Vennootschappelijke balans (vóór resultaatbestemming)

 

(bedragen x € 1.000)

31 december 2021

31 december 2020

 

ACTIVA

    
      
 

Vaste activa

    

19.

Materiële vaste activa

12.225

 

13.539

 

20.

Financiële vaste activa

102.425

 

110.936

 
   

114.650

 

124.475

      
 

Vlottende activa

    

21.

Voorraden

5.360

 

4.777

 

22.

Vorderingen

33.997

 

25.891

 
 

Liquide middelen

1.663

 

3.828

 
   

41.020

 

34.496

 

Totaal activa

 

155.670

 

158.971

      
 

PASSIVA

    
      
 

Eigen vermogen

    

23.

Gestort kapitaal

910

 

910

 

23.

Wettelijke reserve

68

 

182

 

23.

Overige reserve

124.127

 

121.052

 
 

Resultaat boekjaar

9.625

 

15.961

 
   

134.730

 

138.105

      

24.

Voorzieningen

 

370

 

343

      

25.

Langlopende shulden

 

10.000

 

10.000

      

26.

Kortlopende schulden

 

10.570

 

10.523

      
 

Totaal passiva

 

155.670

 

158.971