Samenwerken en kennisuitwisseling

Bij Juva geloven we in de kracht van samenwerking. Binnen de holding werken we veelvuldig samen om innovaties te versnellen en oplossingen uit te proberen. Zo geven we invulling aan ons gedachtengoed. Dat doen we ook met partners, stakeholders en klanten. In een wereld waarin ontwikkelingen elkaar in een razend tempo opvolgen, moet je samenwerken aan oplossingen. Kennisdeling is niet alleen noodzakelijk, het leidt vaak ook tot kruisbestuiving, innovatieve ideeën en nieuwe oplossingen.

Anexo opereert landelijk en doet zo waardevolle kennis en ervaring op die in de regio Westland en Midden-Delfland toegepast kan worden. En andersom. In het kader van diversificatie van het klantenportfolio richt Anexo zich ook op de industrie. In 2023 organiseerden we een succesvolle relatiedag voor 100 (potentiële) klanten en stakeholders bij innovatiehub RDM Rotterdam. Ook heeft Anexo een bijdrage geleverd aan een relatie-evenement van Deltalinqs. De glastuinbouw is technisch inhoudelijk op energiegebied al heel ver. Met onze kennis en ervaring op dat gebied kunnen wij soortgelijke oplossingen ook bieden in de industrie. Dat vraagt van die bedrijven een andere manier van denken, daar kunnen wij bij helpen.

Nationale Uitvoeringsagenda

Alle netbeheerders zijn sterk aan het opschalen en bouwen zoveel mogelijk infrastructuur bij, maar dit moet sneller. Eind 2023 is de Nationale Uitvoeringsagenda gepubliceerd, waarin de regionale netbeheerders een aanzet doen hoe deze versnelling wordt gerealiseerd. Hiermee komt er perspectief voor alle energiegebruikers, van industrie tot consument, doordat duidelijk wordt welke infrastructuur op korte termijn gerealiseerd kan worden. Zo willen we bijvoorbeeld zo efficiënt mogelijk werken met ‘productiekaravanen’ die wijk voor wijk het net toekomstbestendig maken en door zogenaamde ‘vergunningsfabrieken’ die zorgen dat er sneller grond beschikbaar is voor de benodigde infrastructuur.

Regionale Aanpak Laadinfrastructuur

Een ander goed voorbeeld van de kracht van samenwerking is de vernieuwing van de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur. Dit is een onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). In zes NAL-regio's werken provincies, gemeenten en netbeheerders samen aan het realiseren van een landelijk dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk voor alle typen elektrische modaliteiten. Dat doen ze door de uitbreiding en optimalisatie van het publiektoegankelijke en private netwerk. Slim laden zal daarbij de norm zijn.

Stimuleren initiatieven door derden

MKB Energiek Ontbijt
Op woensdag 20 september vond het jaarlijkse MKB Energiek Ontbijt van MKB Westland plaats op onze locatie. De aanwezigen werden uitgedaagd en geprikkeld door een inspirerende show van Omdenken. De Omdenk-show liet op indringende en onontkoombare manier de voordelen zien van omdenken: innovatie, creativiteit en inspiratie. Het was een geslaagde ochtend, waarin onze bezoekers werden meegenomen in het omdenken, wat ze vervolgens kunnen toepassen op hun eigen vraagstukken.

Versterken vestigingsklimaat glastuinbouw

Clusters en coöperaties
In het Honderdland-project kwam alle expertise binnen Juva samen voor een gebiedsgebonden aanpak. Capturam neemt via WnW en Trias Westland deel in een innovatieve samenwerkingsvorm met, in coöperaties verenigde, klanten in de ontwikkeling van een regiodekkend warmtesysteem. Dit zijn bouwstenen voor het  energiesysteem van de toekomst. De oplossing zit niet alleen in de techniek, maar juist in de samenwerkingsvormen. Met elkaar nadenken hoe dingen anders georganiseerd kunnen worden. Vanuit het besef dat hoe energiesystemen nu georganiseerd en gereguleerd zijn niet past bij wat er in de toekomst nodig is, maar wel onze huidige werkelijkheid is. We willen voor de regio Westland en Midden-Delfland een breed gedragen energieplan ontwikkelen met onderliggende afspraken over welk systeem we met elkaar opbouwen en afspreken hoe we omgaan met de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. De mogelijkheden zijn boven gemiddeld groot, waarbij de energietransitie juist een kans is om het vestigingsklimaat in de regio te versterken. Onze ervaringen met clusters en coöperaties krijgen daar zeker een plek.

Verbreding N211
Voor de bereikbaarheid en doorstroming binnen de regio werd het afgelopen jaar gewerkt aan de verbreding van de N211. Het is een belangrijke verbindingsweg tussen Greenport West-Holland en Den Haag Zuidwest. Daarom is het belangrijk dat het verkeer hier goed kan doorstromen. Om de stroomvoorzieningen in de omgeving te garanderen, voerde Westland Infra werkzaamheden uit in de omgeving van de N211. In september zijn elektriciteitskabels verlegd, om de stroomvoorziening betrouwbaar en veilig te houden in de gebieden Zwethzone, Dorpskade en Veenakkerweg. Over een lengte van 720 meter werden oude kabels verwijderd en nieuwe kabels aangelegd. Van Gelder Groep B.V. voerde het werk in opdracht van Westland Infra uit. Project wordt begin 2024 afgerond.