Ontwikkelingen in de energiemarkt

Trias Westland

In 2021 is het tweede doublet van Trias Westland in gebruik genomen. Een incident in september zorgde voor enige vertraging in de oplevering; die vond uiteindelijk eind december plaats. Ook het eerste doublet was gedurende deze periode buiten bedrijf. Voor de deelnemers een tegenvaller dat ruim 3 maanden geen aardwarmte beschikbaar was, omdat zij juist in die periode geconfronteerd werden met hoge gasprijzen.

Energie Transitie Partners

Energie Transitie Partners (ETP), de gezamenlijke onderneming van HVC en Capturam, heeft in 2021 aan de verdere ontwikkeling van drie aardwarmteprojecten gewerkt: Polanen, Wippolderlaan en Maasdijk. Voor het project Maasdijk is ETP alleen betrokken bij het aanjagen en ontwikkelen van de projecten en de onderlinge koppelingen daarvan. De financiering en realisatie van het daadwerkelijke project vindt plaats binnen Warmte netwerk Westland. 

In 2021 heeft ETP een technische systeemstudie gedaan. Dit geeft een mooi inzicht in hoe een brede Westlandse infrastructuur gaat werken en hoe dat netwerk er heel gedetailleerd uit gaat zien.  

Warmte netwerk Westland

Eind januari 2021 hebben wij van de verschillende Westlandse warmtecoöperaties akkoord gekregen op de voorgestelde governancestructuur. Daarin is vastgelegd dat er een apart warmteinfrastructuurbedrijf komt, waarin Capturam en HVC een gelijk belang hebben. Naast de drie aardwarmteprojecten van ETP kunnen ook andere bronnen en/of groepen afnemers gebruikmaken van deze transportdiensten. Het warmtenetwerkbedrijf is in het voorjaar opgericht onder de naam Warmte netwerk Westland.  

Het eerste netdeel aangelegd door Warmte netwerk Westland is een koppelleiding tussen de gebieden van Trias Westland en Kralingerpolder. Dit project is volledig gesubsidieerd en ruim binnen budget opgeleverd. 

Voor het project Maasdijk hebben we in juli met het nemen van een investeringsbesluit een grote mijlpaal bereikt. De eerste werkzaamheden zijn dan ook inmiddels gestart.   

Subsidies

Begin 2021 is een subsidie van €5,95 miljoen door het ministerie van LNV toegekend aan Warmte netwerk Westland voor opwaardering en koppelingen in het Westlandse warmtenetwerk. Daarnaast is in de Miljoenennota nog een extra reservering opgenomen van €15,4 miljoen. Daarmee kunnen we onder meer dikkere transportleidingen aanleggen, waarmee we beter voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen en een groeiende warmtebehoefte bij de deelnemers.

Bedrijventerreinen

Samen met de gemeente Westland en werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft Capturam in 2021 een duurzame bedrijvendag georganiseerd. Doel hiervan was de energietransitie op bedrijventerreinen te stimuleren door te laten zien wat de mogelijkheden zijn om nu al te starten.

Multi-Commodity Smart Grid

In 2021 heeft Capturam onderzoek gedaan naar Multi-Commodity Smart-Grids (MCSG) binnen de glastuinbouw en naar de mogelijkheden van waterstof. Een Multi-Commodity Smart-Grid verbindt de verschillende energievormen zoals elektriciteit, (duurzaam) gas en warmte tot één systeem met onderlinge conversies en opslag met als doel de lokale vraag en aanbod van energie te optimaliseren en discontinuïteiten op te vangen. De laatste studie heeft in beeld gebracht wat waterstof voor deze regio kan betekenen en waar de kennishiaten zitten. Voor 2022 heeft Capturam de verkenning van een pilot gepland met het gebruik van waterstof.

Stakeholdersanalyse

Capturam heeft onder stakeholders een analyse gedaan om in kaart te krijgen hoe zij kijken naar de toekomst van energievoorziening in de glastuinbouw en naar de energietransitie. Dit leverde waardevolle input en gespreksstof op.

Kenniscentrum Mission Zero

In 2021 is Capturam een partnership aangegaan met Kenniscentrum Mission Zero van de Haagse Hogeschool. Dit kenniscentrum heeft als missie een economie te realiseren die draait op duurzame energie en herbruikbare grondstoffen en mineralen. In samenwerking met Mission Zero willen wij in 2022 verschillende projecten oppakken.

Ontwikkeling activiteiten

Capturam wil deel gaan uitmaken van een consortium dat de mogelijkheden van waterstof voor de glastuinbouwsector onderzoekt. Daarnaast gaan we onderzoeken of de toepassing van gelijkstroom iets kan betekenen voor de verhoging van de capaciteit van ons elektriciteitsnetwerk. We gaan kijken naar de mogelijkheden van batterijen en elektrolysers bij glastuinbouwbedrijven: hoe kunnen we dat daar gebruiken en wat zijn daarvan de consequenties voor het net van Westland Infra Netbeheer? Ook onderzoeken we voor Westland Infra Netbeheer wat de impact is van een grootschalige batterij in het elektriciteitsnet. We willen komend jaar met bewoners of bedrijven energieclusters opzetten om daarbinnen slim energie uit te wisselen en uiteindelijk de netimpact te verkleinen. Tot slot gaat Capturam in 2022 werken aan een capaciteitsmodel: het model van 2018 gaan we grondig updaten, zodat we snel inzicht kunnen krijgen wat de gevolgen zijn als er bij een van onze commodity’s (gas, elektriciteit en warmte) iets verandert.

Investeringskansen

2021 heeft de kwetsbaarheid van het Nederlandse energiesysteem blootgelegd. De uitdrukkelijke wens en noodzaak om het gebruik van fossiele brandstoffen af te schalen, houdt geen gelijke tred met de huidige mogelijkheden van hernieuwbare brandstof. De sterk gestegen gasprijs heeft grote gevolgen voor bedrijven (zeker voor glastuinbouwbedrijven) en particulieren.  

Daar staat tegenover dat het nieuwe klimaatakkoord en het klimaatfonds de komende tijd veel investeringskansen bieden. Die kansen liggen bijvoorbeeld op het gebied van warmtenetten, nieuwe bronnen en meer elektriciteitsproductie. Die ontwikkelingen zullen door de hoge gasprijs en de beschikbare subsidies hoogstwaarschijnlijk in een stroomversnelling komen.