Krachtenbundeling om projecten te realiseren

Samenwerkingsverbanden

Juva heeft samenwerkingsverbanden met een groot aantal partijen. Samen met afvalverwerkingsbedrijf HVC en Royal Flora Holland heeft Capturam al eerder een project gerealiseerd zoals Trias Westland. Een vervolg hierop is een krachtenbundeling in Energie Transitie Partners BV door Capturam en HVC, waarbij wordt voortgeborduurd op de constructieve samenwerking en de opgedane kennis en ervaring. ETP stelt zich ten doel om concrete oplossingen te bieden voor de verduurzaming van de energievoorziening voor de glastuinbouw en kent twee speerpunten De eerste is het ontwikkelen van nieuwe geothermie bronnen en als tweede een regio-dekkend-warmtenet. Vanuit ETP wordt de vorming van warmtecoöperaties gestimuleerd waar de betrokken glastuinbouwbedrijven een rol en een aandeel hebben.

We willen warmte vanuit de Botlek naar de regio brengen en werken daarom samen met GasUnie en Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast delen we kennis en ervaring binnen samenwerkingsverbanden als Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Greenport West-Holland en LTO Glaskracht. Met deze en andere partijen realiseren we projecten die bijdragen aan verdere verduurzaming.

Samenwerking leveranciers

Ook aan de leverancierszijde is het belangrijk om te werken in partnerships, ieder vanuit zijn eigen rol en binnen de wettelijke kaders. Het vraagstuk van de energietransitie is dusdanig groot dat we geen enkele partij kunnen uitsluiten. Daarom kijken wij ook met leveranciers of we constructief kunnen samenwerken. Samen met leveranciers zoeken we naar de beste oplossingen voor zon- en windenergie en bedienen we samen een gemeenschappelijke klant, binnen de wettelijke kaders. Op deze manier willen wij bijdragen aan het hogere doel: de energietransitie. De komende tijd gaan we vooral ook kijken welke andere partijen uit de keten kunnen aanhaken. In die waardeketen willen en kunnen wij een centrale rol vervullen en partijen bij elkaar brengen.

Samenwerking strategische klanten en Anexo

Met een aantal strategische klanten worden vanuit het lange termijnperspectief samengewerkt. Strategische plannen worden in samenhang bekeken en via strategische kwartaaloverleggen afgestemd. Hierbij staan verduurzaming en het creëren van meervoudige waarde voor alle actoren hoog op de agenda.

Betrokken medewerkers

Om onze doelstellingen te bereiken, hebben wij een sterk team van betrokken medewerkers nodig. Wij werken nauw samen met scholen om ervoor te zorgen dat we in beeld komen bij toekomstige werknemers. We bieden bijvoorbeeld stageplaatsen aan, zijn een erkend leerbedrijf en geven mogelijkheden aan leerlingmonteurs. Bovendien verbreden we waar mogelijk onze doelgroep door samen te werken met Patijnenburg (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en AutiTalent (uitzendbureau voor mensen met autisme). Met ons programma PIT (Professionals in Transitie) en deelname aan HortiHeroes proberen we talentvolle young professionals aan ons bedrijf te binden.