Onze CO2-footprint

Scope 1

2021

2020

2019

2018

2017

Methaanemissie aardgasnetwerk

1.466

75,2%

1.329

67,6%

1.338

56,3%

1.362

58,8%

1.350

60,3%

Brandstofverbruik

483

24,8%

425

21,6%

481

20,3%

394

17,0%

399

17,8%

Gasverbruik gebouwen

0

0,0%

211

10,7%

236

9,9%

228

9,9%

186

8,3%

SF6 emissie elektriciteitsnetwerk

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Koelinstallaties

0

0,0%

1

0,1%

0

0,0%

3

0,1%

1

0,1%

Totaal scope 1

1.949

100,0%

1.966

100,0%

2.055

88,7%

1.987

85,8%

1.936

86,5%

           

Scope 2

2021

2020

2019

2018

2017

Netverliezen elektriciteitstransport

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Elektriciteitsverbruik gebouwen

0

0,0%

0

0,0%

320

13,5%

330

14,2%

302

13,5%

Totaal scope 2

0

0,0%

0

0,0%

320

13,5%

330

14,2%

302

13,5%

           

Totaal

1.949

100%

1.966

100%

2.375

100%

2.317

100%

2.238

100%

De resultaten in 2021

In de grafiek zijn onze resultaten voor Scope 1 en Scope 2 te zien. Onze CO2-footprint is berekend op basis van het Greenhouse Gas protocol. In 2021 is onze CO2-footprint licht gedaald naar 1.949 kton ten opzichte van 1.966 kton in 2020. Het gasverbruik in Scope 1 van onze gebouwen wordt vanaf 2021 groen ingekocht via powerhouse. Ons brandstofverbruik is in 2021 ten opzichte van 2020 iets gestegen. Ten opzichte van 2020, het jaar waarin corona meer invloed had op onze werkzaamheden, konden we in 2021 gelukkig weer meer activiteiten en werkzaamheden buiten oppakken, waardoor ons brandstofverbruik toegenomen is. De stijging van methaanemissie komt door de aanpassing van de conversiefactor. Deze wordt periodiek opnieuw vastgesteld. Voor 2021 betekende dat een stijging zonder dat er grote veranderingen waren ten opzichte van voorgaande jaren.

In 2021 hebben we ook een dashboard in gebruik genomen in ons pand, dat een nieuw product is van Anexo. Dit dashboard geeft een mooi overzicht van het verbruik door ons hele kantoorpand. Op diverse plaatsen zijn tussenmeters geplaatst en zo is het mogelijk om verbruiken en afwijkingen in ons energieverbruik te monitoren. Het stelt ons in staat om effecten van bijvoorbeeld aangebrachte ledverlichting te meten.

En nu verder naar CO2 neutrale bedrijfsvoering

Al jaren is het terugdringen van onze CO2 footprint een belangrijk doel. Daar hebben we ook al successen geboekt. Toch lijkt de tijd van laaghangend CO2 fruit voorbij en vraagt het terugdringen van de CO2 footprint een meer planmatige aanpak, waarbij meer inspanning of grotere offers worden gevraagd. Om die reden hebben we in 2021 een inventarisatie gedaan en een programma opgesteld met als doel hoe we hier verdere stappen kunnen zetten.

De randvoorwaarden voor ons CO2 reductiebeleid is dat de medewerkers betrokken worden en actief deelnemen, het een transparant proces is, dat er voldoende ambitie inzit en dat het aansluit bij onze doelstellingen. En dat het een integraal onderdeel moet zijn van ons werk.

Ook zijn we van mening dat een breed programma op verschillende deelgebieden en verschillende betrokkenen het resultaat ten goede komt. Door telkens subdoelen dichtbij in de tijd te stellen met haalbare en taakstellende opdrachten, wordt het resultaat zichtbaar en geeft het een motiverend effect.

Het plan heeft 5 deelgebieden:

  • Een duurzaam netwerk

  • Full-electric wagenpark

  • Energieplan voor het kantoorpand

  • Inzicht in energie

  • Een communicatief gedragsprogramma

Voor elk van de vier deelgebieden zijn weer resultaatgebieden opgesteld, die in de komende jaren zullen worden gerealiseerd. Daarbij wordt gekeken naar minder belastende technieken, goede afvoer van afval, het aanschaffen van ledverlichting.

Ook wordt ons wagenpark zo veel mogelijk vervangen door elektrisch vervoer. Daar waar de technische mogelijkheden voorhanden zijn, wordt voor full-electric gekozen.   

Ook wordt er steeds verder gezocht naar mogelijkheden voor het terugdringen van ons eigen verbruik. Telkens worden investeringen afgewogen om over te stappen op hernieuwbare bronnen en besparingen. Te denken valt aan het gebruik van zonnepanelen, aansluiting op het warmtenetwerk Westland en extra isolatie.