Introductie meervoudige waardecreatie

Werken aan een leefbare en duurzame samenleving betekent dat meervoudige waardecreatie een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. Het economische doel en het  duurzaamheidsdoel  behoren geïntegreerd te worden en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat transparantie ten aanzien van duurzaamheid geen vrijblijvende keuze meer is, maar een license to operate, werken wij bij Juva aan een geïntegreerde aanpak op deze 2 doelen. 

Dit dwingt ons na te denken over hoe we de waarden die we nastreven ook echt omzetten in daden en deels gekwantificeerde resultaten. Daarom zijn er stappen gezet om onze footprint en onze impact op mens en omgeving in kaart te brengen. Waar willen we impact op maken? Hoe brengen we onze footprint terug? Hoe vullen we eerlijk en sociaal werkgeverschap en goed bestuur in?  

Daarvoor hebben we in de eerdere jaren gekeken naar de thema’s waar we impact op willen maken met het waardecreatiemodel. En welke materiele thema’s wij belangrijk vinden. De volgende stap is om deze thema’s opnieuw te toetsen bij onze stakeholders.

Inmiddels hebben we deels onze CO2-footprint in kaart gebracht. Daarover wordt in dit hoofdstuk gerapporteerd. We hebben deze footprint inmiddels drie jaar op rij in kaart en verklaren hierbij de opvallende verschillen.

Verplichting CSRD

Met ingang van boekjaar 2025 is ook Juva* verplicht te rapporteren volgens de eisen van CSRD. Voor het jaarlijkse bestuursverslag moet dan een limited assurance worden afgegeven voor de eerstvolgende drie boekjaren volgens deze richtlijn. Dit betekent dat er naast de financiële verantwoording ook verantwoording moet worden afgelegd over de impact die we als bedrijf maken op maatschappelijke, milieu en sociale aspecten. Ook wel meervoudige waardecreatie genoemd.

Beleid en implementatie

Op basis van de thema’s waar we impact op willen maken, de nulmeting en de verplichting die er door de CSRD op ons afkomt, gaan we vanaf 2024 ook sturen op het omlaag brengen van onze CO2-footprint en het verhogen van de positieve impact op onze omgeving.

Voor de implementatie hebben we draagvlak in de organisatie nodig. Daarvoor is een kernteam ingericht en hebben we impactmakers in de organisatie geworven. Dit team vertegenwoordigt alle disciplines van de organisatie en speelt een grote rol om onze doelen te formuleren en vervolgens te bereiken. De impactmakers krijgen een belangrijke rol om de processen, waar duurzaamheidsaspecten in voorkomen, in kaart te brengen en te bepalen waar in het proces duurzame keuzes kunnen worden gemaakt en ook waar niet.

Aanpak CSRD implementatie

In 2022 zijn we gestart met dataverzameling om onze CO2-equivalent te bepalen. Op dit moment hebben we een nulmeting op de beschikbare data. We volgen hier de ESRS structuur en starten bij de E1 (impact op klimaat) en S1 (impact op eigen werknemers). De overige gebieden worden 1 voor 1 aangepakt en uitgewerkt.   

Onze CO2-uitstoot gaan we de komende jaren omlaag brengen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. In samenspraak met onze stakeholders bepalen we, volgens een dubbele materialiteitsanalyse, welke impactgebieden materieel zijn. 

Het in kaart brengen van de leveringsketen

Een belangrijke pijler van onze duurzaamheidambitie is het bereiken van een Maatschappelijk Verantwoorde Inkoop van materialen en diensten. Daarvoor is het nodig om naar de hele leveringsketen (supply chain) te kijken. Daar zijn in 2023 de eerste stappen in gezet met de volgende doelstellingen:

  • Inventarisatie van circulaire componenten in onze Supply Chain gaat de basis zijn in een programma om de toepassing van natuurlijke grondstoffen te beperken;

  • Met bio-based inkopen gaan we de in te kopen materialen toetsen aan de CO2-footprint. Vanuit de grondstoffenpaspoorten van de top tien aan belangrijkste productgroepen wordt de CO2-beprijzing een integraal onderdeel van gunningscriteria. In het eerste jaar wordt voornamelijk gewerkt aan kennisvergaring;

  • In een veranderende markt van de energietransitie komen nieuwe producten en diensten tot ontwikkeling. Met innovatieve inkoop gericht op samenwerking met strategische leveranciers en branchepartners kunnen naast efficiënte ook milieuvriendelijke producten ontwikkeld worden;

  • Binnen de kaders van de Europese aanbestedingswetgeving gaan we waar mogelijk MKB-vriendelijk inkopen door lokale aanbieders als element op te nemen in de afwegingskaders;

  • Bij netontwerp of klantvraag wordt rekening gehouden met beschikbaarheid en zoveel mogelijk gestandaardiseerde oplossingen.