Begrippenlijst

Bei
Norm voor de Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Het waarborgen van uniforme regelgeving op het gebied van veilige bedrijfsvoering in de elektriciteitsvoorzieningssystemen van de netbeheerders. Alle netbeheerders en alle aannemers die werken in die elektriciteitsvoorzieningssystemen moeten zich aan deze regels houden. 

CO2-footprint
De CO2-footprint is een meting van alle broeikasgassen. Dit wordt vertaald naar een CO2-equivalent en krijgt als waarde ton, kg en gram. 

Energieakkoord
In september 2013 afgesloten akkoord tussen meer dan 40 organisaties. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. 

Energietransitie
Aanduiding voor de verandering van de energievoorziening van centrale opwekking vanuit fossiele energiebronnen naar decentrale opwekking vanuit duurzame energiebronnen. 

Green deal
Een overeenkomst tussen Rijksoverheid en bedrijven, waarin een gezamenlijke inspanning op het gebied van duurzaamheid is overeengekomen. 

Greenhouse Gas Protocol
Het Greenhouse Gas Protocol (GHGP) Initiative werd in 1998 gelanceerd met de dubbele doelstelling om een internationale standaard te ontwikkelen voor de verantwoording en de verslaggeving in verband met de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven en om deze standaard zo breed mogelijk te verspreiden. 

GRI
Global Reporting Initiative. Een wereldwijde standaard voor jaarverslaglegging met betrekking tot duurzaamheid. 

IF-cijfer
Injury frequency: aantal ongevallen met verzuim maal 1.000.000 gedeeld door aantal arbeidsuren. 

Materialiteit
Onderwerpen en indicatoren die een beeld geven van de significante economische, milieu gerelateerde en sociale gevolgen die de organisatie teweegbrengt, of die aanzienlijke invloed uitoefenen op de beoordelingen en besluiten van belanghebbenden. 

MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). 

Netverlies
Netverlies bestaat voor de netbeheerder uit twee componenten: de technische netverliezen en de administratieve netverliezen. Het technische netverlies is de energie die verloren gaat tijdens het transport van elektriciteit. Het verschil tussen het berekende technische verlies en het totale netverlies wordt het administratieve netverlies genoemd. 

NOx
NOx ontstaat tijdens het verbranden van fossiele brandstoffen uit de stikstof (N) die met de verbrandingslucht wordt toegevoerd. 

SDG 7
Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. 

SDG 8
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. 

SDG 12
Verzeker duurzame consumptieve patronen en productiepatronen. Hoofddoel 2030: meer produceren met minder, zorgen voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 

SDG 13
Dringend actie ondernemen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden. 

SDG 17
Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer partnerschap voor duurzame ontwikkeling. 

Smart grid
Een energienetwerk dat met behulp van ICT vraag en aanbod optimaal kan afstemmen. 

Stakeholder
Een persoon of organisatie die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een organisatie. 

Transparantiebenchmark
De transparantiebenchmark is een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen. 

VCA
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. 

Viag
Veiligheidsinstructie aardgas. Het waarborgen van een uniforme regelgeving op het gebied van veilige bedrijfsvoering in de gasvoorzieningssystemen van de netbeheerders. Alle netbeheerders en alle aannemers die werken in die gasvoorzieningssystemen moeten zich aan deze regels houden.