Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Vaste activa

De samenstelling en het verloop van de vaste activa gedurende het boekjaar blijken uit de volgende overzichten.

1. Immateriële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Klantenportefeuille

 

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2021

0

 

0

    

Mutaties 2021

   

Investeringen

-

 

-

Afschrijvingen

-

 

-

Boekwaarde per 31 december 2021

0

 

0

Cumulatieve afschrijvingen

319

 

319

Aanschafwaarde per 31 december 2021

319

 

319

De gehanteerde afschrijvingstermijn is:
Klantenportefeuille 5 jaar

2. Materiële activa

(bedragen x € 1.000)

Bedrijfsgebouwen en terreinen

 

Gas

 

Elektriciteit

 

Overige vaste bedrijfsmiddelen

 

Onderhanden werk gas en elektriciteit

 

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2021

6.814

 

54.601

 

141.029

 

7.490

 

2.369

 

212.303

            

Mutaties 2021

           

Investeringen

25

 

7.132

 

12.038

 

1.425

 

120

 

20.740

Desinvesteringen

(15)

 

-

 

-

 

(75)

 

-

 

(90)

Afschrijvingen

(42)

 

(5.663)

 

(13.653)

 

(2.123)

 

-

 

(21.481)

Boekwaarde per 31 december 2021

6.782

 

56.070

 

139.414

 

6.717

 

2.489

 

211.472

Cumulatieve afschrijvingen

7.707

 

49.775

 

162.969

 

11.269

 

-

 

231.720

Aanschafwaarde per 31 december 2021

14.489

 

105.845

 

302.383

 

17.986

 

2.489

 

443.192

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

 

Bedrijfsgebouwen

10-25 jaar

Gas

3-25 jaar

Elektriciteit

3-25 jaar

Overige bedrijfsmiddelen

3-10 jaar

Met ingang van 2016 wordt de veronderstelling gehanteerd dat de materiële vaste activa die meer dan 5 jaar geleden geheel zijn afgeschreven niet meer aanwezig zijn. Als gevolg van deze aanname zijn materiële vaste activa met een aanschafwaarde en cumulatieve afschrijving van € 214 miljoen (2020: € 204 miljoen) en boekwaarde van nihil, uit de materiële vaste activa waarde geëlimineerd.

3. Financiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Balans
1-1-2021

 

mutatie

 

nieuw
verstrekt

 

aflossing

 

dividend

 

resultaat

 

Balans
31-12-2021

Deelnemingen

4.016

 

-

 

1.502

 

-

 

-

 

(275)

 

5.243

Overige effecten

4

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4

Latente belasting vordering

5.408

 

(545)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4.863

Overige vorderingen

7.334

 

-

 

1.142

 

(396)

 

-

 

-

 

8.080

 

16.762

 

(545)

 

2.644

 

(396)

 

-

 

(275)

 

18.190

De latente belastingvordering van € 4.863.000 (2020: € 5.408.000) heeft hoofdzakelijk betrekking op de tijdelijke verschillen tussen de fiscale en de bedrijfseconomische waardering van de distributienetwerken. De fiscale waarde van de distributienetwerken is hoger dan de bedrijfseconomische waarde enerzijds, omdat de fiscale waarde meer recent is afgeleid uit de vervangingswaarde en anderzijds omdat fiscaal langere afschrijvingstermijnen wordt gehanteerd. Daar tegenover staat dat fiscaal rekening wordt gehouden met een afschrijvingsbeperking tot een restwaarde van 100% van de WOZ waarde voor onroerend goed in eigen gebruik en voor verhuurd onroerend goed. Realisatie van de tijdelijke verschillen is afhankelijk van de ontwikkelingen in het fiscale resultaat en de regelgeving de komende 50 jaar. Vanwege de onzekerheid die hiermee samenhangt, is voor het verschil dat naar verwachting binnen een afzienbare periode gerealiseerd kan worden een latente belastingvordering gevormd. In de berekening is rekening gehouden met een afzienbare periode van 25 jaar, op basis van de gemiddelde looptijd van afschrijvingsverschillen fiscaal en commercieel, waarbij rekening wordt gehouden met afnemende zekerheid van de positieve resultaten.
In de waardering van de vordering is een netto rentepercentage van 0,97 % (2020: 0,97 %) gehanteerd om de verschillen contant te maken. Op basis van totale verschillen tussen de fiscale en commerciële waarde van € 121,3 miljoen bedraagt de totale nominale latente belastingvordering € 28,7 miljoen, waarvan € 14,5 miljoen aan nominale latente belastingvordering is gewaardeerd tegen een contante waarde van € 4,9 miljoen, rekening houdend met afnemende zekerheid naar de toekomst van de positieve resultaten.
Verwacht wordt dat van het bedrag van de latente belastingvordering een bedrag van circa € 662.000 binnen een jaar wordt gerealiseerd.


Onder de overige vorderingen zijn verstrekte leningen u/g opgenomen, waarvan een bedrag van € 2.662.000 binnen een jaar wordt afgelost.

De niet-geconsolideerde deelnemingen betreffen:

Naam

Belang

Statutaire Zetel

Trias Westland B.V.

45%

Honselersdijk

Energie Transitie Partners B.V.

50%

Poeldijk

WNW Beheer B.V.

50%

Poeldijk

WNW C.V.

50%

Poeldijk

Het bedrag nieuw verstrekt aan deelnemingen in 2021 van € 1.502.000 betreft inbreng van kapitaal in WNW C.V., storting van aandelenkapitaal en agio in WNW Beheer B.V. en storting van agio in Energie Transitie Partners B.V.

De overige vorderingen betreft verstrekte leningen en voorschotten aan Trias Westland en Energie Transitie Partners.
De verstrekkingen in 2021 betreft de rente 2021 op de achtergestelde lening aan Trias Westland B.V. voor het 2e doublet en voorschotten aan Energie Transitie Partners ten behoeve van ontwikkelingskosten voor 2 warmtenetprojecten. De verstrekte leningen aan EDSN zijn in 2021 geheel afgelost.

4. Voorraden

De voorraden betreft voorraad gereed product en handelsgoederen. Per einde 2021 bedraagt de voorziening voor incourante voorraad € 872.000 (2020: € 829.000).

5. Onderhanden projecten

Het saldo onderhanden projecten van € 0,5 miljoen (2020: € 0,4 miljoen) betreft het nog te facturen bedrag aan opdrachtgevers. Samen met de kortlopende schulden opgenomen positie van per saldo vooruit gefactureerde bedragen aan opdrachtgevers van € 1,3 miljoen (2020: € 1,1 miljoen) is sprake van per saldo van vooruit gefactureerde bedragen aan opdrachtgevers van € 0,8 miljoen (2020: € 0,7 miljoen).
De totaal bestede kosten van deze onderhanden projecten bedragen € 5,1 miljoen (2020: € 5,3 miljoen), de gefactureerde termijnen € 7,4 miljoen (2020:€ 7,8 miljoen) en het op deze projecten verantwoorde resultaat t/m 2021 € 1,5 miljoen (2020: € 1,8 miljoen), waarvan € 0,9 miljoen resultaat in 2021 is verantwoord (2020: € 1,5 miljoen).

6. Vorderingen

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

    

Debiteuren

15.285

 

16.886

Belastingen

1.075

 

-

Overige vorderingen

136

 

175

Overlopende activa

2.152

 

2.022

 

18.648

 

19.083

De belastingen te vorderen, betreft te vorderen vennootschapsbelasting. Per ultimo 2020 was sprake van een schuldpositie uit hoofde van de vennootschapsbelastingen welke is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva.

Onder de overlopende activa is een bedrag van € 1,6 miljoen (2020: € 1,4 miljoen) opgenomen als gevolg van (verwachte) nacalculaties van Autoriteit Consument en Markt welke in 2022 wordt afgewikkeld.

7. Liquide middelen

De liquide middelen ultimo 2021 staan ter vrije beschikking.

8. Groepsvermogen

(bedragen x € 1.000)

2021

2020

     

Stand begin boekjaar

 

138.105

 

135.144

Winst boekjaar

9.625

 

15.961

 

Rechtstreekse vermogensmutaties

-

 

-

 

Totaal resultaat

 

9.625

 

15.961

Dividend

 

(13.000)

 

(13.000)

Stand ultimo boekjaar

 

134.730

 

138.105

9. Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

    

Voor jubileumuitkeringen

370

 

343

Stand ultimo boekjaar

370

 

343

De looptijd van de voorziening jubileumuitkeringen is overwegend langer dan 1 jaar.

Het verloop van de voorzieningen gedurende 2021 is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Jubileum-
uitkeringen

 

Totaal

Saldo per 1 januari

343

 

343

Onttrekkingen

(24)

 

(24)

Vrijval

51

 

51

Saldo per 31 december

370

 

370

10. Langlopende leningen

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

Stand begin boekjaar

107.000

 

90.000

Aflossingen

-

 

(45.000)

Opname nieuwe leningen

-

 

62.000

Stand ultimo boekjaar

107.000

 

107.000

Waarvan af te lossen in:

   

Binnen 1 jaar

-

 

-

Binnen 1 tot 5 jaar

47.000

 

47.000

Na 5 jaar

60.000

 

60.000

De gemiddelde rentevoet van de leningen bedraagt 0,96%.

In 2018 is bij 2 kredietinstellingen een financiering voor € 45 miljoen aangetrokken voor 5 jaar tegen een vaste rentevoet van 1,01%.
In 2020 is het 2e deel van de financiering van € 45 miljoen, opvolgende vervangende financiering aangetrokken van € 50 miljoen voor 10 jaar tegen een vaste rentevoet van 0,875%. Tevens is een tijdelijke kredietfaciliteit afgesloten waarbij maximaal € 10 miljoen kan worden opgenomen tot 31 december 2023 ter financiering van extra Tennet transportkosten, die pas later in tarieven kunnen worden verwerkt tegen variabele rente, waarvan per ultimo 2021 € 2,0 miljoen is opgenomen. Daarnaast is nieuwe financiering aangetrokken ten behoeve van nieuwe activiteiten van € 10 miljoen voor 10 jaar vast tegen 1,225% en is een financieringsfaciliteit afgesloten, waarbij in periode tot en met 31 december 2023 een maximale lening op kan worden genomen van € 13 miljoen, tegen een variabel of vast rentepercentage met een opslag op de referentierente van circa 1,0% met een looptijd naar keuze van 5, 7 of 10 jaar. Tot en met ultimo 2021 is er nog geen lening opgenomen van deze  financieringsfaciliteit.

Voor de financiering van € 95 miljoen, de tijdelijke kredietfaciliteit van maximaal € 10 miljoen en de financieringsfaciliteit van € 13 miljoen is een zekerheidsstelling afgegeven, die inhoudt dat het solvabiliteitspercentage van de geconsolideerde balans Westland Infra Netbeheer B.V. tenminste 35% bedraagt. Daarnaast dient de ICR (bedrijfsresultaat/ totaal van financiële lasten) van Westland Infra Netbeheer B.V. tenminste 1,7 te bedragen en dient Westland Infra Netbeheer B.V. te voldoen aan de ratio's opgenomen in besluit financieel beheer netbeheerder.

Voor de financiering van € 10 miljoen is hypotheek gevestigd op het kantoorpand van N.V. Juva met een hoofdsom van € 10 miljoen te vermeerderen met 40% aan rente en kosten. Daarnaast is een zekerheidsstelling afgegeven die inhoudt dat het solvabiliteitspercentage van de voor financiële vaste activa van Capturam B.V. gecorrigeerde geconsolideerde balans van N.V. Juva tenminste 35% bedraagt.

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

    

Schulden aan kredietinstellingen

-

 

-

Schulden aan leveranciers

5.533

 

5.906

Belastingen en premies sociale verzekering

4.264

 

4.488

Pensioenpremies

274

 

226

Overige schulden

4.706

 

3.637

Overlopende passiva

5.498

 

2.567

 

20.275

 

16.824

Onder belastingen en premies sociale verzekering is € nihil (2020: € 479.000) opgenomen inzake verschuldigde vennootschapsbelasting. Per ultimo 2021 is sprake van terug te vorderen bedrag aan vennootschapsbelasting, welke is opgenomen onder de overige vorderingen en overlopende activa. 

Onder de overige schulden is een bedrag van € 1,3 miljoen (2020: € 1,1 miljoen) opgenomen inzake vooruit gefactureerd op onderhanden projecten. Voor een nadere toelichting zie 5. Onderhanden projecten.

Onder de overlopende passiva is een bedrag van € 2,5 miljoen (2020: € 0,1 miljoen) opgenomen als gevolg van (verwachte) nacalculaties van Autoriteit Consument en Markt waarvan in 2022 € nihil miljoen (2021: € 0,1 miljoen) en in 2023 € 2,5 miljoen (2022: € nihil miljoen) wordt afgewikkeld.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Operationele leaseverplichtingen

Het wagenpark is op basis van operationele leasing in gebruik bij de vennootschap. In het resultaat 2021 is in de overige bedrijfskosten een last uit hoofde van operationele leasekosten van € 840.000 opgenomen (2020: € 764.000). De verplichtingen onder deze overeenkomsten vervallen als volgt:

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

Binnen 1 jaar

648

 

526

Binnen 1 tot 5 jaar

1.236

 

1.401

Na 5 jaar

5

 

46

Totaal

1.889

 

1.973

Gestelde zekerheden

Een garantstelling van € 101.000 bij beëindiging van bedrijfsactiviteiten van EDSN. Daarnaast een af te roepen borgstelling van € 929.000 door de 3 grote regionale netbeheerders inzake de financiering van EDSN.

Voorwaardelijke activa

Per ultimo 2021 zijn er geen openstaande materiële schadeclaims op leveranciers.

Investeringsverplichtingen

Voor de inkoop van kabels, meters en installaties zijn verplichtingen aangegaan van in totaal € 5,1 miljoen (2020: € 3,2 miljoen)

Financiële instrumenten

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten van de groep, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Tevens gaat de groep transacties aan in derivaten, met name renteswaps, om het renterisico af te dekken dat ontstaat uit de operationele en financieringsactiviteiten van de groep. Het beleid van de groep is om niet te handelen in financiële instrumenten.

De belangrijkste risico’s, uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep, zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het valuta-, rente- en marktrisico.

Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

Kredietrisico

Het beleid van de groep is erop gericht om aan klanten geen andere kredieten te verstrekken dan normale leverancierskredieten. Maatregelen die worden toegepast om debiteurenrisico te beperken, zijn actieve incasso en de inzet van incassobureaus. Met klanten, die verzoeken om een nieuwe aansluiting, worden betalingsschema’s overeengekomen waarbij de klant een deel van het project voorfinanciert. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisico binnen de groep.

Liquiditeitsrisico

Het risico voor de groep dat toekomstige kasstromen, verbonden aan een monetair financieel instrument, fluctueren in omvang is minimaal, aangezien de langlopende vorderingen en schulden vastrentend zijn.

De groep heeft, buiten de afgesloten leningen, een krediet- en financieringsfaciliteit tot € 46,0 miljoen, waarvan per ultimo 2021 € 2,0 miljoen is opgenomen.

Valutarisico

De financiële resultaten en kasstromen van de groep worden vrijwel geheel gerealiseerd in de eurozone waardoor deze niet onderhevig zijn aan het risico van fluctuaties wisselkoersen.

Renterisico

De langlopende leningen van de groep hebben grotendeels vaste rentepercentage waardoor de groep de rentekosten van langere tijd vastligt, maar wel het risico loopt meer of minder rentekosten te betalen dan de marktrente. Het renterisicobeleid van de groep is gericht op het beheersen van de netto financieringslasten voor fluctuaties in de marktrente. Hiertoe dekt de groep dit risico af door leningen tegen vaste rente af te sluiten dan wel interest rate swap contracten af te sluiten, waarbij de groep de variabele rente ruilt voor een vaste rente bij leningen met een variabele rente.

Marktrisico

Het marktrisico voor de groep is ten aanzien van het grootste gedeelte van de opbrengsten gering. De overheid reguleert via de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de transporttarieven en daarmee het grootste gedeelte van de inkomsten van de groep.

Reële waarde

De reële waarden van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep luiden als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

 

Reële waarde

 

2021

2020

 

2021

2020

      

Financiële activa:

     

Financiële vaste activa

18.190

16.762

 

18.190

16.762

Vorderingen

18.648

19.083

 

18.648

19.083

Liquide middelen

8.178

8.955

 

8.178

8.955

      

Financiële passiva:

     

Langlopende schulden

(107.000)

(107.000)

 

(106.129)

(108.163)

Kortlopende schulden

(20.275)

(16.824)

 

(20.275)

(16.824)

De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de bepaling van de reële waarde van de financiële instrumenten:

Financiële vaste activa

De marktwaarde van de overige vorderingen onder de financiële vaste activa is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. De marktwaarde van de effecten onder de financiële vaste activa is gebaseerd op de zichtbare intrinsieke netto vermogenswaarde.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden

De waarde in het economisch verkeer van de posten in liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden is geschat op de boekwaarde gezien de korte looptijd van deze instrumenten.

Langlopende schulden

De marktwaarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente.

Renterisico

De contractuele renteherzieningsdata of aflossingsdata indien laatstgenoemde eerder liggen en de effectieve rentevoeten van de zowel in de balans als niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep waarover renterisico wordt gelopen, luiden als volgt:

(bedragen x € 1.000)

2021

 

< 1 jaar

 

1-5 jaar

 

> 5 jaar

 

Totaal

 

Gewogen gemiddelde effectieve rente

Vaste rentevoet

        

%

          

Financiële activa:

         

Langlopende leningen

2.662

 

1.011

 

4.407

 

8.080

 

9,06%

 

2.662

 

1.011

 

4.407

 

8.080

  
          

Financiële passiva:

         

Kredietinstellingen

-

 

47.000

 

60.000

 

107.000

 

0.96%

(inclusief renteswaps)

         

Kredietinstellingen rekening courant

-

 

-

 

-

 

-

  
 

-

 

47.000

 

60.000

 

107.000

  
          

Variabele rentevoet

         
          

Financiële activa:

         

Bank

8.178

 

-

 

-

 

8.178

 

-0,42%

(bedragen x € 1.000)

2020

 

< 1 jaar

 

1-5 jaar

 

> 5 jaar

 

Totaal

 

Gewogen gemiddelde effectieve rente

Vaste rentevoet

        

%

          

Financiële activa:

         

Langlopende leningen

2.194

 

1.209

 

3.931

 

7.334

 

9,12%

 

2.194

 

1.209

 

3.931

 

7.334

  
          

Financiële passiva:

         

Kredietinstellingen

-

 

47.000

 

60.000

 

107.000

 

0,96%

(inclusief renteswaps)

         

Kredietinstellingen rekening courant

-

 

-

 

-

 

-

  
 

-

 

47.000

 

60.000

 

107.000

  
          

Variabele rentevoet

         
          

Financiële activa:

         

Bank

8.955

 

-

 

-

 

8.955

 

0,00%

 De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder vaste rentevoet is vast gedurende de gehele looptijd van het instrument. De andere financiële instrumenten van de groep zijn niet in de bovenstaande tabel opgenomen, omdat ze niet rentedragend zijn en daardoor niet aan renterisico onderhevig zijn.