Voor onze aandeelhouders

De hoge gas- en elektriciteitsprijzen zorgen voor minder belichting van teelt, wat grote invloed heeft gehad op de omzet en marge van transport van elektriciteit in het 4e kwartaal van 2021. N.V. Juva  heeft in 2021 een minder financieel resultaat behaald dan verwacht. Het nettoresultaat over 2021 is € 9,6 miljoen na belasting.

Ontwikkeling bedrijfsopbrengsten en brutomarge

(bedragen in miljoenen euro's)

2021

2020

Omzet transport gas

17

18

Omzet transport elektriciteit

47

50

Omzet energie totaal

64

68

Omzet overige activiteiten

12

8

Wijziging onderhanden werk

-1

3

Geactiveerde productie

5

5

Overige bedrijfsopbrengsten

11

11

Totaal bedrijfsopbrengsten

91

95

Totaal brutomarge

66

70

De bedrijfsopbrengsten namen afgelopen jaar af met € 2,8 miljoen (3,0%) van € 94,5 miljoen in 2020 naar € 91,7 miljoen in 2021. Deze afname bestaat uit de daling van de omzet energietransport met € 3,6 miljoen. Een daling ondanks een tariefstijging en na verrekening van ACM inzake x-factoren (doelmatigheidskorting) en WACC door de gestegen gasprijzen tegenover een stijging van omzet meterhuur/datacollectie met € 0,6 miljoen en de geactiveerde productie met € 0,2 miljoen.

De kosten van uitbesteed werk en andere (externe) kosten van de overige activiteiten zijn met € 0,7 miljoen toegenomen. Voor energietransport zijn deze kosten gestegen met € 0,8 miljoen door de lagere inkooppiek en transportvolumes bij inkoop bij Tennet bij hogere inkooptarieven Tennet, hogere inkoopkosten van het gas meetverlies, hogere inkoopkosten recon netverlies elektriciteit en hogere kosten van verrekeningen met PV partijen.
Per saldo is de brutomarge gedaald met € 3,4 miljoen (4,9%) van € 69,8 miljoen naar € 66,4 miljoen.

De personeelskosten namen toe met € 1,9 miljoen (10,1%) van € 18,7 miljoen in 2020 naar € 20,6 miljoen in 2021. Stijging van het aantal personeelsleden door toenemende bedrijvigheid en afbouw van ingeleende personeelsleden zijn hier de belangrijkste reden van. Ook de cao verhoging per 1 januari 2021 met 2,0% en de stijging van de pensioenpremies zorgden voor een verdere stijging van de personeelskosten.

Door de investeringen van de afgelopen jaren stegen de afschrijvingen van de vaste activa met € 1,2 miljoen. Daarnaast stegen de overige bedrijfskosten met € 0,3 miljoen. De bedrijfskosten namen per saldo toe met € 3,2 miljoen (6,8%); van € 49,4 miljoen in 2020 tot € 52,6 miljoen in 2021.

Het bedrijfsresultaat nam af met € 6,7 miljoen (32,8 %); van € 20,4 miljoen in 2020 tot € 13,7 miljoen in 2021.

Door een gedeeltelijke herfinanciering halverwege 2020 namen de rentelasten minus -baten af met € 0,47 miljoen van € 0,92 miljoen in 2020 naar € 0,45 miljoen in 2021, een daling van 51,1%.

De vennootschapsbelasting nam af met € 0,6 miljoen (10,0%) van € 4,0 miljoen naar € 3,4 miljoen door een lager resultaat. Door een hoger effectief vennootschapsbelastingtarief in 2021 bleef de daling van de belasting door de lagere winst beperkt.
Het lagere effectieve belastingpercentage 2020 (20,5%) wordt veroorzaakt door het niet doorgaan van de verlaging van de belastingpercentages in de komende jaren, wat een verhogend effect op de latente belastingvordering heeft en daarmee een verlagend effect van € 0,7 miljoen op de belastinglast 2021. Daarnaast was er doordat de latente belastingvordering, door herfinanciering, tegen een lager percentage contant wordt gemaakt, een verhogend effect op de latente belastingvordering met een verlagend effect op de belastinglast 2020 van € 0,3 miljoen tot gevolg.
In 2021 betreft het effectieve belastingpercentage 25,5% ten opzichte van nominale belastingpercentage van 25,0%.
Het verhogend effect komt doordat het contant maken van de verschillen tussen commerciële en fiscale afschrijving groter is dan de stijging van latente belastingvordering. Hiermee ontstaat een eenmalig dalend effect op effectieve belastingdruk door stijging van belastingpercentage van 25,0 % in 2021 naar 25,8% in 2022.

Het resultaat van de deelnemingen nam af met € 0,8 miljoen (160,0 %) van € 0,5 miljoen positief in 2020 naar € 0,3 miljoen negatief in 2021. Een gedeelte van het jaar kon Trias Westland geen warmte produceren naar aanleiding van een incident. Het tweede doublet ging daardoor ook later in bedrijf, wat zorgde voor extra rentelasten. De ontwikkelkosten van nieuwe projecten door ETP vielen hoger uit.

Onze nettowinst nam per saldo af met € 6,4 miljoen (40,0%); van € 16,0 miljoen in 2020 tot € 9,6 miljoen in 2021.
De eerder genoemde afname bedrijfsresultaat met € 6,7 miljoen, de afname van resultaat deelnemingen met € 0,8 miljoen ten opzichte van de lagere rentelasten van € 0,5 miljoen en de lagere vennootschapsbelasting met € 0,6 miljoen zijn daar de onderbouwing voor.

Ontwikkeling nettowinst

(bedragen in miljoenen euro's)

 

Nettowinst 2020

16,0

Afname brutomarge

-3,4

Toename personeelskosten

-1,9

Toename afschrijving vaste activa

-1,1

Toename overige bedrijfskosten

-0,3

Afname rentelasten minus -baten

0,5

Afname vennootschapsbelasting

0,6

Afname resultaat deelneming

-0,8

Nettowinst 2021

9,6

Investeringen

In 2021 hebben we € 20,7 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa (2020: € 19,4 miljoen). De investeringen in de energiedistributienetwerken (buiten de mutatie in onderhanden werk) waren € 19,1 miljoen, waarvan € 12,0 miljoen in het elektriciteitsnetwerk en € 7,1 miljoen in het gasdistributienetwerk.

Financiële positie

Solvabiliteit

Een sterke solvabiliteitspositie is van belang om voldoende financiële ruimte te hebben voor de noodzakelijke investeringen in de energie-infrastructuur. Ook helpt het bij het kunnen faciliteren van de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Per ultimo 2021 bedraagt de solvabiliteit 51,4% (2020: 52,7%). Rekening houdend met de voorgestelde winstverdeling is de solvabiliteit afgenomen; van 47,7% ultimo 2020 tot 46,4% ultimo 2021. Het eigen vermogen – na winstverdeling – neemt af van € 125,1 miljoen ultimo 2020 tot € 121,7 miljoen ultimo 2021.

Financiering

In 2020 is voor twee leningen van in totaal € 45 miljoen, die vervielen per 30 juni 2020, opvolgende financiering van € 50 miljoen aangetrokken tegen een vaste rente van 0,875 % voor 10 jaar. Daarnaast is voor extra activiteiten een aanvullende financiering aangetrokken van € 10 miljoen tegen een vaste rente van 1,225% voor 10 jaar vast.
Tevens is een financieringsfaciliteit aangetrokken van maximaal € 13 miljoen, waarbij voor 31 december 2023 een keuze moet worden gemaakt voor een lening met looptijd van 5, 7 of 10 jaar met een variabele of vaste rente met een opslag van 1,0% boven de referentierente.
Verder beschikken we over een rekening-courant-faciliteit van € 23 miljoen waarvan de rente variabel is en tot en met 31 december 2023 en over een roll-over faciliteit van maximaal € 10 miljoen, ook met een variabele rente.

Dividendbeleid

We hebben met onze aandeelhouders afgesproken dat we als onderneming streven naar een evenwichtig, marktconform dividend. Randvoorwaarden voor het dividendbeleid zijn:

  • onze solvabiliteit is minimaal 40%. Voor 2018 tot en met 2021 is afgesproken dat dit percentage minimaal 50% bedraagt;

  • we voldoen aan de voor netwerkbedrijven vastgestelde financiële criteria van de overheid;

  • we houden voldoende financiële ruimte om de noodzakelijke investeringen te doen in de netwerken en resultaten en de investeringen worden niet structureel aangetast door ingrijpen van de ACM en ontwikkelen zich in lijn met het meerjarenplan.

Daarnaast wordt het eigen vermogen na dividenduitkering niet kleiner dan de wettelijke en statutaire reserves. Verder heeft de directie aan de hand van de liquiditeitsprognose bij de eerste kwartaalcijfers 2022 beoordeeld dat N.V. Juva na het doen van de dividenduitkering haar opeisbare schulden kan blijven betalen. De directie is niet bekend met feiten of redelijkerwijs voorziene omstandigheden waardoor N.V. Juva na het doen van de dividenduitkering niet langer in staat is tot het betalen van haar opeisbare schulden.

Op basis hiervan stellen we voor om uit de winst over 2021 en ten laste van de overige reserves een dividend van € 13 miljoen uit te keren.

Dochtermaatschappijen en deelnemingen

De belangrijkste directe en indirecte dochtermaatschappijen en deelnemingen van N.V. Juva staan hieronder. In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens van deelnemingen opgenomen als het belang groter is dan 50%. Het weergegeven percentage geeft het belang weer van N.V. Juva per ultimo 2020.

Naam

Vestigingplaats

%

Westland Infra Netbeheer B.V.

Poeldijk

100

Anexo B.V.

Poeldijk

100

Capturam B.V.

Poeldijk

100

C.I.I.W. B.V.

Poeldijk

100