2021 in het kort

Juva

Het oude Westland Infra Netbeheer logo, dat jaren op de gevel van ons kantoorpand zichtbaar is geweest, hebben we in 2021 weggehaald. De quote die ervoor in de plaats is gekomen, is Juva breed. Het geeft de gezamenlijke bestaansrecht, oplossingen en uitdagingen weer van onze organisatie.

𝑨𝒂𝒏 𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒂𝒓𝒅𝒆, 𝒛𝒐𝒏 𝒆𝒏 𝒘𝒊𝒏𝒅. 𝑨𝒂𝒏 𝒐𝒏𝒔 𝒆𝒆𝒏 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒌𝒔 𝒅𝒂𝒕 𝒏𝒖 𝒃𝒆g𝒊𝒏𝒕🌍

We zijn afgelopen jaar tijdens een onderzoek naar goed werkgeverschap uitgeroepen tot “Beste werkgever in de branche Energie, Water & Telecom”. We kregen een hoog rapportcijfer voor ons werkgeverschap. Daarnaast hebben we het label World-class Workplace 2021 gekregen. Een la­bel voor top­werk­ge­vers en het groot­ste on­af­han­ke­lij­ke keur­merk voor goed werk­ge­ver­schap in Ne­der­land.

We zitten midden in de energietransitie. Een gigantische verandering waar we veel technisch personeel bij nodig hebben. We hebben dan ook gedurende het hele jaar door middel van campagnes veel aandacht besteed aan ons werkgeverschap en het enthousiasmeren en werven van technisch personeel. Ondanks de krappe arbeidsmarkt wisten veel nieuwe collega’s de weg naar ons bedrijf te vinden.

Westland Infra Netbeheer

Voor Westland Infra Netbeheer was 2021 een druk jaar met diverse projecten en werkzaamheden. En om al die werkzaamheden te kunnen verrichten en de uitdaging van de energietransitie aan te gaan, hebben we technisch personeel nodig. We zijn in juli dan ook gestart met een campagne “Wij zoeken collega’s voor onze helden”. Met deze campagne brengen we het werken bij onze organisatie onder de aandacht. En zetten we alle helden van onze organisatie die ervoor zorgen dat we voorbereid zijn op alle uitdagingen, in de schijnwerper.

We hebben in het voorjaar, samen met alle andere regionale netbeheerders, meegewerkt aan de campagne “Veilig graven”. In deze campagne gaven we tips hoe particulieren, hoveniers en kleine aannemers schade aan kabels en leidingen kunnen voorkomen.

De regionale netbeheerders hebben gezamenlijk een kaart gepubliceerd, waarop te zien is waar in Nederland voldoende capaciteit is voor het leveren van energie aan het net.

Vanaf 1 juli 2021 is landelijk het zogenoemde TF-signaal verdwenen. Dit heeft vooral gevolgen voor het dag- en nachttarief, ook wel dubbeltarief. Het dubbeltarief, dat inmiddels vrijwel hetzelfde is als het enkeltarief, is zonder signaal alleen nog te gebruiken voor huishoudens met een slimme meter.

Alle regio's hebben op 1 juli de regionale energiestrategieën (RES) opgeleverd, waarin regionale netbeheerders een belangrijk adviserende taak hebben. Deze strategieën hebben een forse impact op het elektriciteitsnet. Het afgesproken klimaatdoel is haalbaar, maar daar moeten alle partijen wel samen de RES-opgaven concretiseren. Een uitvoeringsprogramma opstellen voor het aanpassen, ruimtelijk inpassen en realiseren van de infrastructuur. Westland Infra neemt deel aan de RES Metropool Rotterdam-Den Haag.

Een betrokken buurtbewoner in Den Hoorn nam in 2021 contact met ons op met de vraag of we het transformatorstation in zijn buurt niet van een andere kleur konden voorzien. We hebben deze kans aangegrepen om het station niet alleen van een andere kleur te voorzien, maar ook om er een mooi kunstwerk van te maken. Een mooi eindresultaat waar de buurt en de klant zeer tevreden over waren. We hopen de komende jaren meer van dit soort stations op te pimpen.

In november hebben we ons concept Investeringsplan 2022 ter consultatie aangeboden op onze website. Met dit plan beschrijven wij de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die nodig zijn voor de elektriciteits- en gasnetten. Zo maken we inzichtelijk op welke wijze er voldoende capaciteit beschikbaar komt voor het transport van elektriciteit en gas. En hoe het transport veilig en betrouwbaar kan plaatsvinden. Alle reacties op de zienswijze zijn bijgevoegd in een definitieve versie die ter toetsing aan de Autoriteit Consument & Markt is aangeboden. Eind Q1 2022 verwachten we hierop een definitief besluit vanuit de ACM te ontvangen.

Projecten

We hebben het afgelopen jaar diverse projecten opgestart en uitgevoerd. Zo hebben we voor nieuwbouwprojecten Molensloot oost en Liermolen in De Lier transformatorstations geplaatst.

Ook hebben we herstelwerkzaamheden aan het elektriciteitsnet in de omgeving Keenenburgweg-Dorpsstraat in Schipluiden uitgevoerd. Gelukkig hoefden bewoners niet afgesloten te worden van elektriciteit. Maar wel waren voor de werkzaamheden verkeersmaatregelen nodig om de veiligheid van omwonenden én onze medewerkers te waarborgen.

In het 1e en 2e kwartaal hebben we de werkzaamheden aan de Turborotonde in Monster afgerond. Het ging hier om het omleggen/verwijderen van de kabels en leidingen op de N211 Zwartendijk-Molenweg. Ook hebben we diverse gaswerkzaamheden, vanwege de veiligheid, met name ’s nachts uitgevoerd. Samen met onze aannemers en Evides Waterbedrijf hebben we met de aanleg van deze rotonde gezorgd voor een veilige en verbeterde doorstroming.

Met de bouw van de Oostelijke Randweg in De Lier zijn wij gestart met een aanpassing aan ons hogedruk- (HD), laagspannings- (LS), openbare verlichtings- (OVL) en middenspanningsnetwerk (MS) met o.a. het oog op ontsluiting van de nieuwe weg en toekomstige woningbouw. Daarnaast voeren we ook de bekabeling voor de openbare verlichting uit.

Capturam

Capturam heeft het afgelopen jaar, samen met afval- en energiebedrijf HVC het warmte infrastructuurbedrijf Warmte netwerk Westland (WnW) opgericht om de strategie van Warmtesysteem Westland concreet uit te voeren. Versnelling van de warmtetransitie in de Westlandse regio kan al in 2025 zorgen voor een besparing van 650 miljoen kubieke meter aardgas. Vergelijkbaar met het aardgasverbruik van ruim 400.000 huishoudens op jaarbasis. Het wordt realiteit door de realisatie van het Warmtesysteem Westland, een aaneenschakeling van opgewaardeerde lokale warmtenetten en warmteclusters in de regio.

In december heeft WnW, samen met de gemeente Westland en Glastuinbouw Nederland een convenant ondertekend met Gasunie, Provincie Zuid-Holland en het Rijk om samen te werken aan een aansluiting op WarmtelinQ. Dit is een leiding voor het transport van CO₂-vrije warmte van de Rotterdamse haven naar Den Haag. En zorgt ervoor dat de glastuinbouwsector én gebouwde omgeving, naast de bestaande aardwarmtebronnen, in de toekomst ook gebruik kunnen maken van CO₂-vrije warmte als een duurzaam alternatief voor het huidige gebruik van aardgas.

Aardwarmteprojecten

Binnen de aardwarmteprojecten zijn het afgelopen jaar mooie ontwikkelingen geweest. In Maasdijk zijn belangrijke stappen gezet met het investeringsbesluit voor de aanleg van drie doubletten en een warmtenet. WnW realiseert het warmtenet en de aanleg en exploitatie van de bronnen is in handen van HVC.

Een andere stap in de ontwikkeling van het warmtesysteem Westland is de aanleg van een eerste koppelleiding aan de Oostelijke Randweg. Dit zorgt voor een verbinding tussen Trias Westland en glastuinbouwgebied Kralingerpolder.

Vanaf december is de 2e aardwarmtebron van Trias Westland in bedrijf genomen, een uitbreiding op het 1e doublet.

Anexo

Bij Anexo hebben we in 2021 weer mooie projecten mogen uitvoeren en zijn er mooie strategische samenwerkingen tot stand gekomen met nieuwe klanten en partners.

Zo hebben we bij diverse klanten mooie middenspanningsprojecten mogen uitvoeren. Zo hebben we bij een van onze klanten een compleet nieuw betreedbaar transformatorstation geplaatst. Een station voorzien van drie smoorspoelen, bedoeld om een eventuele kortsluitstroom te beperken. En om de bedrijfszekerheid te verhogen, zijn er aanvullende beveiligingen aangebracht om de temperatuur, oliedruk en olieniveau van de spoelen te bewaken.

Bij een andere klant hebben we maar liefst drie 2.000kVA transformatoren op hun dak geplaatst. Samen met drie olie lekbakken en een 20kV-installatie werd alles door een kraan de lucht in gehesen.

We hebben bij de Oostelijke Randweg in De Lier vleermuis vriendelijke verlichting geplaatst. Met gebruik van speciaal ontwikkelde lampen waar vleermuizen minder gevoelig voor zijn, de Bat-lamp, én lichtmasten met een lichtpunthoogte van 6,0 meter in plaats van de gebruikelijke 8,0 meter lichtmasten zorgen we ervoor dat vleermuizen veilig vliegen naar hun volgende bestemming.

Aan het portfolio van meetdiensten zijn diverse nieuwe diensten toegevoegd. Zo bieden wij sinds eind 2021 aan onze klanten streaming data aan. Hiermee kan via een energiedashboard live inzicht gegeven worden in energieverbruik en duurzaam opgewekte energie. Daarnaast wordt meer data ontvangen, doordat het meetinterval bijna 300 keer verkleind is. Klanten zijn hiermee beter in staat analyses te doen en sneller en nauwkeuriger installaties aan te sturen. Dat levert meer rendement op, helpt verduurzamen en helpt bij een betere beveiliging van assets.