Compliance

In 2021 heeft het vernieuwde compliance proces verder vorm gekregen. We toetsen onze activiteiten regelmatig aan de relevante wetgeving. In 2021 hebben we ook een nieuwe gedragscode opgesteld waarvan een belangrijk onderdeel het anti-fraude beleid betreft. Tevens is vanuit Netbeheer Nederland een gedragscode opgesteld die ervoor moet zorgen dat netbeheerders voldoen aan de relevante privacy wetgeving.

Energiewet

Eind 2020 is de consultatie gestart voor de nieuwe Energiewet, die de huidige Elektriciteits- en Gaswet moet vervangen en waarmee Nederland voldoet aan Europese wet- en regelgeving. Eind 2021 hebben we de zogenaamde Uitvoerings- en Handhavingstoets versie ontvangen. De netbeheerders hebben gezamenlijk een reactie op deze versie opgesteld. Vooruitlopend op de uiteindelijke wetteksten verwachten wij dat de nieuwe wet geen grote gevolgen voor Juva zal hebben. Het is hierbij belangrijk dat we voldoende ruimte behouden om activiteiten te ontplooien die noodzakelijk zijn voor de energietransitie.

In 2021 heeft de ACM een leidraad alternatieve energiedragers uitgebracht. Hiermee wordt duidelijk gemaakt welke activiteiten de netwerkbedrijven kunnen ontplooien op het gebied van alternatieve energiedragers waarbij te denken valt aan warmte en waterstof.   

Nieuw methodebesluit

In 2021 heeft ACM het besluit genomen voor een nieuw methodebesluit 2022-2027. Hiermee is de basis vastgelegd voor de tarieven 2022-2027. Alhoewel er zeker verbeteringen zijn ten opzichte van het voorgaande methodebesluit maken de netbeheerders zich zorgen over de dekking die het methodebesluit biedt voor de periode. Het toegestane rendement is laag vastgesteld en tegelijkertijd houdt het methodebesluit onvoldoende rekening met de investeringsopgaaf en kosten die de netbeheerders voorzien voor de komende jaren. Er is om die reden een gezamenlijk beroep ingesteld tegen het vastgestelde methodebesluit.

Warmtewet

Hoewel de urgentie van een nieuwe warmtewet door de hoge gasprijzen groter is dan ooit, is er inhoudelijk weinig voortgang geboekt in 2021. Er waren veel tegenstrijdige reacties in consultatie op de concepttekst in 2020. Het ministerie van EZK heeft gepoogd de verschillende belangen bij elkaar te brengen in nieuwe voorstellen, maar is daar tot nu toe niet succesvol in geweest. De VNG heeft een sterke stem in dit debat en zij pleiten voor een publieke route. Netbeheer Nederland ondersteunt de VNG in deze lobby.  Capturam bewaakt vooral dat het “Westlandse model” ook in de nieuwe voorstellen mogelijk blijft.