Voor de maatschappij

De rol van MVO binnen de bedrijfsvoering van Juva

We kunnen er niet meer omheen, maar alleen economische waarde nastreven is niet meer voldoende. Het creëren van sociale waarde, het behoud van de ecosystemen en het welzijn van de mensen moeten in balans zijn met economische waarde creatie.

De tikkende klok van de aarde en de klimaatuitdaging waar we wereldwijd voor staan, vraagt om een andere aanpak. Daarbij is het minimaliseren van negatieve impact van bedrijfsactiviteiten (do-no-harm) een licence to operate en is het maximaliseren van de impact met onze bedrijfsactiviteiten een randvoorwaarde (do-good).

Als netwerkbedrijf zien we het als een belangrijk onderdeel van ons werk om bij te dragen aan een leefbare samenleving en de energietransitie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zien wij dan ook als een integraal onderdeel van onze identiteit. Om dit in onze bedrijfsvoering te borgen, hebben we ook in 2021 onze bedrijfsdoelen en kernwaarden in overeenstemming gebracht met de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd.

Onze cultuur is gericht op kennis delen, samen innoveren en samen investeren. Dit is noodzakelijk om veranderingen mogelijk te maken. Want we kunnen dit niet alleen, we hebben elkaar nodig en moet je samenwerken.

Waarom kiest Juva voor SDG?

Op basis van de internationale afspraken uit 2015 met de 193 lidstaten van de Verenigde Naties is een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda opgesteld tot 2030. Zeventien doelen zijn gedefinieerd, met als uitgangspunten het uitbannen van armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Daar duurzaamheid één van de basispijlers van onze bedrijfsvoering is, vinden wij het belangrijk om ons duurzaamheidsbeleid meetbaar en vergelijkbaar te maken met andere organisaties middels benchmarking en de SDG-standaarden. We hebben vier SDG’s gekozen die het meest relevant zijn voor onze stakeholders en onze medewerkers*.

*gebaseerd op een stakeholdersonderzoek

Onze meest relevante duurzaamheidsthema’s zijn op basis van voorgaande:

SDG 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’

SDG 8 ‘Eerlijk werk en economische groei’

SDG 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie

SDG 13 'Klimaatactie'

SDG 17 ‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken’

Impact

We hebben de ambitie om komende jaren onze impact te meten via 3 speerpunten. Dit zijn:

  • Fossielvrij energiesysteem (SDG 13 & 7)

  • Duurzame bedrijfsvoering (SDG 8 & 12 & 13)

  • Verstevigen van het vestigingsklimaat van de glastuinbouw (SDG 7 & 17)

Maatschappelijke betrokkenheid

Juva is maatschappelijk betrokken. Zo steunen en sponsoren wij diverse (lokale) initiatieven die de samenwerking tussen Westlandse bedrijven stimuleren of het promoten van de regio, met als doelstelling hierbij het leveren van een waardevolle bijdrage aan de samenleving.

CO2-footprint

Scope 1

2021

2020

2019

2018

2017

Methaanemissie aardgasnetwerk

1.466

75,2%

1.329

67,6%

1.338

56,3%

1.362

58,8%

1.350

60,3%

Brandstofverbruik

483

24,8%

425

21,6%

481

20,3%

394

17,0%

399

17,8%

Gasverbruik gebouwen

0

0,0%

211

10,7%

236

9,9%

228

9,9%

186

8,3%

SF6 emissie elektriciteitsnetwerk

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Koelinstallaties

0

0,0%

1

0,1%

0

0,0%

3

0,1%

1

0,1%

Totaal scope 1

1.949

100,0%

1.966

100,0%

2.055

88,7%

1.987

85,8%

1.936

86,5%

           

Scope 2

2021

2020

2019

2018

2017

Netverliezen elektriciteitstransport

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Elektriciteitsverbruik gebouwen

0

0,0%

0

0,0%

320

13,5%

330

14,2%

302

13,5%

Totaal scope 2

0

0,0%

0

0,0%

320

13,5%

330

14,2%

302

13,5%

           

Totaal

1.949

100%

1.966

100%

2.375

100%

2.317

100%

2.238

100%

Wij willen onze CO2-footprint steeds verder terugdringen. Onze CO2-footprint is berekend op basis van het Greenhouse Gas protocol. In 2021 is onze CO2-footprint licht gedaald naar 1.949 kton ten opzichte van 1.966 kton in 2020.

Ons brandstofverbruik is in 2021 ten opzichte van 2020 iets gestegen. Ten opzichte van 2020, het jaar waarin corona meer invloed had op onze werkzaamheden, konden we in 2021 gelukkig weer meer activiteiten en werkzaamheden buiten opgepakken, waardoor ons brandstofverbruik toegenomen is.

De stijging van methaanemissie komt door de aanpassing van de conversiefactor. Deze wordt periodiek opnieuw vastgesteld. Voor 2021 betekende dat een stijging.