Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Algemeen

Tenzij hieronder anders is vermeld, zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals beschreven bij de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, eveneens van toepassing op de waardering van deelnemingen in groepsmaatschappijen.

19. Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Bedrijfsgebouwen en terreinen

 

Gas

 

Elektriciteit

 

Overige vaste bedrijfs-middelen

 

Onderhanden werk

 

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2021

3.621

 

938

 

1.577

 

7.383

 

20

 

13.539

Mutaties 2021

           

Investeringen

-

 

464

 

576

 

1.163

 

(20)

 

2.183

Desinvesteringen

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Afschrijvingen

(8)

 

(563)

 

(849)

 

(2.077)

 

-

 

(3.497)

Boekwaarde per 31 december 2021

3.613

 

839

 

1.304

 

6.469

 

-

 

12.225

Cumulatieve afschrijvingen

7.132

 

3.371

 

6.131

 

10.721

 

-

 

27.355

Aanschafwaarde per 31 december 2021

10.745

 

4.210

 

7.435

 

17.190

 

-

 

39.580

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

 

Bedrijfsgebouwen

10-25 jaar

Gas

3-25 jaar

Elektriciteit

3-25 jaar

Overige bedrijfsmiddelen

3-10 jaar

20. Financiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

102.425

 

110.936

Minderheidsdeelnemingen

-

 

-

Overige vorderingen

-

 

-

 

102.425

 

110.936

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het verloop in de balanspost gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven.

(bedragen x € 1.000)

2021

Balans per 1 januari 2021

110.936

Agiostorting

-

Dividend

(17.484)

Winst groepsmaatschappijen

8.973

Balans per 31 december 2021

102.425

21. Voorraden

De voorraden betreft voorraad gereed product en handelsgoederen. Per einde 2021 bedraagt de voorziening voor incourante voorraad € 872.000 (2020: € 829.000). Dit betreft voorraad aangehouden voor de groepsmaatschappijen, waarvan kosten van voorraadverschillen en economische waardevermindering worden doorbelast op basis van activiteitenniveau.

22. Vorderingen

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

    

Debiteuren

1

 

31

Vorderingen op groepsmaatschappijen

32.210

 

25.038

Belastingen

1.075

 

-

Overige vorderingen

136

 

175

Overlopende activa

575

 

647

 

33.997

 

25.891

De post belastingen per ultimo 2021 betreft de terug te vorderen vennootschapsbelasting. Ultimo 2020 is sprake van een schuldpositie voor de vennootschapsbelasting, welke is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva.
De groepsverhoudingen zien toe op transacties uit de reguliere bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan wordt er over deze groepsverhoudingen geen rente berekend.

23. Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt 2.000 aandelen van € 455.
Gedurende het boekjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Wettelijke reserve

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

Balans per 1 januari 2021

182

 

-

Toevoeging vanuit de overige reserves

-

 

182

Vrijval naar overige reserves

(114)

 

-

Balans per 31 december 2021

68

 

182

Dit betreft een wettelijke reserve deelnemingen voor het positieve resultaataandeel in Trias Westland B.V., waarvan Capturam de uitkering niet kan bewerkstelligen zonder beperkingen.

Overige reserves

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

Balans per 1 januari 2021

121.052

 

120.374

Van / naar wettelijke reserve

114

 

(182)

Winst vorig boekjaar

15.961

 

13.860

Dividend

(13.000)

 

(13.000)

Balans per 31 december 2021

124.127

 

121.052

24. Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

    

Voor jubileumuitkeringen

370

 

343

Stand ultimo boekjaar

370

 

343

De looptijd van de voorziening jubileumuitkeringen is overwegend langer dan 1 jaar.

Het verloop van de voorzieningen gedurende 2021 is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Jubileum-
uitkeringen

 

Totaal

Saldo per 1 januari 2021

343

 

343

Onttrekkingen

(24)

 

(24)

Dotatie

51

 

51

Saldo per 31 december 2021

370

 

370

25. Langlopende schulden

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

Stand begin boekjaar

10.000

 

-

Aflossingen

-

 

-

Opname nieuwe leningen

-

 

10.000

Stand ultimo boekjaar

10.000

 

10.000

Waarvan af te lossen in:

   

Binnen 1 jaar

-

 

-

Binnen 1 tot 5 jaar

-

 

-

Na 5 jaar

10.000

 

10.000

De rentevoet van de lening bedraagt 1,225%.

In 2020 is een nieuwe financiering aangetrokken ten behoeve van nieuwe activiteiten van € 10 miljoen voor 10 jaar vast tegen 1,225%.

Voor deze financiering van € 10 miljoen is hypotheek gevestigd op het kantoorpand van N.V. Juva met een hoofdsom van €10 miljoen te vermeerderen met 40% aan rente en kosten. Daarnaast is een zekerheidsstelling afgegeven, die inhoudt dat het solvabiliteitspercentage van de voor financiële vaste activa van Capturam B.V. gecorrigeerde geconsolideerde balans van N.V. Juva tenminste 35% bedraagt.

26. Kortlopende schulden en overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

Schulden aan kredietinstellingen

-

 

-

Schulden aan leveranciers

3.663

 

3.906

Schulden aan groepsmaatschappijen

4

 

-

Belastingen en premies sociale verzekering

4.260

 

4.484

Pensioenpremies

274

 

226

Overige schulden

651

 

835

Overlopende passiva

1.718

 

1.072

 

10.570

 

10.523

Onder belastingen en premies sociale verzekering is € nihil (2020: € 479.000) opgenomen inzake verschuldigde vennootschapsbelasting. De groepsverhoudingen zien toe op transacties uit de reguliere bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan wordt er over deze groepsverhoudingen geen rente berekend.

Accountantskosten (inclusief dochtermaatschappijen)

Ingevolge artikel 2: 382a BW 2 kunnen de honoraria van de accountant die betrekking hebben op diensten die gedurende het boekjaar zijn verricht als volgt worden weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

Accountantsonderzoek jaarrekening

123

 

117

Andere controleopdrachten

77

 

36

Fiscale adviezen

-

 

-

Andere niet controlediensten

-

 

-

Betreft in 2021 de kosten van BDO Audit & Assurance B.V.

200

 

153

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Garantstelling

De N.V. Juva heeft zich ten opzichte van de verstrekkers van aan groepsmaatschappijen verstrekte (langlopende) leningen mede garant gesteld voor de nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen.

Fiscale eenheid

De N.V. Juva is met andere groepsmaatschappijen opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de eenheid.

Hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling

De N.V. Juva heeft voor haar groepsmaatschappijen die opgenomen zijn in overzicht van groepsmaatschappijen een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in artikel 403, lid 1, sub f. Titel 9 Boek 2 BW.

Operationele leaseverplichtingen

Het wagenpark is op basis van operationele leasing in gebruik bij de vennootschap. In het resultaat 2021 is in de overige bedrijfskosten een last uit hoofde van operationele leasekosten van € 840.000 opgenomen (2020: € 768.000). De verplichtingen onder deze overeenkomsten vervallen als volgt:

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

Binnen 1 jaar

648

 

526

Binnen 1 tot 5 jaar

1.236

 

1.401

Na 5 jaar

5

 

46

Totaal

1.889

 

1.973

Investeringsverplichtingen

Voor de inkoop van kabels, meters en installaties zijn verplichtingen aangegaan van in totaal € 5,1 miljoen (2020: € 3,3 miljoen).