Voor onze aandeelhouders

N.V. Juva heeft in 2018 een goed financieel resultaat behaald. Het nettoresultaat over 2018 is € 13,3 miljoen na belasting.

Ontwikkeling bedrijfsopbrengsten en brutomarge

(bedragen in miljoenen euro's)

2018

2017

Omzet transport gas

16

16

Omzet transport elektriciteit

46

46

Omzet energie totaal

62

62

Omzet overige activiteiten

14

8

Wijziging onderhanden werk

-5

7

Geactiveerde productie

4

4

Overige bedrijfsopbrengsten

9

8

Totaal bedrijfsopbrengsten

84

89

Totaal brutomarge

65

64

De bedrijfsopbrengsten namen afgelopen jaar af met € 5,6 miljoen (6,3%) van € 89,2 miljoen in 2017 naar € 83,7 miljoen in 2018. Deze afname wordt – naast de stijging van omzet meterhuur en datacollectie met € 0,3 miljoen, de stijging van omzet transport energie met € 0,2 miljoen en de stijging van de geactiveerd productie met € 0,3 miljoen- veroorzaakt door een daling van omzet overige activiteiten met € 6,4 miljoen.

De kosten van uitbesteed werk en (andere) externe kosten van de overige activiteiten zijn met € 7,3 miljoen afgenomen, zodat de marge op overige activiteiten verbeterd is ten opzichte van 2017, terwijl toch sprake is van een lagere omzet. De kosten van uitbesteed werk en (andere) externe kosten van de transport energie zijn gestegen met € 0,6 miljoen, zodat per saldo de brutomarge is gestegen met € 1,1 miljoen (1,7%) van € 64,1 miljoen naar € 65,2 miljoen.

De personeelskosten namen toe met € 0,9 miljoen (6,3%) van € 14,3 miljoen in 2017 naar € 15,2 miljoen in 2018 door de stijging van het aantal personeelsleden, de stijging van sociale verzekerings- en pensioenpremies en een aantal incidentele lasten door het nieuw afgesloten CAO akkoord in 2018 (eenmalige uitkering en overgangsregeling jubileumuitkering).

Door de investeringen van de afgelopen jaren stegen de afschrijvingen van de vaste activa met € 1,2 miljoen. Daarnaast daalde de overige bedrijfskosten met € 0,5 miljoen door onder meer de boete van ACM van € 0,6 miljoen in 2017 en de terugbetaling van de boete van € 0,6 miljoen in 2018 na vernietiging van het boetebesluit, waar tegen over staan de hogere kosten van inhuur van personeel, waaronder een interim directeur, de hogere communicatiekosten meters door toename van aantal meters en de hogere ICT kosten. De bedrijfskosten namen per saldo toe met € 1,7 miljoen (4,1%); van € 41,6 miljoen in 2017 tot € 43,3 miljoen in 2018.

Het bedrijfsresultaat nam af met € 0,6 miljoen (2,6%); van € 22,5 miljoen in 2017 tot € 21,9 miljoen in 2018.

Door een gedeeltelijke herfinanciering name de rentelasten minus -baten af met € 0,4 miljoen (14,8%) van € 2,7 miljoen naar € 2,4 miljoen.

De vennootschapsbelasting nam ondanks een lager resultaat voor belasting toe met € 1,0 miljoen (18,4%) van € 5,1 miljoen naar € 6,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de maatregelen in het belastingplan 2019 waar de verlaging van de belastingpercentages in de komende jaren en de verhoging van afschrijvingsbeperking op onroerend goed in eigen gebruik met ingang van 2019 een verlagend effect hebben op de latente belastingvordering en daarmee een verhogend effect op de belastinglast 2018 van € 1,4 miljoen.

Onze nettowinst nam per saldo af met € 1,3 miljoen (8,8%); van € 14,6 miljoen in 2017 tot € 13,3 miljoen in 2018. De eerder genoemde afname van het bedrijfsresultaat met € 0,6 miljoen, de afname van de rentelasten met € 0,4 miljoen, de toename van de vennootschapsbelasting van € 1,0 miljoen en de afname van het resultaat van deelnemingen van € 0,1 miljoen zijn daar de oorzaak van.

Ontwikkeling nettowinst

(bedragen in miljoenen euro's)

 

Nettowinst 2017

14,6

Toename brutomarge

1,1

Toename personeelskosten

-0,9

Toename afschrijving vaste activa

-1,3

Afname overige bedrijfskosten

0,5

Afname rentelasten minus -baten

0,4

Toename vennootschapsbelasting

-1,0

Afname resultaat deelneming

-0,1

Nettowinst 2018

13,3

INVESTERINGEN

In 2018 hebben we € 22,8 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa (2017: € 24,5 miljoen). De investeringen in de energiedistributienetwerken (buiten de mutatie in onderhanden werk) waren € 20,3 miljoen, waarvan € 12,4 miljoen in het elektriciteitsnetwerk en € 7,9 miljoen in het gasdistributienetwerk.

FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit

Een sterke solvabiliteitspositie is van belang om voldoende financiële ruimte te hebben voor de noodzakelijke investeringen in de energie-infrastructuur. Ook helpt het bij het kunnen faciliteren van de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Per ultimo 2018 bedraagt de solvabiliteit 53,8% (2017: 54,6%). Rekening houdend met de voorgestelde winstverdeling is de solvabiliteit afgenomen; van 49,3% ultimo 2017 tot 48,6% ultimo 2018. Het eigen vermogen – na winstverdeling – neemt toe van € 121,0 miljoen ultimo 2017 tot € 121,3 miljoen ultimo 2018.

Financiering

In 2018 is voor de financiering van twee leningen van in totaal € 45 miljoen, die vervielen per 30 juni 2018, in begin 2018 opvolgende financiering aangetrokken tegen een vaste rente van 1,01% voor 5 jaar vast. De twee bestaande leningen van in totaal € 45 miljoen hebben een looptijd tot 1 juli 2020 en via een renteswap is de interest voor deze leningen vastgezet en is gemiddeld 3,26%. Daarnaast is er rekening courant faciliteit van € 23 miljoen waarvan de rente variabel is.

DIVIDENDBELEID

We hebben met onze aandeelhouders afgesproken dat we als onderneming streven naar een evenwichtig, marktconform dividend. Randvoorwaarden voor het dividendbeleid zijn:

  • onze solvabiliteit is minimaal 40%. Voor 2018 tot en met 2020 is afgesproken dat dit percentage minimaal 50% bedraagt;

  • we voldoen aan de voor netwerkbedrijven vastgestelde financiële criteria van de overheid;

  • we houden voldoende financiële ruimte om de noodzakelijke investeringen te doen in de netwerken.

Daarnaast wordt het eigen vermogen na dividenduitkering niet kleiner dan de wettelijke en statutaire reserves. Verder heeft de directie aan de hand van de liquiditeitsprognose bij de eerste kwartaalcijfers 2019 beoordeeld dat N.V. Juva na het doen van de dividenduitkering haar opeisbare schulden kan blijven betalen. De directie is niet bekend met feiten of redelijkerwijs voorziene omstandigheden waardoor N.V. Juva na het doen van de dividenduitkering niet langer in staat is tot het betalen van haar opeisbare schulden. 
 
Op basis hiervan stellen we voor om uit de winst over 2018 een dividend van € 13 miljoen uit te keren.

DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN DEELNEMINGEN

De belangrijkste directe en indirecte dochtermaatschappijen en deelnemingen van N.V. Juva staan hieronder. In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens van deelnemingen opgenomen als het belang groter is dan 50%. Het weergegeven percentage geeft het belang weer van N.V. Juva per ultimo 2018.

Naam

Vestigingplaats

%

Westland Infra Netbeheer B.V.

Poeldijk

100

Anexo B.V.

Poeldijk

100

Westland Kantoorgebouwen B.V.

Poeldijk

100

Capturam B.V.

Poeldijk

100

Voor onze aandeelhouders

N.V. Juva heeft in 2018 een goed financieel resultaat behaald. Het nettoresultaat over 2018 is € 13,3 miljoen na belasting.

Ontwikkeling bedrijfsopbrengsten en brutomarge

(bedragen in miljoenen euro's)

2018

2017

Omzet transport gas

16

16

Omzet transport elektriciteit

46

46

Omzet energie totaal

62

62

Omzet overige activiteiten

14

8

Wijziging onderhanden werk

-5

7

Geactiveerde productie

4

4

Overige bedrijfsopbrengsten

9

8

Totaal bedrijfsopbrengsten

84

89

Totaal brutomarge

65

64

De bedrijfsopbrengsten namen afgelopen jaar af met € 5,6 miljoen (6,3%) van € 89,2 miljoen in 2017 naar € 83,7 miljoen in 2018. Deze afname wordt – naast de stijging van omzet meterhuur en datacollectie met € 0,3 miljoen, de stijging van omzet transport energie met € 0,2 miljoen en de stijging van de geactiveerd productie met € 0,3 miljoen- veroorzaakt door een daling van omzet overige activiteiten met € 6,4 miljoen.

De kosten van uitbesteed werk en (andere) externe kosten van de overige activiteiten zijn met € 7,3 miljoen afgenomen, zodat de marge op overige activiteiten verbeterd is ten opzichte van 2017, terwijl toch sprake is van een lagere omzet. De kosten van uitbesteed werk en (andere) externe kosten van de transport energie zijn gestegen met € 0,6 miljoen, zodat per saldo de brutomarge is gestegen met € 1,1 miljoen (1,7%) van € 64,1 miljoen naar € 65,2 miljoen.

De personeelskosten namen toe met € 0,9 miljoen (6,3%) van € 14,3 miljoen in 2017 naar € 15,2 miljoen in 2018 door de stijging van het aantal personeelsleden, de stijging van sociale verzekerings- en pensioenpremies en een aantal incidentele lasten door het nieuw afgesloten CAO akkoord in 2018 (eenmalige uitkering en overgangsregeling jubileumuitkering).

Door de investeringen van de afgelopen jaren stegen de afschrijvingen van de vaste activa met € 1,2 miljoen. Daarnaast daalde de overige bedrijfskosten met € 0,5 miljoen door onder meer de boete van ACM van € 0,6 miljoen in 2017 en de terugbetaling van de boete van € 0,6 miljoen in 2018 na vernietiging van het boetebesluit, waar tegen over staan de hogere kosten van inhuur van personeel, waaronder een interim directeur, de hogere communicatiekosten meters door toename van aantal meters en de hogere ICT kosten. De bedrijfskosten namen per saldo toe met € 1,7 miljoen (4,1%); van € 41,6 miljoen in 2017 tot € 43,3 miljoen in 2018.

Het bedrijfsresultaat nam af met € 0,6 miljoen (2,6%); van € 22,5 miljoen in 2017 tot € 21,9 miljoen in 2018.

Door een gedeeltelijke herfinanciering name de rentelasten minus -baten af met € 0,4 miljoen (14,8%) van € 2,7 miljoen naar € 2,4 miljoen.

De vennootschapsbelasting nam ondanks een lager resultaat voor belasting toe met € 1,0 miljoen (18,4%) van € 5,1 miljoen naar € 6,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de maatregelen in het belastingplan 2019 waar de verlaging van de belastingpercentages in de komende jaren en de verhoging van afschrijvingsbeperking op onroerend goed in eigen gebruik met ingang van 2019 een verlagend effect hebben op de latente belastingvordering en daarmee een verhogend effect op de belastinglast 2018 van € 1,4 miljoen.

Onze nettowinst nam per saldo af met € 1,3 miljoen (8,8%); van € 14,6 miljoen in 2017 tot € 13,3 miljoen in 2018. De eerder genoemde afname van het bedrijfsresultaat met € 0,6 miljoen, de afname van de rentelasten met € 0,4 miljoen, de toename van de vennootschapsbelasting van € 1,0 miljoen en de afname van het resultaat van deelnemingen van € 0,1 miljoen zijn daar de oorzaak van.

Ontwikkeling nettowinst

(bedragen in miljoenen euro's)

 

Nettowinst 2017

14,6

Toename brutomarge

1,1

Toename personeelskosten

-0,9

Toename afschrijving vaste activa

-1,3

Afname overige bedrijfskosten

0,5

Afname rentelasten minus -baten

0,4

Toename vennootschapsbelasting

-1,0

Afname resultaat deelneming

-0,1

Nettowinst 2018

13,3

INVESTERINGEN

In 2018 hebben we € 22,8 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa (2017: € 24,5 miljoen). De investeringen in de energiedistributienetwerken (buiten de mutatie in onderhanden werk) waren € 20,3 miljoen, waarvan € 12,4 miljoen in het elektriciteitsnetwerk en € 7,9 miljoen in het gasdistributienetwerk.

FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit

Een sterke solvabiliteitspositie is van belang om voldoende financiële ruimte te hebben voor de noodzakelijke investeringen in de energie-infrastructuur. Ook helpt het bij het kunnen faciliteren van de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Per ultimo 2018 bedraagt de solvabiliteit 53,8% (2017: 54,6%). Rekening houdend met de voorgestelde winstverdeling is de solvabiliteit afgenomen; van 49,3% ultimo 2017 tot 48,6% ultimo 2018. Het eigen vermogen – na winstverdeling – neemt toe van € 121,0 miljoen ultimo 2017 tot € 121,3 miljoen ultimo 2018.

Financiering

In 2018 is voor de financiering van twee leningen van in totaal € 45 miljoen, die vervielen per 30 juni 2018, in begin 2018 opvolgende financiering aangetrokken tegen een vaste rente van 1,01% voor 5 jaar vast. De twee bestaande leningen van in totaal € 45 miljoen hebben een looptijd tot 1 juli 2020 en via een renteswap is de interest voor deze leningen vastgezet en is gemiddeld 3,26%. Daarnaast is er rekening courant faciliteit van € 23 miljoen waarvan de rente variabel is.

DIVIDENDBELEID

We hebben met onze aandeelhouders afgesproken dat we als onderneming streven naar een evenwichtig, marktconform dividend. Randvoorwaarden voor het dividendbeleid zijn:

  • onze solvabiliteit is minimaal 40%. Voor 2018 tot en met 2020 is afgesproken dat dit percentage minimaal 50% bedraagt;

  • we voldoen aan de voor netwerkbedrijven vastgestelde financiële criteria van de overheid;

  • we houden voldoende financiële ruimte om de noodzakelijke investeringen te doen in de netwerken.

Daarnaast wordt het eigen vermogen na dividenduitkering niet kleiner dan de wettelijke en statutaire reserves. Verder heeft de directie aan de hand van de liquiditeitsprognose bij de eerste kwartaalcijfers 2019 beoordeeld dat N.V. Juva na het doen van de dividenduitkering haar opeisbare schulden kan blijven betalen. De directie is niet bekend met feiten of redelijkerwijs voorziene omstandigheden waardoor N.V. Juva na het doen van de dividenduitkering niet langer in staat is tot het betalen van haar opeisbare schulden. 
 
Op basis hiervan stellen we voor om uit de winst over 2018 een dividend van € 13 miljoen uit te keren.

DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN DEELNEMINGEN

De belangrijkste directe en indirecte dochtermaatschappijen en deelnemingen van N.V. Juva staan hieronder. In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens van deelnemingen opgenomen als het belang groter is dan 50%. Het weergegeven percentage geeft het belang weer van N.V. Juva per ultimo 2018.

Naam

Vestigingplaats

%

Westland Infra Netbeheer B.V.

Poeldijk

100

Anexo B.V.

Poeldijk

100

Westland Kantoorgebouwen B.V.

Poeldijk

100

Capturam B.V.

Poeldijk

100