Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

(bedragen x € 1.000)

2021

2020

 

Netto-omzet

75.867

 

76.360

 
 

Wijziging onderhanden werk

(506)

 

2.631

 
 

Geactiveerde productie

5.123

 

4.957

 
 

Overige bedrijfsopbrengsten

11.193

 

10.591

 

12.

Som der bedrijfsopbrengsten

 

91.677

 

94.539

12.

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

25.340

 

24.765

 

13.

Personeelskosten

20.576

 

18.702

 

14.

Afschrijvingen immateriële vaste activa

-

 

47

 

14.

Afschrijvingen materiële vaste activa

21.481

 

20.327

 

15.

Overige bedrijfskosten

10.564

 

10.295

 
 

Som der bedrijfslasten

 

77.961

 

74.136

 

Bedrijfsresultaat

 

13.716

 

20.403

      

16.

Rentelasten minus -baten

 

(450)

 

(918)

 

Resultaat voor belastingen

 

13.266

 

19.485

      

17.

Vennootschapsbelasting

 

(3.366)

 

(3.995)

 

Resultaat na belastingen

 

9.900

 

15.490

      

18.

Aandeel in resultaat van deelnemingen

 

(275)

 

471

 

Groepsresultaat

 

9.625

 

15.961