Vennootschappelijke balans (vóór resultaatbestemming)

 

(bedragen x € 1.000)

31 december 2020

31 december 2019

 

ACTIVA

    
      
 

Vaste activa

    

19.

Materiële vaste activa

13.539

 

13.761

 

20.

Financiële vaste activa

110.936

 

108.327

 
   

124.475

 

122.088

      
 

Vlottende activa

    

21.

Voorraden

4.777

 

4.587

 

22.

Vorderingen

26.081

 

24.681

 
 

Liquide middelen

3.828

 

159

 
   

34.686

 

29.427

 

Totaal activa

 

159.161

 

151.515

      
 

PASSIVA

    
      
 

Eigen vermogen

    

23.

Gestort kapitaal

910

 

910

 

23.

Wettelijke reserve

-

 

-

 

23.

Overige reserve

121.234

 

120.374

 
 

Resultaat boekjaar

15.961

 

13.860

 
   

138.105

 

135.144

      

24.

Voorzieningen

 

343

 

322

      

25.

Langlopende shulden

 

10.000

 

-

      

26.

Kortlopende schulden

 

10.713

 

16.049

      
 

Totaal passiva

 

159.161

 

151.515