Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

12. Som der bedrijfsopbrengsten en kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

 

2021

 

2020

    

Exploitatie energie

   

Netto-omzet

64.152

 

67.797

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

19.286

 

18.510

Brutomarge exploitatie energie

44.866

 

49.287

    

Overige activiteiten

   

Netto-omzet

11.715

 

8.563

Wijziging onderhanden werk

(506)

 

2.631

 

11.209

 

11.194

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

6.054

 

6.255

Brutomarge overige activiteiten

5.155

 

4.939

    

Geactiveerde productie

5.123

 

4.957

    

Overige opbrengsten

   

Opbrengst meterhuur en datacollectie

11.193

 

10.591

    

Totaal

   

Netto-omzet

75.867

 

76.360

Wijziging in onderhanden werk

(506)

 

2.631

Geactiveerde productie

5.123

 

4.957

Overige bedrijfsopbrengsten

11.193

 

10.591

Som der bedrijfsopbrengsten

91.677

 

94.539

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

25.340

 

24.765

Brutomarge

66.337

 

69.774

13. Personeelskosten

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

    

Lonen en salarissen

16.036

 

14.626

Sociale lasten

2.191

 

2.105

Pensioenpremies

2.349

 

1.971

 

20.576

 

18.702

De gehanteerde pensioenregeling van de vennootschap en haar Nederlandse groepsmaatschappijen is een pensioenregeling die is ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP. De pensioenregeling kwalificeert als collectieve toegezegde bijdrage regeling.
De beleidsdekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds is per 31 december 2021 gelijk aan 102,8 % (2020: 87,6 %).
De actuele dekkingsgraad is per 31 december 2021 gelijk aan 110,2% (2020: 93,5%) en hiermee weer boven de grens van 104 % waarbij verlaging van pensioenen dient plaats te vinden. Per ultimo 2020 had Minister Koolmees de grens voor pensioenverlaging aangepast van 104% naar 90% actuele dekkingsgraad vanwege uitzonderlijke omstandigheden en ABP heeft hier gebruik van gemaakt.

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen waarbij de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van laatste twaalf dekkingsgraden) hoger moet zijn dan de vereiste grens van 105% en op langere termijn (12 jaar) hoger dan 128%. In 2016 heeft ABP een herstelplan ingediend bij de toezichthouder en wordt met ingang van 1 april 2016 een opslag van 1% op de pensioenpremie gehanteerd die in principe geldt voor vijf jaar. 
Op basis van de beleidsdekkingsgraad per ultimo 2021 van 102,8% vindt er geen pensioenverlaging plaats.
Een pensioenverhoging is nog niet aan de orde gezien de huidige beleidsdekkingsgraad. Het ABP verwacht dat per 1 juli 2022 de beleidsdekkingsgraad waarbij pensioenen mogen worden verhoogd, zal dalen van 110% naar 105%.

Het aantal werknemers omgerekend naar een volledig dienstverband in 2021 bedroeg 249 (2020: 237), ultimo 2021 waren 262 personen in dienstbetrekking (2020: 246).
Ingedeeld naar bedrijvigheid:

(aantal)

Fte

 

Dienstbetrekking

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

Statutaire directie

1

 

1

 

1

 

1

Juva

78

 

75

 

84

 

82

Netbeheer

101

 

97

 

104

 

97

Anexo

68

 

63

 

72

 

65

Capturam

1

 

1

 

1

 

1

 

249

 

237

 

262

 

246

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze wet zijn de regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi) publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgelegd in een ministeriële regeling.

De WNT is van toepassing op de netbeheerder Westland Infra Netbeheer B.V. De WNT verplicht te rapporteren op persoonsnaam over de bezoldiging van topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige (interne) functionarissen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen.

Hoewel de wet per 1 januari 2013 in werking is getreden, zal deze pas geleidelijk algemene werking krijgen. Voor zittende topfunctionarissen is overgangsrecht geformuleerd, wat er op neerkomt dat alle beloningsafspraken (inclusief contractuele beëindigingsvergoedingen) die zijn overeengekomen voor 6 december 2011 voor een termijn van vier jaar worden gerespecteerd (tot 1 januari 2017), waarna de overeengekomen bezoldiging in drie jaar wordt teruggebracht naar het geldende WNT- maximum. Westland Infra maakt gebruik van deze overgangsregeling. Het voor Westland Infra Netbeheer B.V. toepasselijk bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000.

Bij Westland Infra worden de leden van de directie en de leden van raad van commissarissen beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT als leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van de rechtspersoon. De governance van Westland Infra, Juva, Anexo en Capturam is in 2021 namelijk zo ingericht dat alleen de directie de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen.
De MT-leden van Westland Infra geven leiding aan hun eigen afdeling en zijn in die hoedanigheid geen topfunctionaris in de zin van de WNT. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking bij Westland Infra Netbeheer B.V. die in 2021 een bezoldiging boven individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Met uitzondering van de algemeen directeur F.P. Binnekamp die in dienst is van Westland Infra Netbeheer B.V. zijn alle arbeidsovereenkomsten aangegaan door N.V. Juva en wordt het totale loon uit dienstbetrekking bij N.V. Juva verantwoord, waarbij doorbelasting plaatsvindt naar Anexo, Capturam en de WNT-instelling Westland Infra Netbeheer B.V.

Bezoldiging topfunctionarissen – bestuurders met dienstbetrekking

Gegevens 2021

        

(bedragen x € 1)

 

F.P. Binnekamp

 

P.M. Langereis

 

E.E.P. Croin

 

E.K. Brederode

Functiegegevens

 

Algemeen directeur

 

Directeur Westland Infra

 

Directeur Anexo

 

Directeur Capturam

Aanvang en einde functievervulling in 2021

 

01/01- 31/12

 

01/01- 31/12

 

01/01- 31/12

 

01/11- 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

Dienstbetrekking?

 

ja

 

ja

 

ja

 

ja

         

Bezoldiging

        

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

 

195.065

 

154.767

 

154.235

 

17.566

Beloning betaalbaar op termijn

 

24.328

 

22.036

 

22.024

 

3.140

Subtotaal

 

219.394

 

176.803

 

176.258

 

20.706

         

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

 

209.000

 

209.000

 

209.000

 

34.929

Onverschuldigd betaald bedrag

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

Bezoldiging

 

219.394

 

176.803

 

176.258

 

20.706

Bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

 

10.394/ overgangsregeling zie onder tabel

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

         

Gegevens 2020

        

(bedragen x € 1)

 

F.P. Binnekamp

 

P.M. Langereis

 

E.E.P. Croin

  

Functiegegevens

 

Algemeen directeur

 

Directeur Westland Infra

 

Directeur Anexo

  

Aanvang en einde functievervulling in 20120

 

01/01- 31/12

 

01/01- 31/12

 

01/01- 31/12

 

N.v.t.

Omvang dienstverband 2020 (in fte)

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

-

Dienstbetrekking?

 

ja

 

ja

 

ja

 

N.v.t.

         

Bezoldiging

        

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

 

206.703

 

147.196

 

145.304

 

N.v.t.

Beloning betaalbaar op termijn

 

23.175

 

20.481

 

20.471

 

N.v.t.

Subtotaal

 

229.878

 

167.677

 

165.774

 

N.v.t.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

 

201.000

 

201.000

 

201.000

 

N.v.t.

Bezoldiging

 

229.878

 

167.677

 

165.774

 

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan:

F.P. Binnekamp
De bezoldiging 2020 vloeit voort uit geldende afspraken voor inwerking treding van de WNT en wordt de afbouwregeling toegepast. Dit leidt niet tot onverschuldigde betalingen. 2020 betreft het vierde jaar van afbouw van de bezoldiging naar het geldende WNT-maximum.
De bezoldiging 2021 vloeit voort uit geldende afspraken voor inwerking treding van de WNT en wordt de afbouwregeling toegepast. Dit leidt niet tot onverschuldigde betalingen. 2021 betreft het vijfde jaar van afbouw van de bezoldiging naar het geldende WNT-maximum.

Bezoldiging topfunctionarissen – toezichthouders

Gegevens 2021

     

(bedragen x € 1)

B.C. Fortuyn

M. Valstar

J.C. Meyboom-Fernhout

F.J.M. ten Have

L.E. Sas

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Bezoldiging

     

Bezoldiging

31.350

20.900

20.900

20.900

20.900

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

31.350

20.900

20.900

20.900

20.900

Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

31.350

20.900

20.900

20.900

20.900

Bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020

     

(bedragen x € 1)

B.C. Fortuyn

M. Valstar

J.C. Meyboom-Fernhout

F.J.M. ten Have

L.E. Sas

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020-

18/06-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

02/09-31/12

01/01-31/12

Bezoldiging

     

Bezoldiging

16.145

20.100

20.100

6.590

20.100

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

16.228

20.100

20.100

6.645

20.100

De bezoldiging van F.J.M ten Have is in 2020 en 2021 uitbetaald aan de gemeente Midden-Delfland.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking bij Westland Infra Netbeheer B.V. die in 2021 een bezoldiging boven individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

14. Afschrijvingen vaste activa

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

Klantportefeuille

-

 

47

Totaal van de afschrijvingen op immateriële vaste activa

-

 

47

    

Gas

5.663

 

5.269

Elektriciteit

13.653

 

12.900

Bedrijfsgebouwen

42

 

41

Overige bedrijfsmiddelen

2.123

 

2.117

Totaal van de afschrijvingen op materiële vaste activa

21.481

 

20.327

15. Overige bedrijfskosten

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

Algemene kosten

6.475

 

6.229

Distributie- en verkoopkosten gas en elektriciteit

4.089

 

4.066

 

10.564

 

10.295

16. Rentelasten minus -baten

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

Langlopende leningen

1.062

 

1.505

Overige rentelasten

67

 

38

Totaal rentelasten

1.129

 

1.543

Overige rentebaten

679

 

625

Totaal rentebaten

679

 

625

Per saldo een last van

(450)

 

(918)

17. Vennootschapsbelasting

(%)

2021

 

2020

Op basis van commercieel resultaat

25,0%

 

25,0%

Fiscale verschillen:

   

effect op latente vennootschapsbelasting

   

- Wijziging belastingpercentage latente vordering

-1,1%

 

-3,7%

- Wijziging rentepercentage contant maken latente vordering

0,0%

 

-1,6%

- Materiële vaste activa

1,4%

 

0,8%

effect op acute vennootschapsbelasting

   

- Teruggave boete / boete niet belast / niet aftrekbare kosten

0,1%

 

0,1%

- Energieinvesteringsaftrek

0,0%

 

-0,1%

Effectief belastingdruk

25,4%

 

20,5%

18. Aandeel in resultaat deelnemingen

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen

(275)

 

471

Totaal resultaat deelnemingen

(275)

 

471