Risicomanagement

De kernactiviteiten van N.V. Juva (Juva) en haar werkmaatschappijen hebben betrekking op het verdelen en meten van energiestromen door middel van distributienetwerken en installaties. Een hoge betrouwbaarheid van de netwerken en beschikbaarheid van energie en meetdata omtrent deze energiestromen en bescherming van persoonsgegevens zijn voor onze klanten van groot belang en zijn dan ook onze kerntaak. We voeren deze kerntaak maatschappelijk verantwoord uit, met oog voor het belang van onze externe stakeholders, medewerkers en leefomgeving. 

Ons risicobeleid heeft tot doel: 

  • Veiligheidsincidenten tot een minimum te beperken 

  • Een hoge mate van (lever-)betrouwbaarheid te garanderen 

  • Economische, ecologische en reputatieschade te voorkomen 

  • Het welzijn van onze medewerkers en omgeving te borgen 

  • De continuïteit van onze organisatie te borgen 

  • Komende risico’s vroegtijdig identificeren en beheersmaatregelen te treffen  

Wij willen ten alle tijden al onze klanten toegang bieden tot energie zonder dat verstoringen de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen. Risicobeheersing voorkomt onnodige economische en ecologische schade en borgt het welzijn van medewerkers en derden. Veranderingen, zoals de energietransitie, brengen nieuwe risico’s met zich mee en hier willen we op voorbereid zijn. We hebben een reputatie hoog te houden, waarbij onze stakeholders, en zeker onze klanten, het vertrouwen hebben dat onze organisatie betrouwbaar is en een hoogwaardige dienstverlening levert. Gezien deze belangen hebben wij de strategische risico’s in kaart gebracht, gecategoriseerd en maatregelen getroffen om de risico’s te mitigeren, gebaseerd op de impact en de kans van optreden.  

Risicobeoordelingsmatrix

Nr. 

Omschrijving 

Deelaspecten 

Speerpunt

Trend 

Mitigerende maatregelen 

1

Gebiedsaanpak bij oplossen congestie in Nederland, landelijke regie

Lokale aansluitingen gaan in de wachtrij
Nevenactiviteiten

1, 2, 3

↑ 

Autonome zeggenschap van Juva borgen door huidige kring van aandeelhouders behouden. Aandelen niet verwateren in ruil voor zeggenschap.
Financiering door landelijke overheid als last resort.
Voorkomen verzwaring met koppeling landelijk hoogspanningsnet, capaciteit van netwerk beter benutten door inzet van batterijen en de vorming van energieclusters

2

Krapte op de arbeidsmarkt 

Technisch personeel
Werkdruk
Temporisering 

1

↑ 

Langjarige forecast kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoefte. Leeromgeving met doorgroei. Arbeidsmarktcommunicatiestrategie met employer branding naar verschillende stakeholders toe (kandidaten, netwerk eigen medewerkers, scholen, intermediairs). Technici ontlasten van niet technische taken. Opleidingsbeleid: technische potentials (leerlingen en zij-instromers) vroegtijdig laten instromen. Excellente arbeidsvoorwaarden.
Samenwerking met alle actoren in de waardeketen optimaliseren, schaarse capaciteit effectief inzetten .
Werkpakket beperken door slimme oplossingen: inzet van batterijen en de vorming van energieclusters.

3

Continuïteit ICT 

Cyber security
Netten WIN onderdeel van kritieke infrastructuur
Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni)
Privacy 

1

↔ 

Samenwerking binnen Netbeheer Nederland (invulling wet WBNI) gezamenlijke maatregelen, penetratietesten per kwartaal, volgen sectoraal normenkader, awareness trainingen, aansluiting bij ENCS, move to the cloud, redundantie, fysiek gescheiden locaties, incidentoefeningen, opzet systematiek volgens ISO 27000.
Functionaris gegevensbescherming en een privacy officer die auditeert en rapporteert, actieve bewaking op termijn bewaartermijnen. control framework ingericht. Bewerkersovereenkomsten met dienstverleners.

4

Wet- en regelgeving 

Opgelegde beperkingen
Onzekerheden
Korte termijn Contra productieve heffingen

1, 3

↔ 

Uitgaan van het nu en de mogelijkheden, samenwerkingsverbanden, lobby en vooral laten zien wat werkt. No regret keuzes. Allianties vormen, aandeelhouders mobiliseren, verbinding zoeken met EnergieNL (via NBNL). Compliant en transparant zijn. Buiten Juva organiseren. Eén front binnen NBNL en niet ieder voor zich.

5

Kans op congestie

Onverwacht sterke groei afname en/of productie
Elektrificatie wagenpark

1, 2, 3

↔ 

Capaciteits- en volumemodel inclusief zogenaamde ‘trigger events’ (op tijd in actie), modulaire netopbouw en snel kunnen handelen, monitoring en trendanalyse, congestiemanagement, Gopacs, conversie en opslag, verwachtingsmanagement, wetgeving.

6

Blijvende hoge gasprijs

Versterkte positie WKK
Vertraging verduurzaming
Meetverlies gas
Afname glasareaal
Inkomsten elektriciteit

1, 2, 3

 

Matigen investeringen, reduceren kosten, meer focus op nevenactiviteiten, warmtesysteem uitbouwen in de regio, alternatieven voor aardgas ondersteunen.

7

Materiaalschaarste

Uitloop projecten
Schadeclaims
Boetes

1, 2, 3

↑ 

Standaardiseren netontwerpen, verhogen voorraadniveaus, noodstations op voorraad nemen, (individueel en in de sector) alternatieve componenten, hergebruik bestaande assets.

Energietransitie

Het kabinet Rutte IV heeft de ambities voor 2030 aangescherpt. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 60% zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. Alle risico’s uit de matrix, risico 3 uitgezonderd, raken hier aan. De energietransitie op zichzelf zien we niet als een risico. Het vraagt om uitbreidingen van de netwerken en de ontwikkeling van nieuwe energieconcepten. Wel is de weg er naartoe en de benodigde snelheid een enorme uitdaging. Zeker nu in het licht van het conflict in Oekraïne zal versneld het aardgasverbruik moeten worden afgebouwd en voor de korte termijn zullen de alternatieven voornamelijk leiden tot een stijgende elektriciteitsbehoefte. Elektrisch vervoer zal snel stijgen, meer lokale productie door zonne-energie en elektrische warmtepompen zorgen voor veranderingen in vraag en aanbod. De krapte op de arbeidsmarkt en materiaal tekort zien we als grootste risico voor de uitvoerbaarheid van de energietransitie. 

In 2018 heeft Juva een verkenning gedaan van de impact van de energietransitie tot aan 2050. De benodigde investeringsniveaus en de haalbaarheid zijn getoetst aan vier extreme scenario’s. De conclusie is dat door de energietransitie Juva haar importantie kan uitbreiden en de investeringsniveaus behapbaar zijn. Bij deze scenario’s is geenszins rekening gehouden met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.