Verslag van de Ondernemingsraad

Terugblik 2020

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen. De ondernemingsraad van N.V. Juva maakte hier het afgelopen jaar ook gebruik van. Binnen N.V. Juva denkt de ondernemingsraad mee met de directie en bij besluitvorming zorgt de ondernemingsraad ervoor dat het belang van zowel werknemers als de onderneming wordt meegewogen.

De ondernemingsraad vergaderde het afgelopen jaar negen keer met de directie. Tijdens deze reguliere bijeenkomsten kwamen onder meer adviesaanvragen, instemmingsaanvragen en de financiële voortgang van de onderneming aan bod. Ter voorbereiding op de overleggen met de directie vergaderde de ondernemingsraad acht keer. In 2020 ontving de ondernemingsraad vier adviesaanvragen van de directie.

 • Voorgenomen besluit tot herinrichting functiehuis;

 • Voorgenomen besluit tot herfinanciering van Westland Infra Netbeheer B.V. en financiering van de overige activiteiten;

 • Voorgenomen besluit tot herinrichting Westland Infra Netbeheer B.V.;

 • Voorgenomen besluit tot herinrichting Anexo B.V.

De ondernemingsraad behandelde het afgelopen jaar ook twaalf instemmingstrajecten. Na constructief overleg met de directie ging de ondernemingsraad akkoord met:

  • Regeling Mobiliteit en Mobiliteitsbudget;

  • Regeling Eindejaarsuitkering;

  • Regeling functiebeschrijving en -waardering;

  • Afbouw regeling Resultaatafhankelijke beloning (RAB);

  • Regeling functiebeschrijving en -waardering;

  • Regeling Leasefiets;

  • Regeling duurzaam inzetbaarheidsbudget;

  • Instemmingsaanvraag Beloningsbeleid;

  • Verlenging Arbodienst;

  • Regeling Tijdelijk addendum Duurzaam inzetbaarheidsbudget;

  • Aanpassing Beloningsbeleid;

  • Regeling vergoeding reiskosten voor woon-werkverkeer;

Samenstelling Ondernemingsraad

Begin 2020 waren er zeven leden van de ondernemingsraad die zijn aangetreden na de OR-verkiezingen van 2017. De termijn van deze ondernemingsraad is in november 2020 geëindigd. Nieuwe verkiezingen hebben plaatsgevonden in november 2020 en via diverse communicatiekanalen zijn er exact negen medewerkers bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen. Dit heeft ertoe geleid dat er geen verkiezingen hebben plaatsgevonden, omdat de ondernemingsraad inmiddels uit exact negen plaatsen bestaat.

Samenstelling ondernemingsraad voor verkiezing

 • R. Sonai

 • S. Wolter

 • A. Santoso

 • J.G.H. Hannewijk

 • A.V. Sookhlall

 • L. Verschoor

 • N. van der Hout

Samenstelling ondernemingsraad na verkiezing

 • R. Sonai

 • S. Wolter

 • A.Santoso

 • J. Smit

 • L. van Gerven

 • J. Vreugdenhil

 • C. Fix

 • D. Pieter

 • P. Gürler

R. Sonai
S. Wolter
A. Santoso
Johnn Smit
Leo van Gerven
Johan Vreugdenhil
Duvilene Pieter
Cornelis Fix
Pelin G├╝rler

Overleg met de Raad van Commissarissen

De ondernemingsraad ervaart het overleg met de raad van commissarissen als stimulerend en waardevol. Op 16 september 2020 vergaderden beide raden met elkaar. Er werd teruggeblikt op het werk van de ondernemingsraad, stilgestaan bij de dagelijkse bedrijfsvoering en vooruitgeblikt naar toekomstige ontwikkelingen. Op 17 juni 2020 woonde de ondernemingsraad als toehoorder de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij.

Tot slot

De ondernemingsraad is tevreden over de behaalde resultaten in 2020 en spreekt haar waardering uit voor directie en raad van commissarissen. Een bijzonder woord van dank is er voor alle medewerkers die met hun inzet, betrokkenheid, professionaliteit en betrouwbaarheid een grote bijdrage leveren aan het succes van N.V. Juva.

Poeldijk, 28 mei 2021