Vooruitblik 2024

De periode van extreem hoge energieprijzen lijkt achter ons te liggen. De focus verschuift daardoor naar de energietransitie. Komend jaar zal de congestie op de elektriciteitsnetwerken landelijk veel aandacht krijgen. Hoewel die in onze regio relatief meevalt, is het noodzaak op korte termijn oplossingen te bieden. Dit doen we met forse investeringen op de uitbreiding en verzwaring van ons netwerk.

Gericht op de komende jaren hebben we behoefte aan een energieplan voor de regio. Welk energiesysteem bouwen we met elkaar? In dit plan krijgen geothermie, restwarmte en duurzame gassen een plek, evenals het maximaal en slimmer benutten van de capaciteit in het bestaande netwerk. Hierin nemen wij vanuit onze kennis en expertise graag het voortouw. We kennen de regio, onze klanten en de sector, maar doen ook kennis en ervaring op in andere gebieden die ook hier bruikbaar is. De combinatie van expertise binnen de holding is hierin van grote waarde.

Belangrijke mijlpalen

Wat betreft de congestie creëren we, met het uitbreiden van de uitwisselcapaciteit met het landelijke hoogspanningsnet voor de korte termijn, lucht op het elektriciteitsnet. De focus ligt, naast de forse investeringen in het verzwaren en uitbreiden, vooral op het efficiënter benutten van de bestaande infrastructuur. Daarvoor zullen we fors inzetten op digitalisering, monitoring en verslimmen van netten. Oplossingen die ook in gesloten distributiesystemen goed inzetbaar zijn. Voor Warmte netwerk Westland wordt 2024 een belangrijk jaar. Er komt duidelijkheid over de toekomst van de geothermieprojecten en de koppelingen naar restwarmte uit de Botlek. Belangrijk is ook de verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Honderdland. Weten we de intentie om te zetten naar een referentieproject voor energieclusters? 

De glastuinbouw is één van de weinige sectoren die concreet afspraken heeft gemaakt voor afbouw van de CO2-emissies. In de route naar verduurzaming is een belangrijke rol vooralsnog weggelegd voor de WKK. Het aantal draaiuren neemt wel steeds verder af. Daarnaast heeft de glastuinbouw ook veel aandacht voor energiebesparing. Energiezuinige LED-belichting kent grootschalige toepassingen en ook de elektrische warmtepomp zal de komende jaren zijn intrede doen.

Met het niet afschaffen van de salderingsregeling voor particulieren met zonnepanelen, trekt de markt voor zonnepanelen weer aan. Daartegenover staat dat klanten met zonnepanelen meer gaan betalen bij een aantal leveranciers. Hoe dan ook, de aanhoudende groei van zonnepanelen blijft zorgen voor uitdagingen in de netwerken.

Stappen richting CSRD

In 2024 zullen we ons ESG-beleid verder concretiseren. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance). Dit doen we mede ter voorbereiding op de verplichtingen onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Vanaf 2025 moet N.V. Juva rapporteren volgens deze nieuwe Europese CRSD-richtlijnen. Met de invoering worden grote ondernemingen verplicht om transparanter te rapporteren over de impact van hun beleid en activiteiten op mens en milieu. Het moet leiden tot meer transparantie in duurzaamheidsrapportages, waardoor die beter met elkaar te vergelijken zijn.

De voorbereiding op 2025 zijn in een vergevorderd stadium. CSR heeft binnen onze organisatie al sinds een lange tijd de aandacht. We zien CSR en daarover rapporteren als een kans om te laten zien welke resultaten we boeken als organisatie naast de financiële resultaten. In eerdere jaren rapporteerden we daarover in ons MVO-jaarverslag, nu integreert dat met de financiële resultaten. De CSRD richtlijnen zelf ervaren we wel als zeer omvangrijk en arbeidsintensief.