Geconsolideerde balans (vóór resultaatbestemming)

 

(bedragen x € 1.000)

31 december 2021

31 december 2020

 

ACTIVA

    
      
 

Vaste activa

    

1.

Immateriële vaste activa

-

 

-

 

2.

Materiële vaste activa

211.472

 

212.303

 

3.

Financiële vaste activa

18.190

 

16.762

 
   

229.662

 

229.065

      
 

Vlottende activa

    

4.

Voorraden

5.360

 

4.777

 

5.

Onderhanden projecten

527

 

392

 

6.

Vorderingen

18.648

 

19.083

 

7.

Liquide middelen

8.178

 

8.955

 
   

32.713

 

33.207

 

Totaal activa

 

262.375

 

262.272

      
 

PASSIVA

    
      

8.

Groepsvermogen

 

134.730

 

138.105

9.

Voorzieningen

 

370

 

343

10.

Langlopende schulden

 

107.000

 

107.000

11.

Kortlopende schulden

 

20.275

 

16.824

 

Totaal passiva

 

262.375

 

262.272