Voor de maatschappij, het milieu en de mensen

Steeds verdere integratie van MVO in de bedrijfsstrategie

We kunnen er niet meer omheen: alleen economische waarde nastreven, is niet meer voldoende. Het creëren van sociale waarde, het behoud van de ecosystemen en het welzijn van de mensen moeten in balans zijn met economische waardecreatie.

Van vrijblijvende keuze naar license to operate

De tikkende klok van de aarde en de klimaatuitdaging waar we wereldwijd voor staan, vraagt om een andere aanpak. Daarbij is het minimaliseren van negatieve impact van bedrijfsactiviteiten (do-no-harm) een license to operate en is het maximaliseren van de impact met onze bedrijfsactiviteiten een randvoorwaarde (do-good).

Naast aandeelhouderswaarde ook stakeholderswaarde

Bij meervoudige waardecreatie zijn ook meer partijen betrokken. Naast aandeelhouders komen ook andere belanghebbenden in beeld. De belangen van alle stakeholders worden gewogen en in kaart gebracht. In 2022 wordt een hernieuwde stakeholderconsultatie uitgevoerd, die de verdere basis vormt voor strategievorming.

Van bovenwettelijk naar wettelijk

Tot voor kort is het bedrijfsleven uitgenodigd om maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen. Dit was voor een groot aantal bedrijven vrijwillig. Vanaf boekjaar 2023 komt er echter een verplichting middels de Corporate Social Sustainable Reporting Directive (CSRD) voor grotere ondernemingen (2:397 BW). Juva valt onder deze regeling en zal dus met ingang van boekjaar 2023 een jaarrapportage opleveren voorzien van assurance. Wel ligt er op dit moment een voorstel bij de Europese Raad voor uitstel. Op dit moment is de uitkomst nog niet bekend. (*)

* huidige status (mei 2022) is dat dit boekjaar 2024 wordt.

De kern van onze bedrijfsvoering

De omvorming van de huidige energievoorziening naar een duurzaam, betrouwbaar en kostenefficiënt energiesysteem zien wij als grootste uitdaging voor de komende decennia. Voor de inwoners van de regio’s Westland en Midden-Delfland, voor de glastuinbouwsector en voor onze klanten in de industrie, zakelijke dienstverlening en andere branches.

Waardecreatiemodel Juva

Het verband tussen onze kern en de impact

Nieuw denken en nieuw doen, is nodig om stappen te maken. Kennis delen, samen innoveren en samen investeren, is voor ons nieuw denken en nieuw doen, want we kunnen dit niet alleen. We hebben elkaar nodig en moeten samenwerken. 

Om onze ambities op het gebied van duurzaamheid in onze bedrijfsvoering te borgen, hebben we onze bedrijfsdoelen, onze output en impact met elkaar in verband gebracht in het waardecreatiemodel en deze ook gekoppeld aan de SDG’s. De SDG’s hebben we gekoppeld aan onze impactgebieden.  

Waarom kiest Juva voor SDG?

Op basis van de internationale afspraken uit 2015 met de 193 lidstaten van de Verenigde Naties is een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda opgesteld tot 2030. Zeventien doelen zijn gedefinieerd, met als uitgangspunten het uitbannen van armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Daar duurzaamheid één van de basispijlers van onze bedrijfsvoering is, vinden wij het belangrijk om ons duurzaamheidsbeleid meetbaar en vergelijkbaar te maken met andere organisaties middels benchmarking en de SDG-standaarden. We hebben vier SDG’s gekozen die het meest relevant zijn voor onze stakeholders en onze medewerkers*.

*gebaseerd op een stakeholdersonderzoek

Onze meest relevante duurzaamheidsthema’s zijn op basis van voorgaande:

SDG 7 'Betaalbare en duurzame energie'

Verduurzaming van het energiesysteem in de regio

SDG 8 'Eerlijk werk en economische groei'

Ruimte voor zelfontplooiing en persoonlijk leiderschap van medewerkers

SDG 12 'Verantwoorde consumptie en productie'

Impact op de omgeving tot een minimum beperken

SDG 13 'Klimaatactie'

CO2-uitstoot

SDG 17 'Partnerschap om doelstellingen te bereiken'

Ambassadeurs van techniek en hiervoor de samenwerking zoeken