Onze impact

Het bieden van een kwalitatieve energievoorziening

Juva kent vooralsnog geen congestie bij afname en opwek in de regio’s Westland en Midden-Delfland. Hierdoor kunnen wij de bedrijven in ons verzorgingsgebied onbelemmerd tegemoetkomen aan hun energiebehoeften. Zie hiervoor de uitgewerkte resultaten in het hoofdstuk "De werkmaatschappijen en hun bijdrage". De energietransitie is zelfstandig financierbaar mét dividend voor de aandeelhouders. Juva is het enige netwerkbedrijf met het belang van de glastuinbouw als hoogste prioriteit.

Bij alle stakeholders heeft de afbouw van CO2-emissies prioriteit. Een groot deel van de CO-emissies is gekoppeld aan het aardgasgebruik in de regio. Geothermie en restwarmte kunnen een deel hiervan vervangen, maar vragen ook pompenergie en een toenemende elektriciteitsbehoefte. De vraag naar meer elektriciteit in onze regio’s neemt verder toe.

Een beeld wat ook landelijk zichtbaar is. Veel van de afbouw van CO2-emissies verloopt via elektrificatie; de industrie, mobiliteit en een deel van de verwarming van huishoudens en bedrijven. Bij 55% CO2-reductie in 2030 stijgt de elektriciteitsbehoefte van 110 TWh met bijna 70% naar 186,4 TWh. 60% reductie maakt de groei nog groter. Zonder duurzame elektriciteitsbronnen is de CO2-reductie niet realiseerbaar. De productie van duurzame elektriciteit moet explosief groeien door zon- en windenergie. De afvang van CO2 en opslag in lege gasvelden is nog wel een optie om (tijdelijk) fossiele bronnen in te zetten en wel bij te dragen aan de reductie. Andere alternatieven zijn niet voldoende beschikbaar voor 2030. Kernenergie, wat hernieuwd in de belangstelling staat, vraagt een langere realisatietermijn. Juva volgt deze ontwikkelingen, doet onderzoek en zet in op een betere benutting van het elektriciteitsnet en verzwaart waar nodig. Het net van de toekomst zal veel meer vorm gaan krijgen door de koppeling van lokale clusters waar vraag en aanbod zijn geoptimaliseerd. Ook dit kan alleen maar succesvol zijn door intensieve samenwerkingsvormen en andere marktprikkels dan waar de huidige wetgeving op gebaseerd is.

In 2022 hebben we de volgende aandachtsgebieden:

  • Hoeveelheid vermeden CO2 door warmtenetwerken in de regio

  • Voorkomen van congestie op de elektriciteitsnetwerken

  • Aantal gasloze woningen

  • Hoeveelheid zonnepanelen

  • Aantal laadpalen

  • Onze eigen footprint met als highlights de groene netverliezen en mobiliteit

Belangen behartigen van de glastuinbouw

Landelijk gezien leidt de sterke groei in zowel productie als afname van elektriciteit tot sterke congestie op de elektriciteitsnetwerken. In de afhandeling van congestiegebieden zal een nationale regie ontstaan die niet in het voordeel lijkt van de glastuinbouw. Dit ondanks het fit dat de glastuinbouw goed is voor 3 GW aan productievermogen. In de prioriteringsladder van maatschappelijk belang staat de glastuinbouw vrijwel onderaan. De impact op de economie in onze regio kan aanzienlijk zijn.

De glastuinbouw in onze regio heeft zich gecommitteerd aan de duurzame doelstellingen van de sector als geheel, in 2040 CO2-vrij. De meeste bedrijven kennen echter een korte tijdshorizon en beschikken niet over de mogelijkheden om langjarige duurzame trajecten te ontwikkelen. Regionale aanjagers zijn noodzakelijk om verder te komen. Samen met de stakeholders maakt Juva zich hard voor de belangen van de glastuinbouw en fungeert als aanjager voor energie gerelateerde vraagstukken. De mogelijkheden van duurzame warmte zijn aanwezig, maar ook beperkt. Geothermie blijft in onze regio de belangrijkste optie. Juva stimuleert warmteprojecten, jaagt aan en participeert in de aanleg van een warmtenet. Capturam speelt hier een cruciale rol via de deelnemingen Trias Westland, Energie Transitie Partners en Warmte netwerk Westland.