Westland Infra Netbeheer

Eerste kwartaal

Westland Infra is een samenwerking gestart met de provincie Zuid-Holland. Het betreft het project N223. Om de verkeersveiligheid te bevorderen en te komen tot een ‘duurzaam veilig’ wegtracé wordt de N223 tussen de snelweg A4 en A20 in drie fasen gereconstrueerd. Dit om te kunnen voldoen aan de huidige eisen en richtlijnen die daaraan gesteld worden door de provincie Zuid-Holland.

Ook zijn we een samenwerking aangegaan met Evides. Op 23 januari hebben we de intentieverklaring ondertekend die de afstemming van werkzaamheden moet optimaliseren. Dit heeft betrekking op de uitvoering van onderhouds- en/of vervangingsprojecten in de ondergrond van gas- en waterleidingen en elektriciteitskabels. Beide partijen zetten zich hiermee in voor een duurzame samenwerking en bepalen voor de komende jaren de projecten in het Westland en Midden-Delfland die ze gezamenlijk gaan uitvoeren.

Op 18 februari 2021 is de verordening ‘Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur’ (AVOI) door de gemeenteraad Westland vastgesteld. Deze verordening voorziet in een vergunningsplicht voor alle partijen die kabels en leidingen willen aanleggen, instandhouden of willen opruimen. Voor netbeheerders van telecomkabels wordt deze vergunningplicht ‘instemmingsbesluit’ genoemd.

Tweede kwartaal

Op 1 mei 2020 is voor het eerst het investeringsplan publiekelijk ter consultatie gesteld. In dit plan beschrijven wij onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die nodig zijn voor de elektriciteits- en gasnetten. Zo maken we inzichtelijk op welke wijze er voldoende capaciteit beschikbaar komt voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig en betrouwbaar kan plaatsvinden.

De ISO-55001 audit is dit jaar wederom succesvol uitgevoerd.

De training ‘’CROW operationeel medewerker’’ voor operationeel medewerkers is afgerond, waarmee we compliant zijn met de vigerende regelgeving op dit gebied.

Derde kwartaal

Een convenant m.b.t. een samenwerking tussen Evides, Gemeente Westland en Westland Infra is in concept opgesteld.

We hebben een overeenstemming met Wilgenrijk bereikt aangaande de netaanleg en uitbreiding van ons net. De werkzaamheden worden dit jaar nog uitgevoerd. Wilgenrijk is een nieuw woongebied tussen Rotterdam en Den Haag, dichtbij Maassluis, Maasland en het natuurgebied Midden-Delfland.

De resultaten uit het gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn gepresenteerd. Met een hoge respons en waardevolle resultaten kunnen we een vervolgstap maken op teamniveau. Daarnaast hebben we een veiligheidscultuurscan binnen de organisatie gedaan. Deze scan geeft een goed onderbouwd beeld van onze huidige positie op de veiligheidsladder. Ook is er als onderdeel van de vitaliteit van onze medewerkers een breed werkplekonderzoek gedaan als onderdeel van onderzoek wacht- en storingsdiensten. We verwachten later dit jaar de uitkomsten van dit onderzoek.

Het Investeringsplan is goedgekeurd door de ACM. De ACM geeft aan dat er in ons gebied geen investeringen worden gedaan die niet noodzakelijk zijn.

We hebben een IT/OT-visiedocument nader uitgewerkt, waardoor er meer concrete invulling kan worden gegeven aan het net van de toekomst en de rol die wij als netbeheerder spelen in de energietransitie.

De audit DNV voor ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en de VCA (Arbo) zijn succesvol afgerond.

Er is een nauwe samenwerking gestart met de fraudespecialist van Stedin bij de opsporing van fraude op het net. Door het houden van toolboxen, waarbij ervaringen worden uitgewisseld tussen onze storingsdienst elektra en het fraudeteam van Stedin, wordt energiediefstal en fraude aan de meter sneller herkent.

Vierde kwartaal

Dit jaar hebben we wederom 2600 meter grijs gietijzer vervangen. Hiermee lopen we op schema en verwachten we in 2021 gereed te zijn.

We hebben de mijlpaal van 50.000 slimme meters bereikt die de afgelopen jaren de traditionele energiemeters hebben vervangen.

Er heeft een hercertificering van de ISO 55001 plaatsgevonden. Het certificaat wordt gecontinueerd.

Op 24 oktober 2020 gaat C-ARM live. C-ARM (centralisatie van allocatie, reconciliatie en meetdata) is een programma waarbij het transporteren, toekennen en afrekenen van energiestromen beter op de veranderende markt wordt afgestemd. Op deze manier streven we onze ambitie na om marktpartijen nog beter te faciliteren.

De invoering van een digitaal veiligheidspaspoort verloopt zonder noemenswaardige problemen. De implementatie vindt naar verwachting in februari 2021 plaats.

Eind december is het lang verwachte Gisweb 2.0 opgeleverd. Gisweb is de viewer van het GIS (Geografisch Informatie Systeem) en ondersteunt onze collega’s bij de voorbereiding en uitvoering van hun werkzaamheden. Het vernieuwde Gisweb draait op het Arcgis online platform en bied daardoor meer mogelijkheden. Ook is het systeemonderhoud hiermee vereenvoudigd. De in december aan de medewerkers gegeven demonstraties werden met enthousiasme ontvangen.