Bericht van de directie

We hebben verslagjaar 2023 financieel goed afgesloten, toch was het een jaar met de nodige uitdagingen. De effecten van de hoge energieprijzen, die haar oorsprong hebben in de oorlog in Oekraïne, waren goed merkbaar. De glastuinbouw zette, ten opzichte van het verleden, minder assimilatiebelichting in of schakelde over naar energiezuinigere vormen. Dit was zichtbaar in de hoeveelheid getransporteerde elektriciteit naar klanten. Toch lag het getransporteerde volume hoger dan onze eigen verwachting eind 2022.

De hoge gasprijzen kennen ook een vertragend effect op de geothermieprojecten. De gasprijs is de referentie waarop de hoeveelheid SDE-subsidie wordt bepaald. De bepaling van de referentie gasprijs ijlt een jaar na, waardoor de ontwikkeling van nieuwe geothermiewarmte minder aantrekkelijk was. Ook al in ontwikkeling zijnde projecten die onder druk stonden door de gestegen kosten van materiaal en arbeid. Ondanks dat heeft Capturam, als aandeelhouder in Warmte netwerk Westland, belangrijke stappen gezet voor een regiodekkend warmtenet.

Niet alleen de kostprijs van materialen waren sterk gestegen, ook de leverbetrouwbaarheid was in 2022 afgenomen. De leveringsproblemen met materialen verbeterden zich in verslagjaar 2023, wat er voor zorgde dat vertraagde projecten uit 2022 zijn afgerond in 2023 en zorgde voor extra resultaat bij Anexo.  

In verslagjaar 2023 hebben we gewerkt aan het terugdringen van onze CO2-emissies. Acties die vooral in 2024 resultaat zullen laten zien. Zo is een deel van ons wagenpark vervangen. Bestelwagens met een dieselmotor zijn vervangen door elektrische auto’s. Aan de energievoorziening van ons kantoorpand voegen we een batterij toe om de zonne-energie optimaal te benutten in combinatie met de toegenomen laadbehoefte van ons wagenpark. Het jaar 2023 stond ook in het teken van de komende CSRD-verplichting. Wij zien dit als een kans om onze resultaten te laten zien naast het financiële resultaat wat we behalen.  

De nodige uitdagingen

Zoals eerder vermeld, kende 2023 ook de nodige uitdagingen. De arbeidsmarkt is onverminderd krap. Ondanks dat weten we nog steeds veel vacatures in te vullen. We zien dat onze manier van werken en bedrijfscultuur aantrekkelijk zijn. Onze overtuiging en drive om impact te maken en een duurzaam energienet te creëren voor de toekomst, trekt mensen met dezelfde overtuiging aan. Eigen succesvolle werving wordt versterkt doordat medewerkers mensen aandragen uit hun netwerk. Het aantal vrouwelijke monteurs in dienst zouden we graag verder zien groeien.  

Krapte was er ook op het elektriciteitsnetwerk. Landelijk gezien lopen de elektriciteitsnetwerken steeds meer vol en ontstaan door congestie langdurige wachtlijsten voor nieuwe aansluitingen. In onze netwerken zijn de gevolgen nog relatief beperkt. Voor afname van elektriciteit is meer dan voldoende ruimte op de netwerken. Voor de teruglevering van elektriciteit aan het landelijke hoogspanningsnet loopt een congestieonderzoek voor een deel van de regio Westland en Midden-Delfland. Een deel van onze klanten neemt, om begrijpelijke redenen, deel aan diensten om de balans op het landelijke hoogspanningsnetwerk te handhaven. De kortstondige pieken die hieruit ontstaan, veroorzaken de congestiebeperkingen voor een veel grotere klantengroep.

Om de beperkingen op te lossen, breiden we de capaciteit van de koppeling met het landelijke hoogspanningsnet tijdelijk uit met één transformator als voorloper op de structurele verzwaring. Voor de pieken in teruglevering van elektriciteit aan het landelijke hoogspanningsnet zijn deze verzwaringen echter geen oplossing. Daar ligt het vraagstuk in de wet- en regelgeving, die nog stamt uit de tijd van een centraal opgezet fossiel energiesysteem, waarbij iedereen vrij is om zich te vestigen en de benodigde infrastructuur het vraagstuk is van een ander, de netbeheerder. Landelijk staat dit uitgangspunt bekend als ‘de koperen plaat’, een uitgangspunt wat niet meer aansluit bij de behoeften van een duurzaam energiesysteem.  

Grote kansen en mogelijkheden

We zien ook grote kansen en mogelijkheden. Uiteraard werken we al volop aan het energiesysteem van de toekomst. Zo is na een intensief voorbereidingstraject een intentieovereenkomst getekend om voor bedrijventerrein Honderdland, een cluster, slimme laadinfrastructuur te ontwikkelen. Dit project is volledig geënt op slim gebruik van gezamenlijke capaciteit. Wat ook mooi is aan dit project, is hoe al onze ondernemingen hierin hun eigen rol spelen en kennis inbrengen. Daarin ligt wat mij betreft de kracht van Juva: onze gezamenlijke kennis, ervaring en drive om toekomstbestendige oplossingen te bedenken. We proberen nieuwe dingen uit en vullen elkaar steeds meer aan. Wij nemen dan ook graag het voortouw om in de regio partijen samen te brengen en met elkaar te werken aan een nieuw energiesysteem. Geven en nemen moet meer in balans komen. Hiervoor gaan we het komende jaar aan de slag met een regioplan.


Nieuwe wetgeving is hiervoor wel cruciaal. De nieuwe Warmtewet gaat ruimte bieden voor nieuwe contracten en samenwerkingsvormen, maar zowel de Warmtewet als de nieuwe Energiewet laten op zich wachten. Met het gevolg dat ook afgelopen jaar wachtlijsten groeiden en noodzakelijke ontwikkelingen verder vertraging opliepen. Nieuwe regels voor het energiesysteem en de energiemarkten zijn hard nodig. Positief is dat ondanks de val van het kabinet geen van de energiedossiers controversieel verklaard zijn. We hopen dat besluitvorming toch snel volgt.

2023 was ook het jaar dat we ons meerjarenplan 2023-2027 opgesteld hebben. Daarmee hebben we niet alleen een duidelijke richting bepaald, maar ook concrete acties benoemd. Een belangrijke stap richting onze toekomst: systeembeheerder van verbonden lokale energieclusters, het Multi Commodity Smart Grid.

Het jaar 2023 was in alle opzichten een interessant jaar. Hoewel we voor flinke uitdagingen gesteld werden, bleven wij vanuit onze visie samen met partners, klanten en stakeholders werken aan innovaties en oplossingen. N.V. Juva blijft zich bewijzen als een toekomstgerichte organisatie waarin medewerkers open staan voor nieuwe denkrichtingen, waar we snel in kunnen spelen op veranderingen en waar we onze nek uitsteken om dingen uit te proberen. Ik wil iedereen bedanken voor hun geleverde bijdrage, waardoor we ook in 2023 een prima resultaat konden neerzetten.
Hierbij bied ik het jaarverslag over 2023 aan.

Poeldijk, 17 mei 2024

F.P. Binnekamp
directeur N.V. Juva