De bijdrage en ontwikkeling van Capturam

Capturam richt zich op duurzame en innovatieve activiteiten die bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening in de regio, van de glastuinbouw, de bedrijventerreinen en de gebouwde omgeving in het verzorgingsgebied. 

Capturam behoudt haar strategische positie in het aardwarmteproject Trias Westland en bouwt op hoog tempo verder aan de ontwikkeling van een regiodekkend warmtenet. Capturam doet dit samen met HVC in de joint venture Warmte netwerk Westland (WnW).

Juva heeft zodoende het transport en distributie van drie energievormen in haar beheer. Capturam beziet duurzaam gas, warmte en elektriciteit vanuit één samenhangend integraal energiesysteem. Wij ontwikkelen samen met Westland Infra en Anexo lokale energieclusters in het verzorgingsgebied. Als systeembeheerder van zulke verbonden energieclusters borgen we de continuïteit van de energietransportsystemen. Dit is een Multi-Commodity Smart Grid, waar elektriciteit, (duurzame) gassen en warmte een samenhangend systeem vormen waarmee de energiekosten laag blijven. 

Inspelen op de ontwikkelingen in de energiemarkt

Trias Westland

In 2021 is het tweede doublet van Trias Westland in gebruik genomen. Trias Westland is het eerste project wat we via een participatiemodel hebben ontwikkeld. Geen leverancier-afnemer-relatie maar klanten als deelnemers in het project. Een incident in september zorgde voor enige vertraging in de oplevering; die vond uiteindelijk eind december plaats. Ook het eerste doublet was gedurende deze periode buiten bedrijf. Voor de deelnemers een tegenvaller dat ruim 3 maanden geen aardwarmte beschikbaar was, omdat zij juist in die periode geconfronteerd werden met hoge gasprijzen.

Energie Transitie Partners

Energie Transitie Partners (ETP), de gezamenlijke onderneming van HVC en Capturam, heeft in 2021 aan de verdere ontwikkeling van drie aardwarmteprojecten gewerkt: Polanen, Wippolderlaan en Maasdijk. Voor het project Maasdijk is ETP alleen betrokken bij het aanjagen en ontwikkelen van de projecten en de onderlinge koppelingen daarvan. De financiering en realisatie van het daadwerkelijke project vindt plaats binnen Warmte netwerk Westland. In 2021 heeft ETP een technische systeemstudie gedaan. Dit geeft een mooi inzicht in hoe een brede Westlandse infrastructuur gaat werken en hoe dat netwerk er heel gedetailleerd uit gaat zien.

Warmte netwerk Westland

Eind januari 2021 hebben wij van de verschillende Westlandse warmtecoöperaties akkoord gekregen op de voorgestelde governancestructuur. Daarin is vastgelegd dat er een apart warmteinfrastructuurbedrijf komt, waarin Capturam en HVC een gelijk belang hebben. Naast de drie aardwarmteprojecten van ETP kunnen ook andere bronnen en/of groepen afnemers gebruikmaken van deze transportdiensten. Het warmtenetwerkbedrijf is in het voorjaar opgericht onder de naam Warmte netwerk Westland. Het concept is uniek in Nederland. De samenwerking in de energieketen tussen Capturam en HVC en vooral de participatie van klanten via gevormde coöperaties. Vanuit lokale initiatieven bouwen we een grootschalig warmtesysteem wat elders nog niet is vertoond. De werkwijze is de manier om de energietransitie van de grond te krijgen en snelheid te maken.

Dit initiatief betekent een versnelling van de Westlandse warmtetransitie en kan al in 2025 zorgen voor een besparing van 650 miljoen kubike meter aardgas. Dat is vergelijkbaar met het aardgasverbruik van 400.000 huishoudens op jaarbasis.

Het eerste netdeel aangelegd door Warmte netwerk Westland is een koppelleiding tussen de gebieden van Trias Westland en Kralingerpolder. Dit project is volledig gesubsidieerd en ruim binnen budget opgeleverd.

Voor het project Maasdijk hebben we in juli met het nemen van een investeringsbesluit een grote mijlpaal bereikt. De eerste werkzaamheden zijn dan ook inmiddels gestart.

Koppeling met warmte uit de haven van Rotterdam

In december heeft WnW, samen met de gemeente Westland en Glastuinbouw Nederland een convenant ondertekend met Gasunie, Provincie Zuid-Holland en het Rijk om samen te werken aan een aansluiting op WarmtelinQ. Dit is een leiding voor het transport van CO₂-vrije warmte van de Rotterdamse haven naar Den Haag. En zorgt ervoor dat de glastuinbouwsector én gebouwde omgeving, naast de bestaande aardwarmtebronnen, in de toekomst ook gebruik kunnen maken van CO₂-vrije warmte als een duurzaam alternatief voor het huidige gebruik van aardgas.

Subsidies

Begin 2021 is een subsidie van €5,95 miljoen door het ministerie van LNV toegekend aan Warmte netwerk Westland voor opwaardering en koppelingen in het Westlandse warmtenetwerk. Daarnaast is in de Miljoenennota nog een extra reservering opgenomen van €15,4 miljoen. Daarmee kunnen we onder meer dikkere transportleidingen aanleggen, waarmee we beter voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen en een groeiende warmtebehoefte bij de deelnemers.

Bedrijventerreinen

Streven naar 25% CO2-reductie per 2025 ten opzichte van 2016. Bedrijventerreinen die minder afhankelijk zijn van fossiele energie, zijn beter voorbereid op de toekomst.

Bevorderen van de energietransitie door: inzicht te geven in de opgave, draagvlak te versterken, het sociale netwerk te stimuleren en samenwerking te bevorderen en uitvoering van concrete maatregelen te stimuleren. Wij denken dat ook hier een participatiemodel met lokale energieclusters kunnen leiden tot een efficiënt energiesysteem en hogere realisatiesnelheid.

Samen met de gemeente Westland en werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft Capturam in 2021 een duurzame bedrijvendag georganiseerd. Doel hiervan was de energietransitie op bedrijventerreinen te stimuleren door te laten zien wat de mogelijkheden zijn om nu al te starten. De mogelijkheden van lokale clustering waren hier nog niet in meegenomen.

Multi-Commodity Smart Grid

In 2021 heeft Capturam onderzoek gedaan naar Multi-Commodity Smart-Grids (MCSG) binnen de glastuinbouw en naar de mogelijkheden van waterstof. Een Multi-Commodity Smart-Grid verbindt de verschillende energievormen zoals elektriciteit, (duurzaam) gas en warmte tot één systeem met onderlinge conversies en opslag met als doel de lokale vraag en aanbod van energie te optimaliseren en discontinuïteiten op te vangen. De laatste studie heeft in beeld gebracht wat waterstof voor deze regio kan betekenen en waar de kennishiaten zitten. Voor 2022 heeft Capturam de verkenning van een pilot gepland met het gebruik van waterstof.

Kenniscentrum Mission Zero

Capturam is in 2021 een partnership aangegaan met Kenniscentrum Mission Zero van de Haagse Hogeschool. Dit kenniscentrum heeft als missie een economie te realiseren die draait op duurzame energie en herbruikbare grondstoffen en mineralen. In samenwerking met Mission Zero willen wij in 2022 verschillende projecten oppakken.