Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

(bedragen x € 1.000)

2020

2019

 

Netto-omzet

76.360

 

74.243

 
 

Wijziging onderhanden werk

2.631

 

77

 
 

Geactiveerde productie

4.957

 

3.731

 
 

Overige bedrijfsopbrengsten

10.591

 

9.639

 

12.

Som der bedrijfsopbrengsten

 

94.539

 

87.690

12.

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

24.765

 

21.691

 

13.

Personeelskosten

18.702

 

16.400

 

14.

Afschrijvingen immateriële vaste activa

47

 

64

 

14.

Afschrijvingen materiële vaste activa

20.327

 

19.150

 

15.

Overige bedrijfskosten

10.295

 

10.199

 
 

Som der bedrijfslasten

 

74.136

 

67.504

 

Bedrijfsresultaat

 

20.403

 

20.186

      

16.

Rentelasten minus -baten

 

(918)

 

(1.748)

 

Resultaat voor belastingen

 

19.485

 

18.438

      

17.

Vennootschapsbelasting

 

(3.995)

 

(4.240)

 

Resultaat na belastingen

 

15.490

 

14.198

      

18.

Aandeel in resultaat van deelnemingen

 

471

 

(338)

 

Groepsresultaat

 

15.961

 

13.860