rapporterende organisatie, inclusief:
i. Totaal aantal werknemers;
ii. Totaal aantal operaties;
iii. netto-omzet (voor een particuliere organisatie) of netto-inkomsten (voor een organisatie in de publieke sector);
iv. totale kapitalisatie (voor een particuliere sector), met een uitsplitsing naar schulden en eigen vermogen; en
v. hoeveelheid geleverde producten of diensten.

Samenvatting in cijfers

102-8

Samenstelling medewerkersbestand.

De rapporterende organisatie rapporteert de volgende informatie:
a. Totaal aantal werknemers per arbeidsovereenkomst (permanent en tijdelijk), naar geslacht.
b. Totaal aantal werknemers per arbeidsovereenkomst (permanent en tijdelijk), per regio.
c. Totaal aantal werknemers naar type werk (voltijds en deeltijds), naar geslacht.
d. Of een belangrijk deel van de activiteiten van de organisatie wordt uitgevoerd door werknemers die geen werknemers zijn. Indien van toepassing, een beschrijving van de aard en omvang van het werk dat wordt uitgevoerd door werknemers die geen werknemer zijn.
e. Alle significante variaties in de cijfers die worden vermeld in de toelichtingen 102-8-a, 102-8-b en 102-8-c (zoals seizoensvariaties in de toerisme- of landbouwindustrie).
f. Een uitleg over hoe de gegevens zijn verzameld, inclusief gemaakte veronderstellingen.

Overzicht betreft het aantal medewerkers dat werkzaam is voor Juva N.V. maar is niet uitgesplitst naar regio of type werk.

102-9

Omschrijving van de keten van de organisatie.

a. Een beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie, inclusief de belangrijkste elementen ervan, die betrekking hebben op de activiteiten van de organisatie, primaire merken, producten en diensten.

volgt in 2019

102-10

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode.

a. Aanzienlijke veranderingen in de omvang, structuur, eigendom of toeleveringsketen van de organisatie, waaronder:
i. Veranderingen in de locatie van, of wijzigingen in, bewerkingen, inclusief faciliteitsopeningen, sluitingen en uitbreidingen;
ii. Veranderingen in de structuur van het aandelenkapitaal en andere activiteiten voor kapitaalvorming, onderhoud en wijziging (voor organisaties in de particuliere sector);
iii. Veranderingen in de locatie van leveranciers, de structuur van de toeleveringsketen of relaties met leveranciers, inclusief selectie en beëindiging.

Aandeelhouders, werkmaatschappijen en deelnemingen

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie.

a. Of en hoe de rapporterende organisatie het voorzorgsprincipe of de voorzorgmethode toepast.

Risicomanagement

102-12

Extern ontwikkelde economische, aan milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven.

a. Lijst van extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die de rapporterende organisatie onderschrijft of die zij onderschrijft.

Introductie

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties.

a. Een lijst van de belangrijkste lidmaatschappen van het bedrijfsleven of andere verenigingen, en nationale of internationale belangenorganisaties.

Netbeheer Nederland, WenB, Nedu, EDSN

2. Strategie

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie.

a. Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de rapporterende organisatie (zoals CEO, voorzitter of vergelijkbare leidinggevende functie) over de relevantie van duurzaamheid voor de organisatie en haar strategie voor het aanpakken van duurzaamheid.

Introductie

3. Ethiek en integriteit

102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode.

a. Een beschrijving van de waarden, principes, normen en gedragsnormen van de rapporterende organisatie.

Strategie en We Are

4. Bestuursstructuur

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie.

a. Governancestructuur van de rapporterende organisatie, inclusief commissies van het hoogste bestuurslichaam.
b. Commissies die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming over economische, milieu- en sociale onderwerpen.

Sturing en beheersing

5. Overleg met belanghebbenden

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

a. Een lijst van groepen belanghebbenden die zijn ingeschakeld door de rapporterende organisatie.

Bijlage: Stakeholderonderzoek

102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst.

a. Percentage van het totale personeel dat onder collectieve arbeidsovereenkomsten valt.

niet opgenomen in het verslag

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden.

a. De basis voor het identificeren en selecteren van belanghebbenden met wie ze zich kunnen bezighouden.

Bijlage: Stakeholderonderzoek

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken.

a. De benadering van de organisatie van de betrokkenheid van belanghebbenden, inclusief de frequentie van betrokkenheid per type en per stakeholdergroep en een indicatie of een van de engagementen specifiek is ondernomen als onderdeel van het proces voor het voorbereiden van het rapport.

Bijlage: Stakeholderonderzoek

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen.

Belangrijke onderwerpen en zorgen die naar voren zijn gebracht door het betrekken van belanghebbenden, waaronder:
a. hoe de organisatie heeft gereageerd op die hoofdonderwerpen en -zorgen, ook via haar rapport; en
ii. de groepen belanghebbenden die elk van de belangrijkste onderwerpen en zorgen aan de orde hebben gesteld.

Bijlage: Stakeholderonderzoek

6. Verslaggevingsprofiel

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen.

a. Een lijst van alle entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de rapporterende organisatie of gelijkwaardige documenten.
b. Of een entiteit die is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de rapporterende organisatie of gelijkwaardige documenten niet wordt behandeld in het rapport.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (financieel jaarverslag)

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten.

a. Een uitleg van het proces voor het definiëren van de inhoud van het rapport en de topic boundaries.
b. Een uitleg over hoe de rapporterende organisatie de rapportageprincipes heeft geïmplementeerd voor het definiëren van de inhoud van het rapport.

Rapportage

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld.

a. Een lijst met belangrijke onderwerpen die tijdens het proces zijn geïdentificeerd voor het definiëren van de inhoud van het rapport.

Bijlage: Stakeholderonderzoek

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering.

a. Het effect van eventuele herformuleringen van informatie in eerdere rapporten en de redenen voor dergelijke herzieningen.

Wijzigingen

102-49

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening.

a. Aanzienlijke wijzigingen ten opzichte van voorgaande rapportageperioden in de lijst met materiële onderwerpen en onderwerpsgrenzen.

Wijzigingen

102-50

Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.

a. Rapportageperiode voor verstrekte informatie.

Dit verslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 - 31 december 2018.

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag.

a. Indien van toepassing, de datum van het meest recente vorige rapport.

Jaarverslag 2017, gepubliceerd op 20 juni 2018.

102-52

Verslaggevingscyclus.

a. Verslaggevingscyclus.

Jaarlijks.

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan.

a. Het contactpunt voor vragen over het rapport of de inhoud ervan.

info@juva.nl

102-54

GRI-toepassingsniveau

a. De claim van de organisatie als deze een rapport heeft opgesteld in overeenstemming met de GRI-normen, hetzij:
i. 'Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de GRI-normen: core'; of
ii. 'Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de GRI-normen: comprehensive optie'.

Toepassingsniveau CORE

102-55

GRI Content Index

a. De GRI-Content Index die elk van de gebruikte GRI-standaarden specificeert en een lijst bevat van alle toelichtingen die in het rapport zijn opgenomen.
b. Voor elke openbaarmaking omvat de inhoudsindex:
i. het nummer van de openbaarmaking (openbaarmakingen gedekt door de GRI-normen);
ii. de paginanummer (s) of URL ('s) waar de informatie kan worden gevonden, hetzij in het rapport, hetzij in een ander gepubliceerd materiaal; en
iii. indien van toepassing, en waar toegestaan, de reden (en) voor weglating wanneer een vereiste openbaarmaking niet kan worden gedaan.

GRI-index

102-56

Beleid met betrekking tot assurance.

a. Een beschrijving van het beleid van de organisatie en de huidige praktijk met betrekking tot extern zoeken verzekering voor het rapport.
b. Als het rapport extern is geverifieerd:
i. Een verwijzing naar het externe assurancerapport, verklaringen of meningen. Indien niet opgenomen in het assurancerapport bij het duurzaamheidsverslag, een beschrijving van wat al dan niet is verzekerd en op welke basis, inclusief de gehanteerde betrouwbaarheidsstandaarden, het verkregen betrouwbaarheidsniveau en eventuele beperkingen van het garantieproces;
ii. De relatie tussen de organisatie en de assurance-provider;
iii. Of en hoe het hoogste bestuurslichaam of hogere leidinggevenden betrokken zijn bij externe assurance van het duurzaamheidsverslag van de organisatie.

Alleen het financieel jaarverslag wordt beoordeeld door een accountant

GRI index

Dit rapport is samengesteld op basis van de eisen uit de Global Reporting Initiative (GRI) Standerd rapportagerichtlijnen.

GRI Code

Indicator

Vereisten

Toelichting

GRI 102: Algemene indicatoren, 2016

1. Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie.

Naam van de organisatie.

Introductie

102-2

Voornaamste merken, producten en/ of diensten

a. Een beschrijving van de activiteiten van de organisatie.
b. Primaire merken, producten en services, inclusief uitleg van producten of services die op bepaalde markten zijn verboden

Aandeelhouders, werkmaatschappijen en deelnemingen

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

Nieuweweg 1,
2685 ZG Poeldijk

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is.

a. Het aantal landen waar de organisatie actief is en de namen van landen waar het belangrijke activiteiten heeft en / of relevant is voor de onderwerpen die in het rapport worden behandeld.

Aandeelhouders, werkmaatschappijen en deelnemingen

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm.

Eigendomsstructuur en rechtsvorm.

Aandeelhouders, werkmaatschappijen en deelnemingen

102-6

Afzetmarkten.

a. Afzetmarkten, waaronder:
i. geografische locaties waar producten en diensten worden aangeboden;
ii. sectoren bediend; en
iii. soorten klanten en begunstigden.

Aandeelhouders, werkmaatschappijen en deelnemingen

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie.

a. Schaal van de rapporterende organisatie, inclusief:
i. Totaal aantal werknemers;
ii. Totaal aantal operaties;
iii. netto-omzet (voor een particuliere organisatie) of netto-inkomsten (voor een organisatie in de publieke sector);
iv. totale kapitalisatie (voor een particuliere sector), met een uitsplitsing naar schulden en eigen vermogen; en
v. hoeveelheid geleverde producten of diensten.

Samenvatting in cijfers

102-8

Samenstelling medewerkersbestand.

De rapporterende organisatie rapporteert de volgende informatie:
a. Totaal aantal werknemers per arbeidsovereenkomst (permanent en tijdelijk), naar geslacht.
b. Totaal aantal werknemers per arbeidsovereenkomst (permanent en tijdelijk), per regio.
c. Totaal aantal werknemers naar type werk (voltijds en deeltijds), naar geslacht.
d. Of een belangrijk deel van de activiteiten van de organisatie wordt uitgevoerd door werknemers die geen werknemers zijn. Indien van toepassing, een beschrijving van de aard en omvang van het werk dat wordt uitgevoerd door werknemers die geen werknemer zijn.
e. Alle significante variaties in de cijfers die worden vermeld in de toelichtingen 102-8-a, 102-8-b en 102-8-c (zoals seizoensvariaties in de toerisme- of landbouwindustrie).
f. Een uitleg over hoe de gegevens zijn verzameld, inclusief gemaakte veronderstellingen.

Overzicht betreft het aantal medewerkers dat werkzaam is voor Juva N.V. maar is niet uitgesplitst naar regio of type werk.

102-9

Omschrijving van de keten van de organisatie.

a. Een beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie, inclusief de belangrijkste elementen ervan, die betrekking hebben op de activiteiten van de organisatie, primaire merken, producten en diensten.

volgt in 2019

102-10

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode.

a. Aanzienlijke veranderingen in de omvang, structuur, eigendom of toeleveringsketen van de organisatie, waaronder:
i. Veranderingen in de locatie van, of wijzigingen in, bewerkingen, inclusief faciliteitsopeningen, sluitingen en uitbreidingen;
ii. Veranderingen in de structuur van het aandelenkapitaal en andere activiteiten voor kapitaalvorming, onderhoud en wijziging (voor organisaties in de particuliere sector);
iii. Veranderingen in de locatie van leveranciers, de structuur van de toeleveringsketen of relaties met leveranciers, inclusief selectie en beëindiging.

Aandeelhouders, werkmaatschappijen en deelnemingen

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie.

a. Of en hoe de rapporterende organisatie het voorzorgsprincipe of de voorzorgmethode toepast.

Risicomanagement

102-12

Extern ontwikkelde economische, aan milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven.

a. Lijst van extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die de rapporterende organisatie onderschrijft of die zij onderschrijft.

Introductie

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties.

a. Een lijst van de belangrijkste lidmaatschappen van het bedrijfsleven of andere verenigingen, en nationale of internationale belangenorganisaties.

Netbeheer Nederland, WenB, Nedu, EDSN

2. Strategie

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie.

a. Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de rapporterende organisatie (zoals CEO, voorzitter of vergelijkbare leidinggevende functie) over de relevantie van duurzaamheid voor de organisatie en haar strategie voor het aanpakken van duurzaamheid.

Introductie

3. Ethiek en integriteit

102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode.

a. Een beschrijving van de waarden, principes, normen en gedragsnormen van de rapporterende organisatie.

Strategie en We Are

4. Bestuursstructuur

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie.

a. Governancestructuur van de rapporterende organisatie, inclusief commissies van het hoogste bestuurslichaam.
b. Commissies die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming over economische, milieu- en sociale onderwerpen.

Sturing en beheersing

5. Overleg met belanghebbenden

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

a. Een lijst van groepen belanghebbenden die zijn ingeschakeld door de rapporterende organisatie.

Bijlage: Stakeholderonderzoek

102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst.

a. Percentage van het totale personeel dat onder collectieve arbeidsovereenkomsten valt.

niet opgenomen in het verslag

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden.

a. De basis voor het identificeren en selecteren van belanghebbenden met wie ze zich kunnen bezighouden.

Bijlage: Stakeholderonderzoek

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken.

a. De benadering van de organisatie van de betrokkenheid van belanghebbenden, inclusief de frequentie van betrokkenheid per type en per stakeholdergroep en een indicatie of een van de engagementen specifiek is ondernomen als onderdeel van het proces voor het voorbereiden van het rapport.

Bijlage: Stakeholderonderzoek

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen.

Belangrijke onderwerpen en zorgen die naar voren zijn gebracht door het betrekken van belanghebbenden, waaronder:
a. hoe de organisatie heeft gereageerd op die hoofdonderwerpen en -zorgen, ook via haar rapport; en
ii. de groepen belanghebbenden die elk van de belangrijkste onderwerpen en zorgen aan de orde hebben gesteld.

Bijlage: Stakeholderonderzoek

6. Verslaggevingsprofiel

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen.

a. Een lijst van alle entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de rapporterende organisatie of gelijkwaardige documenten.
b. Of een entiteit die is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de rapporterende organisatie of gelijkwaardige documenten niet wordt behandeld in het rapport.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (financieel jaarverslag)

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten.

a. Een uitleg van het proces voor het definiëren van de inhoud van het rapport en de topic boundaries.
b. Een uitleg over hoe de rapporterende organisatie de rapportageprincipes heeft geïmplementeerd voor het definiëren van de inhoud van het rapport.

Rapportage

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld.

a. Een lijst met belangrijke onderwerpen die tijdens het proces zijn geïdentificeerd voor het definiëren van de inhoud van het rapport.

Bijlage: Stakeholderonderzoek

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering.

a. Het effect van eventuele herformuleringen van informatie in eerdere rapporten en de redenen voor dergelijke herzieningen.

Wijzigingen

102-49

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening.

a. Aanzienlijke wijzigingen ten opzichte van voorgaande rapportageperioden in de lijst met materiële onderwerpen en onderwerpsgrenzen.

Wijzigingen

102-50

Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.

a. Rapportageperiode voor verstrekte informatie.

Dit verslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 - 31 december 2018.

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag.

a. Indien van toepassing, de datum van het meest recente vorige rapport.

Jaarverslag 2017, gepubliceerd op 20 juni 2018.

102-52

Verslaggevingscyclus.

a. Verslaggevingscyclus.

Jaarlijks.

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan.

a. Het contactpunt voor vragen over het rapport of de inhoud ervan.

info@juva.nl

102-54

GRI-toepassingsniveau

a. De claim van de organisatie als deze een rapport heeft opgesteld in overeenstemming met de GRI-normen, hetzij:
i. 'Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de GRI-normen: core'; of
ii. 'Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de GRI-normen: comprehensive optie'.

Toepassingsniveau CORE

102-55

GRI Content Index

a. De GRI-Content Index die elk van de gebruikte GRI-standaarden specificeert en een lijst bevat van alle toelichtingen die in het rapport zijn opgenomen.
b. Voor elke openbaarmaking omvat de inhoudsindex:
i. het nummer van de openbaarmaking (openbaarmakingen gedekt door de GRI-normen);
ii. de paginanummer (s) of URL ('s) waar de informatie kan worden gevonden, hetzij in het rapport, hetzij in een ander gepubliceerd materiaal; en
iii. indien van toepassing, en waar toegestaan, de reden (en) voor weglating wanneer een vereiste openbaarmaking niet kan worden gedaan.

GRI-index

102-56

Beleid met betrekking tot assurance.

a. Een beschrijving van het beleid van de organisatie en de huidige praktijk met betrekking tot extern zoeken verzekering voor het rapport.
b. Als het rapport extern is geverifieerd:
i. Een verwijzing naar het externe assurancerapport, verklaringen of meningen. Indien niet opgenomen in het assurancerapport bij het duurzaamheidsverslag, een beschrijving van wat al dan niet is verzekerd en op welke basis, inclusief de gehanteerde betrouwbaarheidsstandaarden, het verkregen betrouwbaarheidsniveau en eventuele beperkingen van het garantieproces;
ii. De relatie tussen de organisatie en de assurance-provider;
iii. Of en hoe het hoogste bestuurslichaam of hogere leidinggevenden betrokken zijn bij externe assurance van het duurzaamheidsverslag van de organisatie.

Alleen het financieel jaarverslag wordt beoordeeld door een accountant