2018 in het kort

Januari

 • De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (Wet VET) waarmee onder meer de bevoegdheden van netwerkbedrijven duidelijker worden afgebakend dan nu het geval is. Via een amendement bij het wetsvoorstel is ook de gasaansluitplicht voor kleinverbruikers bij nieuwbouw geschrapt.

 • De Triasboring bevindt zich momenteel op ca. 3.600 meter diepte en er is goed nieuws: we zijn door de onderkrijtlaag heen en de eerste metingen wijzen uit dat de onderkrijtlaag veel potentie heeft voor een regulier geothermieproject.

 • Sinds de oprichting van ETP - in december 2016 – zijn twee nieuwe Westlandse warmtecoöperaties opgericht: Kralingerpolder en Polanen. In deze coöperaties verkennen glastuinbouwbedrijven samen duurzame alternatieven voor aardgas, zoals geothermie, biomassa en restwarmte uit de Rotterdamse haven. Met ondersteuning van ETP en LTO Glaskracht ontwikkelen zij haalbare business cases, om daarna vlot door te pakken richting realisatie.

Februari

 • We hebben de 2e volledig elektrische poolauto beschikbaar voor onze medewerkers.

 • Anexo heeft een belangrijke order met Schiphol Group afgesloten waarbij we infrastructurele activiteiten in het middenspanningsnet van Schiphol gaan uitvoeren.

 • Trias Westland wordt definitief een onderkrijtproject omdat geen warmte is te halen uit de diepere triaslaag. Uit de resultaten van de boring is gebleken dat de geologische samenstelling van grond op die diepte niet geschikt is voor rendabele warmtewinning. De onderkijtlaag (2,3 km diepte) blijkt daarentegen wel zeer geschikt.

Maart

 • Trias Westland heeft een succesvolle productietest uitgevoerd. Uit het onderkrijtreservoir is water van 2,3 kilometer diepte opgepompt. De test verliep uitstekend. Heet water stroomde snel in het bassin. Er zijn monsters genomen van de samenstelling van het water en metingen uitgevoerd naar onder andere druk en temperatuur.

 • Anexo ontvangt een grote order voor het aansluiten van het windmolenpark in Hoek van Holland. Het te realiseren windpark bestaat uit acht turbines die gezamenlijk een vermogen van circa 24 MW hebben. Anexo verzorgt de volledige realisatie van een inkoopstation, koppelstation en 7 km tracé ten behoeve van koppelingen tussen de windturbines en stations. Westland Infra Netbeheer gaat de aansluiting realiseren tot aan het inkoopstation.

 • In samenwerking met LTO Glaskracht heeft ETP begin maart een brief overhandigd aan minister Wiebes met daarin een uitgewerkt plan voor realisatie van een warmtesysteem in het Westland. Doel: het gasverbruik in Westland vanaf 2021 verlagen met 160 miljoen kuub per jaar, oplopend naar 480 miljoen kuub.

 • Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET). De senaatscommissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft de stemming over deze wet afgedaan als hamerstuk. Dat wil zeggen dat er zonder verdere mondelinge behandeling een klap op is gegeven.

 • Het kabinet besluit dat gaswinning uit het Groningenveld volledig wordt beëindigd. Uiterlijk per oktober 2022, maar mogelijk al een jaar eerder, daalt de gaswinning tot onder het niveau van 12 miljard Nm3. Afhankelijk van het effect van de maatregelen wordt vanaf oktober 2022 een daling voorzien naar 7,5 miljard Nm3 en mogelijk fors minder. In de jaren daarna wordt de gaswinning helemaal afgebouwd tot nul.

April

 • Net als afgelopen jaren is Westland Infra Netbeheer ook dit jaar hoofdsponsor van Kom in de Kas Westland. Diverse gastvrije groente-, bloemen- en plantenkwekers openen gedurende een weekend hun deuren van de kas. In meerdere regio’s verspreid over Nederland kan bekeken worden wat er allemaal gebeurt in die glazen kassen.

 • Besluit tot inwerkingtreding Wet VET per 1 juli 2018 waarbij enkele artikelen pas vanaf 1 januari 2019 van kracht zijn.

Mei

 • De tweede put van het Trias Westland-doublet is succesvol gerealiseerd. De derde sectie van deze put is voorzien van ‘screens’: geperforeerde buizen die de put verstevigen. In de eerste sectie is een dubbele buis aangebracht, als reserve voor de toekomst.
  Ook vond de productietest van de tweede put (productieput) plaats. De test is goed verlopen en heeft bevestigd dat een uitstekend reservoir is aangetroffen. Op basis hiervan kan een warmtenet aangelegd worden met een capaciteit van 17 – 21 MWth. Concreet betekent dit dat op deze bron minimaal 26 glastuinbouwbedrijven worden aangesloten en maximaal 32 bedrijven.

 • De initiatiefnemers van een gezamenlijk project tussen Westland Infra Netbeheer en Stedin behalen een belangrijke mijlpaal. Samen met de Nederlandse ontwikkelpartner TWTG werd het eerste prototype van een Slimme Kortsluit Detector uitvoerig onder handen genomen en gedemonstreerd. Het doel van deze ingebouwde ‘slimme sensor’ is bedrijfsvoerders van storingsinformatie te voorzien, zodat deze direct de locatie van een storing kunnen vaststellen. Hierdoor kan de onderbrekingstijd van storingen omlaag worden gebracht.

Juni

 • Anexo is te vinden op de beurs WindDays 2018 om in gesprek te gaan en nieuwe klanten te werven voor energiemanagement en totaaloplossingen voor windprojecten. WindDays 2018 is dé plek waar 2500 windenergie professionals praten over de laatste ontwikkelingen in de on- en offshore windsector.

 • Westland Infra Netbeheer is – net als alle andere netbeheerders – aanwezig geweest bij de lancering van een noodvoorraden database. Als netbeheerder gaan we schaarse en kostbare voorraden, zoals middenspanningskabels en -installaties, met elkaar delen. Bovendien zijn specialistische montageploegen op het gebied van gas inzetbaar buiten het eigen werkgebied waardoor we met elkaar storingen efficiënter kunnen verhelpen.

Juli

 • De gemeente Westland heeft Anexo de opdracht gegeven voor het vervangen van de armaturen van straatverlichting van twintig jaar of ouder, omdat deze niet meer aan de technische eisen voldoen. In bijna alle gevallen is LED-verlichting energiezuiniger en duurzamer. Daarnaast worden er twee telemanagementsystemen toegepast waardoor de gemeente een start maakt met slim energiemanagement.

 • Per 1 juli is de gasaansluitplicht definitief vervallen voor kleinverbruikers door de inwerkingtreding Wet VET. Alleen objecten waar een omgevingsvergunning voor is aangevraagd, kunnen nog beschikking krijgen over een gasaansluiting.

 • Gemeente Westland heeft in samenwerking met Westland Infra Netbeheer een subsidie aanvraag gedaan voor een aardgasvrije wijk.

Augustus

 • Net als voorgaande jaren treden we ook deze zomer als sponsor op van een tweetal evenementen: Profronde Westland en Varend Corso. Met deze sponsoring bereiken we een breed publiek en laten we zien maatschappelijk betrokken te zijn bij een regionaal evenement.

September

 • Woensdag 19 september ontvingen we samen met het MKB zo’n 150 Westlandse ondernemers met een ontbijt en de mogelijkheid om te netwerken. Tevens was er een centraal gedeelte, met als hoofdspreker Robert Doornbos.

 • Een belangrijke mijlpaal voor het project Smart Grid Westland! ACM is voornemens Westland Infra Netbeheer toestemming te geven om van de gereguleerde tarievenstructuur af te wijken. In het project Smart Grid Westland willen wij tuinders stimuleren hun capaciteitsbehoefte te verschuiven naar momenten dat het minder druk op het net is. Het voorgenomen besluit heeft de ACM kenbaar gemaakt door middel van de publicatie van een ontwerpbesluit van een ontheffing voor Westland Infra Netbeheer om het project mogelijk te maken en op bepaalde momenten anders met de tariefstructuren om te gaan.

 • Vrijdag 28 september vond de Dag van de Westlandse Techniek plaats waarbij ook Juva haar deuren opende voor in dit geval twee groepen leerlingen om een kijkje te nemen en te leren over het werken in de techniek.

Oktober

 • Het pilotproject Polanen ontvangt geen rijkssubsidie om woon-werkgebied Polanen aardgas vrij te maken.

 • Anexo realiseert voor Woningcorporatie Rochdale de energieaansluiting van 240 nieuwe studentenwoningen en statushouders op Sciencepark in Amsterdam. Spark Village is de naam van de nieuwe locatie. De woningen staan op een van de meest high tech locaties van Europa: innovatie, bedrijven, wonen en wetenschap gaan hier hand in hand, met Startup Village letterlijk naast het complex.

 • In oktober heeft Westland Infra Netbeheer een windmolenpark aangesloten op het Westland Infra net. Bijzonderheden zijn: tracé met kunstwerken onder PZH wegen, inpassing in nieuw te ontwikkelen gebieden, samenwerkingsverband met projectontwikkelaar en energiebedrijf.

November

 • Op 1 november is Paul Langereis aangetreden als directeur Westland Infra Netbeheer. Paul werkte afgelopen twee jaar als Manager Netbeheer en gaat zich in zijn nieuwe rol op alle aspecten van netbeheer richten.

 • De aanleg van het warmtenet van Trias Westland is in volle gang. Het meest zichtbaar zijn de werkzaamheden op de Zwethlaan. Het werk tussen de Veilingroute N222 en de Broekpolderlaan was op 23 november gereed. De vervolgwerkzaamheden op de Zwethlaan - tussen de Broekpolderlaan en de Middel Broekweg – zijn eind november gestart en duren tot medio april 2019.

 • Westland Infra Netbeheer heeft 110 aanmeldingen ontvangen voor deelname aan Smart Grid Westland. Als de ACM een definitieve ontheffing verleent, gaat de eerste fase van het project van start met 25 deelnemers.

 • We hebben een aanvraag SDE voor geothermieproject Polanen ingediend.

 • Westlandse glastuinbouwondernemers spreken het belang uit van een warmtesysteem in het Westland. Daarbij worden lokale warmtebronnen aan elkaar geknoopt door een onafhankelijk beheerd warmtenetwerk. Met dit collectieve systeem kan de Westlandse glastuinbouw ruim 600 mln. kuub aardgas per jaar besparen.

 • In november OCI is het (Industrie Terminal) HD gasleiding/net opgeleverd. Vanuit een risicomatrix bleek een bovengrondse HD leiding een potentieel gevaar. Vervangingswerkzaamheden moesten gebeuren binnen een verzwaard industrieterrein en regels. Extra complexiteitsfactor zijn bedrijven die 100% afhankelijk zijn van gaslevering. Stilstand betekent direct productieverlies.

 • Ook Anexo krijgt een nieuwe directeur, Emile Croin start in januari 2019.

December

 • Alle leden van de warmtecoöperatie Polanen hebben ingestemd met een verdere samenwerking met ETP voor het transport van het geothermieproject Polanen. Het gaat om 38 glastuinbouwbedrijven in Monster en omstreken (Boomawetering en Gantel), die op deze manier kassen duurzaam willen verwarmen. Ook een woonwijk in de buurt zou warmte uit deze bron kunnen krijgen. Amper een jaar na de oprichting van de warmtecoöperatie is er al zicht op een concreet project.

 • Ook glastuinbouwbedrijven in Wateringen/Kwintsheul, ten zuidwesten van de Wippolderlaan (N211), slaan de handen ineen en gaan overschakelen op duurzame warmte. De warmtecoöperatie van 23 bedrijven (samen goed voor ongeveer 100 hectare glas) is onlangs officieel opgericht bij de notaris. Samen met ETP gaan zij de mogelijkheden onderzoeken voor warmte uit een geothermiebron, maar ook andere warmtebronnen worden verkend.

 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Westland Infra Netbeheer definitief toestemming gegeven om te experimenteren met het Smart Grid Westland. Met de goedkeuring van de ACM kan het project daadwerkelijk van start gaan.

 • In december heeft Westland Infra Netbeheer voor de NAM een tijdelijke aansluiting gerealiseerd in verband met een lekkageherstel Gasput NAM/Shell. Het tracé van honderden meters is binnen twee weken na opdracht met alle benodigde goedkeuringen vanuit instanties en gemeentes aangelegd.

2018 in het kort

Januari

 • De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (Wet VET) waarmee onder meer de bevoegdheden van netwerkbedrijven duidelijker worden afgebakend dan nu het geval is. Via een amendement bij het wetsvoorstel is ook de gasaansluitplicht voor kleinverbruikers bij nieuwbouw geschrapt.

 • De Triasboring bevindt zich momenteel op ca. 3.600 meter diepte en er is goed nieuws: we zijn door de onderkrijtlaag heen en de eerste metingen wijzen uit dat de onderkrijtlaag veel potentie heeft voor een regulier geothermieproject.

 • Sinds de oprichting van ETP - in december 2016 – zijn twee nieuwe Westlandse warmtecoöperaties opgericht: Kralingerpolder en Polanen. In deze coöperaties verkennen glastuinbouwbedrijven samen duurzame alternatieven voor aardgas, zoals geothermie, biomassa en restwarmte uit de Rotterdamse haven. Met ondersteuning van ETP en LTO Glaskracht ontwikkelen zij haalbare business cases, om daarna vlot door te pakken richting realisatie.

Februari

 • We hebben de 2e volledig elektrische poolauto beschikbaar voor onze medewerkers.

 • Anexo heeft een belangrijke order met Schiphol Group afgesloten waarbij we infrastructurele activiteiten in het middenspanningsnet van Schiphol gaan uitvoeren.

 • Trias Westland wordt definitief een onderkrijtproject omdat geen warmte is te halen uit de diepere triaslaag. Uit de resultaten van de boring is gebleken dat de geologische samenstelling van grond op die diepte niet geschikt is voor rendabele warmtewinning. De onderkijtlaag (2,3 km diepte) blijkt daarentegen wel zeer geschikt.

Maart

 • Trias Westland heeft een succesvolle productietest uitgevoerd. Uit het onderkrijtreservoir is water van 2,3 kilometer diepte opgepompt. De test verliep uitstekend. Heet water stroomde snel in het bassin. Er zijn monsters genomen van de samenstelling van het water en metingen uitgevoerd naar onder andere druk en temperatuur.

 • Anexo ontvangt een grote order voor het aansluiten van het windmolenpark in Hoek van Holland. Het te realiseren windpark bestaat uit acht turbines die gezamenlijk een vermogen van circa 24 MW hebben. Anexo verzorgt de volledige realisatie van een inkoopstation, koppelstation en 7 km tracé ten behoeve van koppelingen tussen de windturbines en stations. Westland Infra Netbeheer gaat de aansluiting realiseren tot aan het inkoopstation.

 • In samenwerking met LTO Glaskracht heeft ETP begin maart een brief overhandigd aan minister Wiebes met daarin een uitgewerkt plan voor realisatie van een warmtesysteem in het Westland. Doel: het gasverbruik in Westland vanaf 2021 verlagen met 160 miljoen kuub per jaar, oplopend naar 480 miljoen kuub.

 • Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET). De senaatscommissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft de stemming over deze wet afgedaan als hamerstuk. Dat wil zeggen dat er zonder verdere mondelinge behandeling een klap op is gegeven.

 • Het kabinet besluit dat gaswinning uit het Groningenveld volledig wordt beëindigd. Uiterlijk per oktober 2022, maar mogelijk al een jaar eerder, daalt de gaswinning tot onder het niveau van 12 miljard Nm3. Afhankelijk van het effect van de maatregelen wordt vanaf oktober 2022 een daling voorzien naar 7,5 miljard Nm3 en mogelijk fors minder. In de jaren daarna wordt de gaswinning helemaal afgebouwd tot nul.

April

 • Net als afgelopen jaren is Westland Infra Netbeheer ook dit jaar hoofdsponsor van Kom in de Kas Westland. Diverse gastvrije groente-, bloemen- en plantenkwekers openen gedurende een weekend hun deuren van de kas. In meerdere regio’s verspreid over Nederland kan bekeken worden wat er allemaal gebeurt in die glazen kassen.

 • Besluit tot inwerkingtreding Wet VET per 1 juli 2018 waarbij enkele artikelen pas vanaf 1 januari 2019 van kracht zijn.

Mei

 • De tweede put van het Trias Westland-doublet is succesvol gerealiseerd. De derde sectie van deze put is voorzien van ‘screens’: geperforeerde buizen die de put verstevigen. In de eerste sectie is een dubbele buis aangebracht, als reserve voor de toekomst.
  Ook vond de productietest van de tweede put (productieput) plaats. De test is goed verlopen en heeft bevestigd dat een uitstekend reservoir is aangetroffen. Op basis hiervan kan een warmtenet aangelegd worden met een capaciteit van 17 – 21 MWth. Concreet betekent dit dat op deze bron minimaal 26 glastuinbouwbedrijven worden aangesloten en maximaal 32 bedrijven.

 • De initiatiefnemers van een gezamenlijk project tussen Westland Infra Netbeheer en Stedin behalen een belangrijke mijlpaal. Samen met de Nederlandse ontwikkelpartner TWTG werd het eerste prototype van een Slimme Kortsluit Detector uitvoerig onder handen genomen en gedemonstreerd. Het doel van deze ingebouwde ‘slimme sensor’ is bedrijfsvoerders van storingsinformatie te voorzien, zodat deze direct de locatie van een storing kunnen vaststellen. Hierdoor kan de onderbrekingstijd van storingen omlaag worden gebracht.

Juni

 • Anexo is te vinden op de beurs WindDays 2018 om in gesprek te gaan en nieuwe klanten te werven voor energiemanagement en totaaloplossingen voor windprojecten. WindDays 2018 is dé plek waar 2500 windenergie professionals praten over de laatste ontwikkelingen in de on- en offshore windsector.

 • Westland Infra Netbeheer is – net als alle andere netbeheerders – aanwezig geweest bij de lancering van een noodvoorraden database. Als netbeheerder gaan we schaarse en kostbare voorraden, zoals middenspanningskabels en -installaties, met elkaar delen. Bovendien zijn specialistische montageploegen op het gebied van gas inzetbaar buiten het eigen werkgebied waardoor we met elkaar storingen efficiënter kunnen verhelpen.

Juli

 • De gemeente Westland heeft Anexo de opdracht gegeven voor het vervangen van de armaturen van straatverlichting van twintig jaar of ouder, omdat deze niet meer aan de technische eisen voldoen. In bijna alle gevallen is LED-verlichting energiezuiniger en duurzamer. Daarnaast worden er twee telemanagementsystemen toegepast waardoor de gemeente een start maakt met slim energiemanagement.

 • Per 1 juli is de gasaansluitplicht definitief vervallen voor kleinverbruikers door de inwerkingtreding Wet VET. Alleen objecten waar een omgevingsvergunning voor is aangevraagd, kunnen nog beschikking krijgen over een gasaansluiting.

 • Gemeente Westland heeft in samenwerking met Westland Infra Netbeheer een subsidie aanvraag gedaan voor een aardgasvrije wijk.

Augustus

 • Net als voorgaande jaren treden we ook deze zomer als sponsor op van een tweetal evenementen: Profronde Westland en Varend Corso. Met deze sponsoring bereiken we een breed publiek en laten we zien maatschappelijk betrokken te zijn bij een regionaal evenement.

September

 • Woensdag 19 september ontvingen we samen met het MKB zo’n 150 Westlandse ondernemers met een ontbijt en de mogelijkheid om te netwerken. Tevens was er een centraal gedeelte, met als hoofdspreker Robert Doornbos.

 • Een belangrijke mijlpaal voor het project Smart Grid Westland! ACM is voornemens Westland Infra Netbeheer toestemming te geven om van de gereguleerde tarievenstructuur af te wijken. In het project Smart Grid Westland willen wij tuinders stimuleren hun capaciteitsbehoefte te verschuiven naar momenten dat het minder druk op het net is. Het voorgenomen besluit heeft de ACM kenbaar gemaakt door middel van de publicatie van een ontwerpbesluit van een ontheffing voor Westland Infra Netbeheer om het project mogelijk te maken en op bepaalde momenten anders met de tariefstructuren om te gaan.

 • Vrijdag 28 september vond de Dag van de Westlandse Techniek plaats waarbij ook Juva haar deuren opende voor in dit geval twee groepen leerlingen om een kijkje te nemen en te leren over het werken in de techniek.

Oktober

 • Het pilotproject Polanen ontvangt geen rijkssubsidie om woon-werkgebied Polanen aardgas vrij te maken.

 • Anexo realiseert voor Woningcorporatie Rochdale de energieaansluiting van 240 nieuwe studentenwoningen en statushouders op Sciencepark in Amsterdam. Spark Village is de naam van de nieuwe locatie. De woningen staan op een van de meest high tech locaties van Europa: innovatie, bedrijven, wonen en wetenschap gaan hier hand in hand, met Startup Village letterlijk naast het complex.

 • In oktober heeft Westland Infra Netbeheer een windmolenpark aangesloten op het Westland Infra net. Bijzonderheden zijn: tracé met kunstwerken onder PZH wegen, inpassing in nieuw te ontwikkelen gebieden, samenwerkingsverband met projectontwikkelaar en energiebedrijf.

November

 • Op 1 november is Paul Langereis aangetreden als directeur Westland Infra Netbeheer. Paul werkte afgelopen twee jaar als Manager Netbeheer en gaat zich in zijn nieuwe rol op alle aspecten van netbeheer richten.

 • De aanleg van het warmtenet van Trias Westland is in volle gang. Het meest zichtbaar zijn de werkzaamheden op de Zwethlaan. Het werk tussen de Veilingroute N222 en de Broekpolderlaan was op 23 november gereed. De vervolgwerkzaamheden op de Zwethlaan - tussen de Broekpolderlaan en de Middel Broekweg – zijn eind november gestart en duren tot medio april 2019.

 • Westland Infra Netbeheer heeft 110 aanmeldingen ontvangen voor deelname aan Smart Grid Westland. Als de ACM een definitieve ontheffing verleent, gaat de eerste fase van het project van start met 25 deelnemers.

 • We hebben een aanvraag SDE voor geothermieproject Polanen ingediend.

 • Westlandse glastuinbouwondernemers spreken het belang uit van een warmtesysteem in het Westland. Daarbij worden lokale warmtebronnen aan elkaar geknoopt door een onafhankelijk beheerd warmtenetwerk. Met dit collectieve systeem kan de Westlandse glastuinbouw ruim 600 mln. kuub aardgas per jaar besparen.

 • In november OCI is het (Industrie Terminal) HD gasleiding/net opgeleverd. Vanuit een risicomatrix bleek een bovengrondse HD leiding een potentieel gevaar. Vervangingswerkzaamheden moesten gebeuren binnen een verzwaard industrieterrein en regels. Extra complexiteitsfactor zijn bedrijven die 100% afhankelijk zijn van gaslevering. Stilstand betekent direct productieverlies.

 • Ook Anexo krijgt een nieuwe directeur, Emile Croin start in januari 2019.

December

 • Alle leden van de warmtecoöperatie Polanen hebben ingestemd met een verdere samenwerking met ETP voor het transport van het geothermieproject Polanen. Het gaat om 38 glastuinbouwbedrijven in Monster en omstreken (Boomawetering en Gantel), die op deze manier kassen duurzaam willen verwarmen. Ook een woonwijk in de buurt zou warmte uit deze bron kunnen krijgen. Amper een jaar na de oprichting van de warmtecoöperatie is er al zicht op een concreet project.

 • Ook glastuinbouwbedrijven in Wateringen/Kwintsheul, ten zuidwesten van de Wippolderlaan (N211), slaan de handen ineen en gaan overschakelen op duurzame warmte. De warmtecoöperatie van 23 bedrijven (samen goed voor ongeveer 100 hectare glas) is onlangs officieel opgericht bij de notaris. Samen met ETP gaan zij de mogelijkheden onderzoeken voor warmte uit een geothermiebron, maar ook andere warmtebronnen worden verkend.

 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Westland Infra Netbeheer definitief toestemming gegeven om te experimenteren met het Smart Grid Westland. Met de goedkeuring van de ACM kan het project daadwerkelijk van start gaan.

 • In december heeft Westland Infra Netbeheer voor de NAM een tijdelijke aansluiting gerealiseerd in verband met een lekkageherstel Gasput NAM/Shell. Het tracé van honderden meters is binnen twee weken na opdracht met alle benodigde goedkeuringen vanuit instanties en gemeentes aangelegd.