Betrouwbare energievoorziening

Westland Infra Netbeheer zet zich in voor een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Daarbij streven we naar een optimale prestatie, naar een minimum aantal storingen en zo min mogelijk uitval van ons elektriciteits- en gasnet in de regio Westland en Midden-Delfland tegen zo laag mogelijke kosten.

Lage uitvalsduur

2021 was een jaar met een lage uitvalsduur. We hebben weinig storingen gehad en de storingen die er waren, hebben we snel opgelost.

Congestie voorkomen

Terwijl we in de energiemarkt veel congestieproblemen signaleren, heeft Westland Infra Netwerk daar in het verslagjaar geen last van gehad. Dat betekent dat we alle aanvragen voor een aansluiting konden honoreren en op tijd konden aansluiten.

Westland Infra Netbeheer werkt er hard aan om congestie te voorkomen. We moeten blijven investeren in het net. De komende jaren zullen glastuinbouwondernemers immers steeds meer elektriciteit in plaats van gas gaan gebruiken. Om aan die groeiende elektriciteitsbehoefte te kunnen voldoen, moeten wij ons net plaatselijk verzwaren. Dat geldt zowel voor ons middenspanningsnet als voor de laagspanningsnetten. Ook kleingebruikers gaan namelijk steeds meer gebruikmaken van het net, door bijvoorbeeld laadpalen en zonnepanelen. Overigens zien wij  in 2021 in de cijfers nog niet terug dat het gebruik van gas al fors afneemt. Dat komt met name omdat de teruglevering van elektriciteit nog vaak rendabel is. Dit zorgt ervoor dat de tuinders gas blijven gebruiken om elektriciteit te maken. De verwachting is dat dit de komende jaren op minder momenten aantrekkelijk is en dat ze daardoor meer elektriciteit uit het net nodig hebben.

Veiligheid

Er zijn in 2021 geen grote incidenten geweest. Westland Infra Netbeheer is in 2021 verder gegaan met vervanging van grijs gietijzer. We hebben 3,1 km vervangen. En verwachten eind 2023 zijn alle verouderde gasleidingen van grijs gietijzer te hebben vervangen. En we hebben wederom veel aandacht besteed aan de veiligheid van onze medewerkers en de aannemers met wie wij samenwerken. Het IF-cijfer kwam in 2021 uit op 2, wat betekent dat we één ongeval met verzuim hebben gehad. Onze trainingen zijn verbeterd en in 2022 willen wij op de veiligheidsladder een stap omhoog zetten naar niveau 4. Waar wij nu nog gemiddeld scoren, willen wij komend jaar een hoger veiligheidsniveau realiseren.

Cybersecurity

Het afgelopen jaar hebben wij wederom geïnvesteerd in het veilig en up-to-date houden van onze netwerken. In 2021 hebben bij Westland Infra Netbeheer geen belangrijke cyberincidenten plaatsgevonden en door de getroffen maatregelen is het risico op verstoring van de energiedistributie laag.

Digitaal Samenwerkingsplatform (DSP)

In 2020 hebben wij het DSP ingevoerd en in 2021 hebben we daar volop gebruik van gemaakt. Het platform is bedoeld om klantaanvragen soepeler en sneller te verwerken. In die opzet zijn we geslaagd en het DSP functioneert zeer naar tevredenheid.

Voor onze klanten

Nieuw CRM-systeem

In 2021 heeft Juva een nieuw CRM-systeem in gebruik genomen. Door alle klantcontacten te documenteren en een zogenaamd 360 graden klantbeeld te creëren, kunnen wij de communicatie met onze klanten sterk verbeteren. Dat gaat naar verwachting zorgen voor nog stevigere relaties en een hogere klanttevredenheid. Met het nieuwe CRM-systeem willen wij ook verschillende processen versnellen en/of versimpelen. In 2022 willen we bijvoorbeeld de klachtenprocedure op een andere, klantvriendelijkere manier inrichten.

Reputatieonderzoek

In 2021 heeft Juva een reputatieonderzoek laten uitvoeren onder de klanten van Westland Infra, om te ontdekken hoe klanten onze dienstverlening ervaren en of wij voldoen aan hun verwachtingen. De resultaten daarvan zijn voor ons een goede basis voor het verbeteren van onze dienstverlening. Daarnaast hebben we een panelbijeenkomst georganiseerd om nog dieper op de wensen van klanten in te kunnen gaan. Waar 2021 in het teken stond van luisteren naar de klant, zal 2022 in het teken staan van het implementeren van veranderingen om die wensen invulling te geven.

Slimme meterteam

De klanttevredenheid over het slimme meterteam is onveranderd hoog. De respons op het onderzoek is zeer goed en resulteerde in 2021 op een gemiddelde 8.3. Klanten blijken zeer tevreden omdat het team de afspraken nakomt en de klanten goed en proactief informeert. Deze aanpak dient dan ook voor Juva als voorbeeld voor andere teams en projecten.

Corona

In 2022 zal corona nog steeds een rol spelen in ons dagelijks leven. Het personeelsverzuim lag in het laatste kwartaal van 2021 al boven de norm en die ontwikkeling zal doorlopen in de eerste maanden van 2022.

Nieuwe managementstructuur

In 2021 heeft Westland Infra Netbeheer een nieuwe managementstructuur gerealiseerd. Er zijn drie operationeel managers aangesteld, elk met hun eigen aandachtsgebied: klant & markt, netbeheer en projecten. In 2022 verwachten we daarvan de vruchten te gaan plukken.

We hebben ook een nieuwe manier van doelen stellen geïntroduceerd: het OGSM-model. OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. Met deze manier van werken krijgen we een beter inzicht in het overall doel, dat we vervolgens kunnen vertalen in concrete acties. Zo houden we meer grip op onze organisatie en zetten we een belangrijke stap in het versterken van onze professionaliteit.

Investeringsplan

Sinds 2020 publiceert Westland Infra Netbeheer iedere twee jaar een investeringsplan. In dit plan beschrijven wij onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die nodig zijn voor de elektriciteits- en gasnetten. Zo maken we inzichtelijk op welke wijze er voldoende capaciteit beschikbaar komt voor het transport van elektriciteit en gas. We maken ook inzichtelijk hoe het transport veilig en betrouwbaar kan plaatsvinden.

In november 2021 heeft het Investeringsplan 2022 ter consultatie gepubliceerd op onze website gestaan. Na het verwerken van de zienswijzen hebben wij op 1 januari het Ontwerp Investeringsplan 2022 aan de ACM voorgelegd. De ACM en de minister van EZK toetsen of de noodzaak van de investeringen op de juiste wijze wordt aangetoond en of de onderbouwing realistisch is. We verwachten hier na 1 april terugkoppeling op. Eventuele aanbevelingen van de ACM zullen wij daarna bekijken en indien nodig doorvoeren.