De bijdrage en ontwikkeling van Westland Infra Netbeheer

Westland Infra Netbeheer B.V. is een gereguleerde netbeheerder voor de regio’s Westland, Midden-Delfland en delen van de Botlek. Het is onze taak te zorgen voor een veilig en betrouwbaar distributienetwerk, gemakkelijke dienstverlening en voldoende beschikbaarheid van het netwerk.

De tuinbouw in onze regio’s is nog steeds sterk afhankelijk van aardgas. Inmiddels is echter duidelijk dat die rol de komende jaren zal moeten gaan afnemen. De glastuinbouw moet verduurzamen en heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 CO2-neutraal te werken. Om dat te bereiken, is een transitie nodig in de warmtevoorziening van de sector. Bij ons dochterbedrijf Capturam wordt daarom ook al hard gewerkt aan een regiodekkend warmtesysteem.

De periode tot 2040 zal voor Westland Infra Netbeheer een overgangsfase zijn, waarbij we de nadruk gaan verleggen van aardgas naar meer elektriciteit en andersoortige gassen, zoals waterstof, biogas en groengas. Gezien de hoeveelheid energie die de glastuinbouw nu verbruikt en de teeltstrategieën is het namelijk niet mogelijk om dit door middel van alleen elektriciteit te compenseren. Ook niet als er een regiodekkend warmtenet ligt. Dit vraagt onder meer om alternatieve gasvormen. De mogelijkheden hiervan worden in samenwerking met Capturam onderzocht.

Tenslotte wil Westland Infra Netbeheer in samenwerking met marktpartijen, waaronder, Capturam en Anexo, lokale energieclusters gaan helpen om hun energievraagstukken  te optimaliseren. Een goede lokale balans in vraag en aanbod is nodig om onnodige verzwaringen te voorkomen en gaat helpen om iedereen tijdig en volledig te blijven aansluiten.

De resultaten in 2021: Betrouwbare energievoorziening

We streven naar een optimale prestatie, naar een minimum aantal storingen en zo min mogelijk uitval van ons elektriciteits- en gasnet in de regio Westland en Midden-Delfland tegen zo laag mogelijke kosten.

Lage uitvalsduur

2021 was een jaar met een lage uitvalsduur. We hebben weinig storingen gehad en de storingen die er waren, hebben we snel opgelost.

Congestie voorkomen

Terwijl we in de energiemarkt veel congestieproblemen signaleren, heeft Westland Infra Netbeheer daar in 2021 geen last van gehad. Dat betekent dat we alle aanvragen voor een aansluiting op onze netwerken konden honoreren en op tijd konden aansluiten.

Uitgevoerde projecten

We hebben in het voorjaar, samen met alle andere regionale netbeheerders, meegewerkt aan de campagne “Veilig graven”. In deze campagne gaven we tips hoe particulieren, hoveniers en kleine aannemers schade aan kabels en leidingen kunnenvoorkomen.

De regionale netbeheerders hebben gezamenlijk een kaart gepubliceerd, waarop te zien is waar in Nederland voldoende capaciteit is voor het leveren van energie aan het net.

Alle regio's hebben op 1 juli de regionale energiestrategieën (RES) opgeleverd, waarin regionale netbeheerders een belangrijke adviserende taak hebben. Deze strategieën hebben een forse impact op het elektriciteitsnet. Het afgesproken klimaatdoel is haalbaar, maar daar moeten alle partijen wel samen de RES-opgaven concretiseren. Een uitvoeringsprogramma opstellen voor het aanpassen, ruimtelijk inpassen en realiseren van de infrastructuur. Westland Infra neemt deel aan de RES Metropool Rotterdam-Den Haag.

Een betrokken buurtbewoner in Den Hoorn nam in 2021 contact met ons op met de vraag of we het transformatorstation in zijn buurt niet van een andere kleur konden voorzien. We hebben deze kans aangegrepen om het station niet alleen van een andere kleur te voorzien, maar ook om er een mooi kunstwerk van te maken. Een mooi eindresultaat waar de buurt en de klant zeer tevreden over waren. We hopen de komende jaren meer van dit soort stations op te pimpen.

In november hebben we ons concept Investeringsplan 2022 ter consultatie aangeboden op onze website. Met dit plan beschrijven wij de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die nodig zijn voor de elektriciteits- en gasnetten. Zo maken we inzichtelijk op welke wijze er voldoende capaciteit beschikbaar komt voor het transport van elektriciteit en gas. En hoe het transport veilig en betrouwbaar kan plaatsvinden. Alle reacties op de zienswijze zijn bijgevoegd in een definitieve versie die ter toetsing aan de Autoriteit Consument & Markt is aangeboden. Eind Q1 2022 verwachten we hierop een definitie fbesluit vanuit de ACM te ontvangen.

Projecten

We hebben het afgelopen jaar diverse projecten opgestart en uitgevoerd. Zo hebben we voor nieuwbouwprojecten Molensloot oost en Liermolen in De Lier transformatorstations geplaatst.
Ook hebben we herstelwerkzaamheden aan het elektriciteitsnet in de omgeving Keenenburgweg-Dorpsstraat in Schipluiden uitgevoerd. Gelukkig hoefden bewoners niet afgesloten te worden van elektriciteit. Maar wel waren voor de werkzaamheden verkeersmaatregelen nodig om de veiligheid van omwonenden én onze medewerkers te waarborgen.

In het 1e en 2e kwartaal hebben we de werkzaamheden aan de Turborotonde in Monster afgerond. Het ging hier om het omleggen/verwijderen van de kabels en leidingen op de N211 Zwartendijk-Molenweg. Ook hebben we diverse gas werkzaamheden, vanwege de veiligheid, met name ’s nachts uitgevoerd. Samen met onze aannemers en Evides Waterbedrijf hebben we met de aanleg van deze rotonde gezorgd voor een veilige en verbeterde doorstroming.

Met de bouw van de Oostelijke Randweg in De Lier zijn wij gestart met een aanpassing aan ons hogedruk- (HD), laagspannings- (LS), openbare verlichtings- (OVL) en middenspanningsnetwerk (MS) met o.a. het oog op ontsluiting van de nieuwe weg en toekomstige woningbouw. Daarnaast voeren we ook de bekabeling voor de openbare verlichting uit.

Westland Infra Netbeheer werkt er hard aan om congestie te voorkomen. We moeten blijven investeren in het net. Op termijn zullen glastuinbouwondernemers immers steeds meer elektriciteit gaan gebruiken. Om aan die groeiende elektriciteitsbehoefte te kunnen voldoen, moeten wij ons net plaatselijk verzwaren. Dat geldt zowel voor ons middenspanningsnet als voor de laagspanningsnetten. Ook kleingebruikers gaan namelijk steeds meer gebruikmaken van het net, door bijvoorbeeld laadpalen en zonnepanelen. Overigens zien wij in 2021 in de cijfers nog niet terug dat het gebruik van gas al fors afneemt. Dat komt met name omdat de teruglevering van elektriciteit nog vaak rendabel is. Dit zorgt ervoor dat de tuinbouwondernemers gas blijven gebruiken om elektriciteit te maken. De verwachting is dat dit de komende jaren minder aantrekkelijk zal zijn door overheidsmaatregelen en dat ze daardoor meer elektriciteit uit het net nodig hebben.

Invulling geven aan de veranderende rol van de netbeheerder in de energietransitie

We hebben in Nederland een energiesysteem met maximale keuzevrijheid en relatief weinig beperkingen. Iedereen kan elke moment switchen van energieleverancier, kan altijd inzicht krijgen in het verbruik en kan eenvoudig energie aan het net terug leveren. Door de ontwikkelingen rond ons energiesysteem worden de energiestromen steeds complexer. Er worden op steeds meer verschillende plekken steeds meer verschillende energiesoorten opgewekt en getransporteerd en ook op andere manieren verbruikt. Dit vraagt iets van de netbeheerders ten aanzien van het registreren van aansluitingen en het bijhouden van de verwerking van gevalideerde meterstanden die het verbruik van leveranciers, klanten en marktpartijen in kaart brengen. In 2021 hebben we aansluitend aan de sector diverse projecten gerealiseerd.

Zonnepanelen in kaart

Als eerste hebben we - net als de andere netbeheerders - Ceres geïmplementeerd. Ceres is het systeem dat de zonnepanelen centraal registreert voor heel Nederland. Het aanmelden van zonnepanelen gebeurt nog steeds via energieleveren.nl, maar aan de achterzijde is er een uniform systeem. Door Ceres hebben we een goed overzicht over de plaatsen waar we teruglevering op het net via zonnepanelen kunnen verwachten.

Kwaliteit verbeteren en minder werk

Daarnaast is er een project gerealiseerd die handmatige factuurcontrole van grootverbruik klanten overbodig heeft gemaakt. Hierdoor heeft een enorme kwaliteitsverbetering plaatsgevonden, dat heeft geleid tot minder klachten over de facturen.

Keuzevrijheid garanderen voor ondernemers

Een andere verandering die de keuzevrijheid van energieleverancier voor ondernemers garandeert is MLOEA. Dat staat voor meerdere leveranciers op één aansluiting. Door MLOEA (spreek uit MALOEWA) kan er naar behoefte goedkope, groene of lokale worden afgewisseld. In 2021 is er een aantal projecten uitgevoerd dat bijdraagt aan uniformere processen bij alle netbeheerders, waardoor de afrekening van deze complexe constructies in kwaliteit is verbeterd.

Vooruit kijken met T-prognoses

Een project dat Tennet samen met de regionale netbeheerders uitvoert, is een project van transportprognoses (T-prognoses). Dit project draagt bij aan de balans tussen vraag en aanbod van de elektriciteitsvraag. Individuele klanten met een  transportvermogen van 20 MW of meer geven hun T-prognose af. Hierdoor kunnen de netbeheerders goed inschatten hoeveel capaciteit er van het net wordt gevraagd. Door deze forecast van vraag kan congestie worden voorkomen door een andere verdeling van energiestromen.   

Uitfaseren TF signaal

In 2021 is ook het TF signaal uitgefaseerd. Het Toonfrequentsignaal registreerde het dag en nacht tarief bij conventionele meters. Nu meer dan 80% van de Nederlandse aansluitingen zijn voorzien van een slimme meter, waarbij het dag/nachttarief automatisch wordt gemeten, is besloten dit TF signaal uit te faseren. Om klanten hier op te attenderen, is een landelijke campagne uitgevoerd en  heeft men alsnog een slimme meter kunnen laten plaatsen.

Verkenning waterstof

Dat waterstof een rol gaat spelen staat vast maar welke rol in het verzorgingsgebied van Westland Infra Netbeheer is onbekend. Er zijn meerdere mogelijkheden en vormen denkbaar voor de inzet van waterstof die kansen kunnen bieden of juist een bedreiging kunnen vormen. Op dit moment is het voor Juva onduidelijk wat de kansen zijn en waar de focus moet komen te liggen. Voordat er meer kennis kan worden opgedaan met een pilot moet het voor Juva duidelijk zijn waar de kansen liggen.

Inzicht in de unieke distributiekansen van waterstof in het Westland Infra verzorgingsgebied door middel van een kansenkaart en/of impact analyse. Beschrijving van de bijbehorende kantelpunten voor verschillende waterstofroutes.

Warmtetransitievisie

Een ambitie vanuit het klimaatakkoord van 2019 is dat in Nederland in 2050 alle woningen van het aardgas af moeten zijn en met duurzame bronnen verwarmd moeten zijn. Alle gemeenten in Nederland moesten vóór 2022 een warmtevisie hebben. Zo ook de gemeenten binnen het verzorgingsgebied van Westland Infra.

De warmtevisie is gebaseerd op een verkennend onderzoek dat beschrijft hoe gemeenten de warmtebehoefte invullen, welke alternatieven er zijn en hoe dat kan worden aangepakt. Capturam en Westland Infra Netbeheer zijn zowel bij  de gemeente Westland als de gemeente Midden-Delfland betrokken geweest bij de verkenning en uitwerking van de warmtevisies. Binnen dit project is samengewerkt met Stedin onder de naam Openingsbod. Binnen het project zijn drie scenario’s ontwikkeld die de gemeenten hebben geholpen hun toekomstvisie door te rekenen en te bepalen.

Smart Grid Westland

De pilot met Smart Grid Westland loopt ten einde. Er zijn veel nuttige ervaringen opgedaan met het flexibel gebruik van vrije ruimte op het elektriciteitsnetwerk. De laatste twee jaar nam het gebruik van het systeem echter af door de ODE-heffing op elektriciteit en de ontwikkelingen rond de gasprijs die de positie van de warmtekrachtinstallatie versterkte.