Introductie

N.V. Juva is zich bewust van de verantwoordelijkheid die de organisatie heeft voor mens, milieu en maatschappij. We realiseren ons dat we met het uitvoeren van onze werkzaamheden direct of indirect impact hebben op deze drie gebieden. In dit MVO-verslag leggen we verantwoording af over de wijze waarop wij daar in 2018 rekening mee hebben gehouden.

Rapportage

Dit jaarverslag geeft inzicht in de prestaties van N.V. Juva op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen over het kalenderjaar 2018. Bij het opstellen van de rapportage maken we gebruik van Global Reporting Initiative Standards richtlijn. We hebben de overstap gemaakt van de G4 richtlijn naar de Standards richtlijn. Toepassing van deze GRI-richtlijn maakt ons jaarverslag transparant en vergelijkbaar met MVO-verslagen van andere organisaties. Dit is een voorwaarde voor een beoordeling volgens de Transparantiebenchmark. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzoekt jaarlijks de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving van ongeveer 500 grootste in Nederland actieve bedrijven. EZK rangschikt deze bedrijven in de Transparantiebenchmark.

De norm ISO 26000 is onze richtlijn bij de uitvoering van ons MVO-beleid. De CO2-footprint berekenen we op basis van de Greenhouse Gas Protocol (GHGP). Het GHGP kent drie scopes waarover de emissie van broeikasgassen zijn verdeeld. Onder scope 1 vallen de directe emissies (emissies van broeikasgassen die het directe gevolg zijn van onze kernactiviteiten). Scope 2 betreft de indirecte emissies (alle uitstoot van broeikasgassen bij het opwekken van elektriciteit voor het bedrijf door derden). En scope 3 bevat de ketenemissies (alle uitstoot van broeikasgassen bij derden die direct het gevolg zijn van activiteiten van het bedrijf). Scope 3 is optioneel en nemen wij niet mee in onze verslaglegging.

Voor onze prestaties op financieel gebied verwijzen wij naar het financieel jaarverslag 2018. Dit is een apart verslag. Dit MVO-verslag bevat de voor onze stakeholders materiële onderwerpen. In de bijlage leest u meer over het proces dat ten grondslag ligt aan de keuzes van onderwerpen in dit verslag.

Sturing en beheersing

De directie is eindverantwoordelijk voor het gevoerde MVO-beleid. Het management is verantwoordelijk voor de identificatie, uitvoering en evaluatie van het MVO-beleid over de onder hun eindverantwoordelijkheid uitgevoerde materiële onderwerpen. Een uitgebreide toelichting van de corporate governance structuur leest u terug in ons financieel jaarverslag 2018. Om de invloeden en prestaties op MVO-gebied inzichtelijk te maken en om beheers- en verbetermaatregelen te waarborgen, heeft N.V. Juva voor alle bedrijfsonderdelen een zorgsysteem ontwikkeld volgens ISO9001, ISO 14001 en VCA. Om onze risico’s op het gebied van assetmanagement te beheersen, is het assetmanagementsysteem opgezet volgens de ISO 55001-norm. De rapportage verloopt via de jaarlijkse planning- en controlcyclus. De materiële onderwerpen rapporteren we periodiek aan het managementteam om te kunnen sturen op de resultaten. De processen van verzameling en validatie staan beschreven in ons kwaliteitshandboek. Deze processen worden jaarlijks gecontroleerd door ons intern auditteam en extern door certificerende instanties.

Wijzigingen

Er zijn geen wijzigingen in definities en meetmethoden op de gerapporteerde data ten opzichte van de vorige verslagperiode over 2017. Eveneens is er geen sprake van beperkingen bij het bepalen van de maatschappelijke informatie in dit verslag. In 2018 zijn er geen acquisities of desinvesteringen uitgevoerd.

Poeldijk, 22 mei 2019

De directie

F.P. Binnekamp

Introductie

N.V. Juva is zich bewust van de verantwoordelijkheid die de organisatie heeft voor mens, milieu en maatschappij. We realiseren ons dat we met het uitvoeren van onze werkzaamheden direct of indirect impact hebben op deze drie gebieden. In dit MVO-verslag leggen we verantwoording af over de wijze waarop wij daar in 2018 rekening mee hebben gehouden.

Rapportage

Dit jaarverslag geeft inzicht in de prestaties van N.V. Juva op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen over het kalenderjaar 2018. Bij het opstellen van de rapportage maken we gebruik van Global Reporting Initiative Standards richtlijn. We hebben de overstap gemaakt van de G4 richtlijn naar de Standards richtlijn. Toepassing van deze GRI-richtlijn maakt ons jaarverslag transparant en vergelijkbaar met MVO-verslagen van andere organisaties. Dit is een voorwaarde voor een beoordeling volgens de Transparantiebenchmark. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzoekt jaarlijks de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving van ongeveer 500 grootste in Nederland actieve bedrijven. EZK rangschikt deze bedrijven in de Transparantiebenchmark.

De norm ISO 26000 is onze richtlijn bij de uitvoering van ons MVO-beleid. De CO2-footprint berekenen we op basis van de Greenhouse Gas Protocol (GHGP). Het GHGP kent drie scopes waarover de emissie van broeikasgassen zijn verdeeld. Onder scope 1 vallen de directe emissies (emissies van broeikasgassen die het directe gevolg zijn van onze kernactiviteiten). Scope 2 betreft de indirecte emissies (alle uitstoot van broeikasgassen bij het opwekken van elektriciteit voor het bedrijf door derden). En scope 3 bevat de ketenemissies (alle uitstoot van broeikasgassen bij derden die direct het gevolg zijn van activiteiten van het bedrijf). Scope 3 is optioneel en nemen wij niet mee in onze verslaglegging.

Voor onze prestaties op financieel gebied verwijzen wij naar het financieel jaarverslag 2018. Dit is een apart verslag. Dit MVO-verslag bevat de voor onze stakeholders materiële onderwerpen. In de bijlage leest u meer over het proces dat ten grondslag ligt aan de keuzes van onderwerpen in dit verslag.

Sturing en beheersing

De directie is eindverantwoordelijk voor het gevoerde MVO-beleid. Het management is verantwoordelijk voor de identificatie, uitvoering en evaluatie van het MVO-beleid over de onder hun eindverantwoordelijkheid uitgevoerde materiële onderwerpen. Een uitgebreide toelichting van de corporate governance structuur leest u terug in ons financieel jaarverslag 2018. Om de invloeden en prestaties op MVO-gebied inzichtelijk te maken en om beheers- en verbetermaatregelen te waarborgen, heeft N.V. Juva voor alle bedrijfsonderdelen een zorgsysteem ontwikkeld volgens ISO9001, ISO 14001 en VCA. Om onze risico’s op het gebied van assetmanagement te beheersen, is het assetmanagementsysteem opgezet volgens de ISO 55001-norm. De rapportage verloopt via de jaarlijkse planning- en controlcyclus. De materiële onderwerpen rapporteren we periodiek aan het managementteam om te kunnen sturen op de resultaten. De processen van verzameling en validatie staan beschreven in ons kwaliteitshandboek. Deze processen worden jaarlijks gecontroleerd door ons intern auditteam en extern door certificerende instanties.

Wijzigingen

Er zijn geen wijzigingen in definities en meetmethoden op de gerapporteerde data ten opzichte van de vorige verslagperiode over 2017. Eveneens is er geen sprake van beperkingen bij het bepalen van de maatschappelijke informatie in dit verslag. In 2018 zijn er geen acquisities of desinvesteringen uitgevoerd.

Poeldijk, 22 mei 2019

De directie

F.P. Binnekamp