Continue aandacht voor veiligheid

Veiligheid

Verreweg de belangrijkste factor in veiligheid is ons eigen handelen. Centraal hierin staat het werken aan onderling vertrouwen en steeds meer gaan werken vanuit een proactieve veiligheidscultuur, vooraf nadenken over wat zou kunnen gebeuren waarbij de inzet van instrumenten voornamelijk ter ondersteuning is en geen doel op zich is.

In 2021 is gestart met het opzetten van een veiligheidsbewustheidsprogramma aan de hand van de thema’s gebaseerd op ons veiligheidsmanifest. Hierbij is het doel dat we iedere medewerker betrekken in actief meedenken om veilig te werken, door dwars door de organisatie heen verschillende overlegvormen in te zetten, bottom-up en met veiligheid als onderwerp.

Veiligheidspaspoort

Medewerkers die in het bezit zijn van een VCA-certificaat krijgen een veiligheidspaspoort overhandigd. In hun veiligheidspaspoort staan alle diploma’s, certificaten, aanwijzingen en instructies die ze hebben behaald en die nodig zijn om aan te tonen dat bepaalde werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.

In 2021 hebben wij het veiligheidspaspoort gedigitaliseerd. Dit betekent dat alle benodigde informatie altijd up to date en beschikbaar is. Ook wordt bijgehouden wanneer de opleidingen aflopen en moeten worden verlengd.

Veiligheidsgedragstraining

Naast de functionele veiligheidstrainingen is iedereen die in het veld werkzaam is verplicht een veiligheidsgedragstraining te volgen. Het doel van de training is het versterken van een proactieve en kritische houding met betrekking tot de eigen veiligheid, de veiligheid van collega’s en de werkomgeving in het algemeen. Tijdens de training wordt persoonlijk leiderschap, communicatie, risico-inzicht en samenwerken beoordeeld. Na het succesvol afronden, wordt de training afgesloten met een persoonlijk certificaat. Gelukkig konden in 2021 onze medewerkers deze training weer volgen, na de afbouw van coronamaatregelingen.

Bewust omgaan met de omgeving tijdens ons werk

Milieu-incidenten

Bij onze werkzaamheden kunnen we niet altijd voorkomen dat het milieu negatief beïnvloed wordt, doordat er stoffen in de bodem, de lucht of het water terechtkomen. Om deze schade tot een minimum te beperken, zijn er diverse milieubeschermende maatregelen die verplicht zijn uit te voeren, zoals het gebruiken van vloeistofdichte lekbakken of vloeistofdichte vloeren. Milieu incidenten moeten direct worden gemeld en hier wordt direct op geanticipeerd.

In 2021 zijn er geen milieu incidenten gemeld.

Wij hanteren een 7-tal prestatie-indicatoren, waarmee we onze directe impact c.q. gevolgen van ons eigen handelen ten aanzien van milieuschade meten. 

 1. Wij laten de werkplek schoon achter.
  Ik neem alle afvalstoffen mee van de werkplek en stop deze afvalstoffen in de daarvoor bestemde container.

 2. Wij zamelen bedrijfsafvalstoffen gescheiden in.
  Ik deponeer de afvalstoffen in de daarvoor bestemde afvalcontainer, volgens de instructies zoals zijn gegeven op de milieustraat.

 3. Wij leren van evaluaties.
  Ik sta stil bij leermomenten en kan daardoor steeds veiliger mijn werk doen.

 4. Wij maken melding van milieu-incidenten.
  Ik meld een milieu-incident bij de leidinggevende en KAM en daarmee werk ik samen aan milieu.

 5. Wij werken digitaal.
  Ik heb beschikking over digitale gegevens en print alleen stukken uit als dit niet anders kan.

 6. Wij gebruiken milieuvriendelijke stoffen.
  Ik gebruik stoffen/ koop stoffen in die milieuvriendelijk zijn. Als dit niet mogelijk is, zorg ik ervoor dat de stoffen niet onnodig in het milieu terecht komen.

 7. Wij beperken de belasting op het milieu.
  Elk kwartaal worden de resultaten van deze prestatie indicatoren geëvalueerd.

Stappen richting circulariteit met het grondstoffenpaspoort

In 2021 zijn de eerste verkenningen gedaan om, samen met de andere netbeheerders, te komen tot een grondstoffenpaspoort. Veel gebruikte grondstoffen, zoals aluminium, plastic en koper, worden schaarser en geven milieuschade en lenen zich dus voor een circulair inkoopbeleid.

De start van een dergelijk project is om informatie over de gebruikte grondstoffen uit te vragen en vast te leggen. Hiermee is een start gemaakt om te komen tot circulariteit en inzicht in de waardeketen. De komende jaren wordt dit project voortgezet.

Kwaliteitsmanagement

Wij willen zorgen dat onze stakeholders, en specifiek onze klanten, het vertrouwen hebben dat onze organisatie betrouwbaar is en een hoogwaardige dienstverlening levert. Het opgestelde beleid heeft tot doel iedereen binnen de organisatie een kader te geven om dit in de praktijk te bewerkstelligen. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat focus op kwaliteit van dienstverlening zorgt voor de juiste balans tussen effectiviteit en efficiency, wat resulteert in een solide bedrijfsresultaat, continuïteit voor de organisatie op de lange termijn en het kunnen volbrengen van onze missie. 

Om te kunnen borgen dat het kwaliteitsbeleid effectief is doorgevoerd, voorziet het ook in externe toetsing en certificering. Het bereiken van een hoge kwaliteit is een mix van houding en gedrag, vaardigheden en procedures met aan de basis:  

Juva

Westland Infra Netbeheer

Anexo

ISO 9001

ISO9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001

VCA**

VCA**

VCA**

 

ISO 55001

CKB

 • Intern kwaliteitshandboek en kwaliteitssysteem

 • Continu opleiden en trainen

 • Continu evalueren van de prestaties

 • We brengen kwaliteitsmanagement als volgt in de praktijk:

  • Vanuit een klantgerichte benadering is het essentieel om werkafspraken eenduidig vast te stellen en vast te leggen. Dit wordt ondersteund door het inrichten van een integraal kwaliteitssysteem;

  • Laagdrempelig incidenten kunnen registreren gaat ervoor zorgen dat we kwaliteit, veiligheid en milieu kunnen leren en verbeteren in onze lijnprocessen;

  • Met het kunnen koppelen van (incident)data aan procedures en beleid gaan we besluitvorming ondersteunen, verbetervoorstellen initiëren en opvolgen om te kunnen monitoren of deze bijdragen aan onze bedrijfsdoelstellingen;

  • Een geïntegreerd kwaliteitssysteem gaat leiden tot een werkwijze waar we dingen in één keer goed gaan doen. En hiermee klant- en medewerkerstevredenheid verhogen en faalkosten voorkomen.