Bericht van de directie

Het resultaat van Juva over 2021 stond door - voor N.V. Juva - niet direct beïnvloedbare factoren onder druk. Door de belastingheffing Opslag Duurzame Energie (ODE) op de elektriciteitstarieven koos een groot deel van de tuinbouwondernemers om zelf meer elektriciteit te produceren en minder af te nemen via het netwerk. De warmtekrachtinstallaties in de regio’s Westland en Midden-Delfland bij de glastuinbouwondernemers bieden deze mogelijkheid. Ook zijn nieuwe warmtekrachtinstallaties bijgeplaatst voor dit doel.  

In het laatste kwartaal van 2021 steeg de gasprijs naar een recordhoogte. Doordat ook de elektriciteitsprijzen navenant stegen, bleef de inzet van warmtekrachtinstallaties nog steeds rendabel in de situaties dat warmte voor verwarming werd gebruikt en de elektriciteit werd verkocht op de elektriciteitsmarkt. De hoge gasprijs leidde daardoor niet direct tot sterk dalende gasinkomsten en de benodigde piekcapaciteit wijzigde nauwelijks, maar wel is een effect te zien bij het transport van elektriciteit. Nieuwe teelten werden uitgesteld door een deel van de glastuinbouwondernemers of er werd gekozen voor een onbelichte teelt in plaats van een belichte teelt. De gevolgen van de hoge gasprijs, versterkt door de effecten van de ODE, vertalen zich in beduidend lager getransporteerde hoeveelheden elektriciteit dan voorzien voor 2021. Alle overige activiteiten binnen de Juva-groep zijn verlopen als verwacht. Over 2021 is een resultaat behaald van € 9,6 miljoen, beduidend lager dan het begrote resultaat.

Op het gebied van veiligheid hebben we geen grote incidenten gehad. Om dat goede resultaat ook in de toekomst vast te kunnen houden, willen we ons verder ontwikkelen. Veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid van directie tot en met monteurs. Het signaleren van een risico of een verbetering moet zich vertalen in een verbeteractie. Een open organisatiecultuur gebaseerd op vertrouwen en respect, zonder hiërarchische drempels, is een randvoorwaarde voor het bespreekbaar maken van veiligheid. In 2022 zullen we een nulmeting doen om te bepalen waar we staan op de veiligheidsladder en welke aanvullende acties nodig zijn om te komen tot een proactieve veiligheidscultuur. 

De energietransitie is in 2021 flink op stoom gekomen. Landelijk leiden niet alleen de grote zonneparken voor de productie van duurzame elektriciteit tot congestie op de elektriciteitsnetwerken, maar ook grote afnemers als datacenters zorgen voor knelpunten. In de regio’s Westland en Midden-Delfland is vooralsnog voldoende netcapaciteit beschikbaar mede door de investeringen die in de periode 2005 tot 2010 zijn gedaan om de grote hoeveelheid aan warmtekrachtinstallaties toegang te geven tot het elektriciteitsnet. Desondanks zien we ook de behoefte sterk toenemen aan slimme energiesystemen die inspelen op momenteel beschikbare capaciteit op het netwerk. Batterijen en slimme laadsystemen voor elektrische auto’s zijn daar voorbeelden van.

Met de oprichting van Warmte netwerk Westland (WnW) en onze participatie van 50% daarin, hebben we een impuls gegeven aan de verduurzaming van de warmtebehoefte in onze regio. WnW zal de warmte ontsluiten van drie geothermiebronnen in Maasdijk. Samen met nog te starten nieuwe projecten en de koppeling van bestaande geothermieprojecten zal WnW een regio-dekkend-warmtenetwerk ontwikkelen met de mogelijkheid aan te sluiten op restwarmte uit de Botlek. Zodoende ontstaat een robuust systeem waar naast de glastuinbouw ook de gebouwde omgeving een alternatief voor aardgas wordt geboden. 

Inmiddels wordt steeds meer duidelijk over hoe groot de uitdaging van de energietransitie is. Schaarste op de arbeidsmarkt en een tekort aan materiaal maken een effectieve en efficiënte aanpak noodzakelijk. De huidige indeling van de energiemarkt is echter verkokerd door de wet- en regelgeving die afdoende was om de marktwerking op de elektriciteits- en gasmarkt te faciliteren. Marktwerking zorgt in dit model voor innovatie en ontwikkeling waarbij de netbeheerders te allen tijde moeten zorgen voor voldoende netcapaciteit. Bij de elektriciteitsmarkt wordt Nederland gezien als één koperen plaat waar het niet uitmaakt waar je invoedt of afneemt. Dit model ontkoppelt productie en afname en het is de vraag hoe lang dit model houdbaar blijft. De energietransitie verlangt veel meer integrale afwegingen, zelfs over de energiedragers heen. Dit kan alleen als alle betrokken partijen samenwerken en breder gedacht wordt dan de eigen rol.  

Als laatste ontkomen we niet om stil te staan bij de gevolgen van COVID-19. 2021 was het eerste jaar waar we merkten dat Corona invloed blijft houden op onze samenleving. Ook binnen Juva voelden we de gevolgen van thuiswerken en de beperkende maatregelen terwijl het werk buiten gewoon doorging. Onze kracht zit in de onderlinge samenwerking en ons werkplekconcept is daarvoor geënt op het faciliteren van (spontane) ontmoetingen en het elkaar makkelijk kunnen vinden. Door de maatregelen was dit minder goed mogelijk. Desalniettemin zijn alle werkzaamheden gewoon doorgegaan en heeft COVID nauwelijks invloed gehad op ons resultaat van 2021.  

In 2021 hebben we door COVID-19 veel gevraagd van de flexibiliteit van onze medewerkers. Onder lastige omstandigheden heeft de organisatie vrijwel normaal gepresteerd. Een enorme prestatie waar ik al mijn collega's voor wil bedanken. Mensen maken de organisatie en met elkaar hebben we een goed resultaat bereikt.
Hierbij bied ik het jaarverslag over 2021 aan.

Poeldijk, 24 mei 2022

F.P. Binnekamp
directeur N.V. Juva