Kerncijfers

(in miljoen € tenzij anders aangegeven)

2021

 

2020

 

%

Winst- en verliesrekening

     

Bedrijfsopbrengsten

91

 

95

 

-4,2%

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

-25

 

-25

 

0,0%

Brutomarge

66

 

70

 

-5,7%

Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-32

 

-29

 

10,3%

EBITDA

34

 

41

 

-17,1%

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-21

 

-20

 

5,0%

Bedrijfsresultaat

13

 

21

 

-38,1%

Rentelasten minus -baten

-

 

-1

 

-100,0%

Resultaat voor belastingen

13

 

20

 

-35,0%

Vennootschapsbelasting

-3

 

-4

 

-25,0%

Resultaat na belastingen

10

 

16

 

-37,5%

Aandeel in resultaat van deelnemingen

-

 

-

  

Groepsresultaat

10

 

16

 

-37,5%

      

Eigen vermogen 1)

122

 

125

  

Solvabiliteit

46%

 

48%

  

Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE)

7%

 

12%

  
      

Investeringen in materiële vast activa

21

 

19

 

10,5%

Operationele cashflow

35

 

30

 

16,7%

Voorgesteld dividend

13

 

13

  
      

Ratio's ACM

     

EBIT rentedekking

12,2

 

13,2

  

FFO rentedekking

29,0

 

24,3

  

FFO / Schuld in %

24,9

 

29,1

  

Schuld / Kapitalisatie in %

48,5

 

47,2

  
      

Bedrijfsomvang

     

Transport gas in miljard m3

1.172

 

1.120

 

4,6%

Transport elektriciteit in GWh

1.547

 

1.683

 

-8,1%

Teruglevering aan TenneT in GWh

702

 

540

 

30,0%

Aantal medewerkers per ultimo boekjaar

262

 

246

 

6,5%

Full-time equivalenten

249

 

237

 

5,1%

  • 1 Rekening houdend met voorgesteld dividend