Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

(bedragen x € 1.000)

2021

 

2020

 

Operationele kasstroom

   
     

8.

Netto-resultaat

9.625

 

15.961

     
 

Aanpasssingen voor :

   

1 en 2.

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

21.481

 

20.374

3.

Mutatie in latentie belastingvordering

545

 

(356)

9.

Mutatie voorzieningen

27

 

21

 

Cash flow

31.678

 

36.000

 

Mutatie werkkapitaal

3.168

 

(5.970)

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

34.846

 

30.030

     
 

Investeringskasstroom

   

1 en 2.

Investeringen (im)materiële vaste activa (netto)

(20.650)

 

(19.355)

3.

Investeringen in financiële vaste activa (netto)

(1.973)

 

(1.386)

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(22.623)

 

(20.741)

     
     
 

Financieringskasstroom

   

10.

Aflossing langlopende leningen

-

 

(45.000)

10.

Opname nieuwe leningen

-

 

62.000

11.

Opname rcrt kredietinstelling

-

 

(5.013)

8.

Dividenduitkering

(13.000)

 

(13.000)

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(13.000)

 

(1.013)

     
 

Netto kasstroom

(777)

 

8.276

7.

Liquide middelen begin boekjaar

8.955

 

679

7.

Liquide middelen einde boekjaar

8.178

 

8.955